- 24 februari

Deel alles

Het werk van de Geest gebeurt in stilte.
Reeds trekt de Liefde anderen tot je. Beschouw allen die komen, als door Mij gezonden en heet hen hartelijk welkom. Het zal je verbazen, wat ik allemaal voor je heb uitgedacht.
Verwelkom allen, die bij jullie komen met de liefde van je hart. Jij zult misschien niet zien, wat er gebeurt. Vandaag hebben ze je wellicht niet nodig. Morgen misschien wel. Het kan zijn, dat Ik je vreemde bezoekers stuur. Zorg er voor, dat iedereen graag terug wil komen. Niemand, die je bezoekt, mag het gevoel krijgen niet welkom te zijn.
Deel je liefde, je blijdschap, je geluk, je tijd, je eten, graag met allen. Wonderen zullen er dan plaatsvinden. Nu zie je het alles slechts in knop - de pracht van de open bloem is niet te beschrijven. Liefde, blijdschap, vrede, in rijke overvloed - alleen: geloof. Deel liefde uit en alles wat je kunt met een blij hart en met milde hand. Gebruik al wat je maar kunt voor anderen, en dan zullen er talloze goederen en zegeningen voor terug komen.

Altijd vijandschap

En Hij ging midden tussen hen door.
Treed het kwade onverschrokken tegemoet en het zal wijken en je laten passeren om je werk voor Mij te doen.
De woedende menigte had geprobeerd Mij van de steilte te werpen, maar ze gingen voor Mij uit de weg en ongehinderd ging Ik midden tussen hen door.
Wees niet verbaasd vijandschap te vinden daar waar je het kwade ontmoet, omdat je een woning bent van Mijn Geest en Mijn Geest is het die de vijandschap verwekt. Ga heel kalm je gang en vertrouw op Mij.
In Mijn kracht behoeft Mijn volgeling niet terug te deinzen, maar moedig het kwade tegemoet tredende, zal hij het kwade overwinnen door het goede.
Je volgt de onbevreesde Christus.

- 23 februari

Het geheim van de genezing

Houd van het drukke leven. Het is een leven vol blijdschap. Ik heb jullie beiden lief en vraag je welgemoed te zijn. Geniet volop van het voorjaar.
Verkeer in de buitenlucht wanneer het maar kan. Zon en frisse lucht zijn Mijn grote genezende krachten, evenals die innerlijke vreugde, die onzuiver bloed in een zuivere, gezonde léven-gevende stroom verandert.
Vergeet nooit, dat echte genezing van geest, ziel en lichaam van binnenuit komt, door de innige liefdevolle gemeenschap van jouw geest met Mijn Geest.

Overwinnende en om te overwinnen

Zoek altijd de een of andere overwinning, want geestelijke groei heeft dat nodig. In de natuurlijke wereld zie je hoe nodig dit streven is, en in de intellectuele en geestelijke werelden moet er eveneens strijd zijn. Dus wanneer je voorwaarts gaat in je geestelijk leven, zul je altijd een nieuwe verovering zien die je inspanning vraagt.
Mijd stagnatie. Wees nimmer ontmoedigd wanneer je telkens weer een tekortkoming ziet die overwonnen, een of ander obstakel dat uit de weg geruimd moet worden.
En zo ga je voorwaarts met Mij, overwinnende en om te overwinnen.

- 22 februari

Je moet vertrouwen

Je moet Mij volkomen vertrouwen. Deze les dien je te leren. Je zult voortdurend geholpen worden, je zult voortdurend geleid en bestuurd worden. De kinderen Israëls hadden al veel eerder het Beloofde Land kunnen binnengaan, maar hun twijfel en angst dreven hen voortdurend in de woestijn terug. Onthoud steeds, dat twijfel tot uitstel leidt. Vertrouw je Mij alles toe, of niet?
Ik heb je gezegd hoe je moet leven en dat moet je doen. Mijn kinderen, Ik heb je lief. Vertrouw op Mijn innige liefde. Die zal je nooit begeven, maar je moet leren die niet teleur te stellen.
O, kon je het maar zien, dan zou je het begrijpen! Veel moet je nog leren over het verdrijven van vrees en het rustig zijn. Al je twijfelingen houden Mijn werk op. Je moet niet twijfelen. Ik stierf om je van zonde en twijfel en zorg te redden. Je moet onvoorwaardelijk in Mij geloven.

Wonderwerk

Alle werk met Mij is wonderwerk. God, die in en door de mens werkt. Dit behoort voor iedere christen het normale werk van alle dag te zijn. Hiervoor kwam Ik naar de aarde om de mens te tonen dat dit kon.
Hiervoor verliet Ik de aarde, opdat dit zo zou zijn. Kan het leven je iets meer bieden dan dat je in jezelf vervult Mijn verwachtingen voor Mijn discipelen?
Satan dwarsboomt Mij in Mijn plan door Mijn volgelingen een onechte nederigheid in te fluisteren, waarin ze zijn boze hand niet herkennen - 'Ze zijn te zwak, te gering, te onbelangrijk om veel te kunnen doen...'
Weg met valse nederigheid, die niet jullie maar Mij beperkt. Mij is de kracht.

- 21 februari

Niets kan je deren

De weg is eenvoudig.
Je behoeft niet ver vooruit te zien. Eén stap tegelijk met Mij! Hetzelfde licht om je te leiden als de hemelse legerscharen kennen - de Zon der Gerechtigheid zelf. Alleen het eigen-ik kan een schaduw op de weg werpen. Als er iets is, dat de Geest onrustig maakt, de ziel in verwarring brengt, of ook maar het minste, dat de Geest verstoort, vrees dat dan meer dan een aardbeving, of brand, of enig geweld van buitenaf.
Als je voelt, dat je niet volkomen kalm bent - ga dan onmiddellijk met Mij in de stilte tot je hart zingt, en je weer helemaal sterk en rustig bent.
De machten van het kwaad omringen de stad van de menselijke ziel en letten scherp op of er ergens één onbeschermd plekje is, waar zij een pijl doorheen kunnen schieten om verwoesting aan te richten. Dit zijn de momenten, waarop het kwaad kan binnenkomen.
Denk er dus aan, dat alles wat je te doen hebt is kalm en rustig te blijven. God doet de rest. Geen boze macht kan Mijn macht belemmeren - alleen jijzelf hebt de macht om dat te doen. Denk je eens in: al Gods hulptroepen staan klaar om je te helpen en... dan verhindert je povere nietige eigen-ik hun opmars!

Wijs als slangen

Iedere dienstknecht van Mij dient zichzelf te beschouwen als een voorpost voor Mijn waarheden, waar hij bereid moet zijn om Mijn boodschappen te ontvangen en deze door te geven. Dit is een werk van grote betekenis in Mijn Koninkrijk.
Waarheen je ook gaat, maak Mij bekend. Dat was Mijn uitdrukkelijk gebod na Mijn opstanding, Mijn opdracht. Waarheen je ook gaat, sticht voorposten van Mijn rijk, leg contacten voor Mij. Maak Mij bekend aan de mensen - soms door te spreken, soms in stilte.

- 20 februari

Maak aanspraak op je rechten

'Laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn'.
Maar bedel niet. Kom liever zoals een bedrijfsleider met dat wat nodig is bij de eigenaar, cheques, die getekend moeten worden enz., en wetende, dat als de zaak bij hem wordt voorgelegd er dan onmiddellijk in voorzien zal worden.
Ik verlang ernaar om te voorzien, maar het vragen, of de geloofszekerheid van jou, is noodzakelijk omdat dit contact met Mij van levensbelang voor je is.

Het geheim van de blijdschap

Wat een geestvervoering is je deel. Acht het alles blijdschap om Mij te kennen en om je in Mij te verlustigen. Het geheim van de blijdschap is het verlangen om Mijn wil te ontvangen en de bevrediging van dat verlangen.
Er is in de hemel niets dat de vreugde, de verrukking te boven gaat van het liefhebben en doen van Mijn wil. Voor een ziel die dit wonder weet te verwezenlijken, is de hemel reeds verkregen, zover als een sterveling hier deze maar kan verkrijgen. Mijn wil voor je is het vreugdevol regelen dat Ik voor je doe.
De tegenwerking van het Goddelijke plan is de tragedie van de mens.

- 19 februari

Volhard!

Vergeet niet al je moeilijkheden met liefde en met een lach tegemoet te treden. Wees er zeker van, dat Ik met je ben. Herinner je, o herinner je toch, dat het om de laatste paar meters gaat. Laat Mij niet in de steek. Ik kan je niet in de steek laten. Rust in Mijn liefde.
Hoeveel gebeden van de wereld zijn onbeantwoord gebleven, omdat Mijn kinderen, die baden, niet tot het einde toe volhardden. Zij dachten, dat het te laat was, dat Ik het niet voor hen deed, en dat zij nu zelf handelend moesten optreden. Denk aan Mijn woorden: 'Wie volhardt tot het einde, zal zalig worden'.
Kun je volharden tot het einde? Als dat zo is, zul je zalig worden. Maar volhard met moed, met liefde en een lach. O, Mijn kinderen, is Mijn training te zwaar? Mijn kinderen, voor jullie wil ik de geheime schatkamers ontsluiten, die voor zo velen verborgen zijn. Al je roepen tot Mij is zonder uitzondering verhoord. Ik ben inderdaad met je om je te helpen. Doe alles wat Ik je heb gezegd, en leef in elk opzicht zoals Ik je bevolen heb. Als je onvoorwaardelijk alles doet wat Ik zeg, dan zul je naar geest, ziel en lichaam goede resultaten boeken. Wacht stilzwijgend nog een poosje, bewust van Mijn tegenwoordigheid. Want in Mijn tegenwoordigheid moet je leven om rust te vinden voor je ziel, en tevens om kracht, blijdschap en vrede te bezitten.

Vernieuwde jeugd

Zij die wachten op de Heer, zullen hun kracht vernieuwen.
De ontdekking van de parel van grote waarde is de vernieuwing van je jeugd.
Het Koninkrijk des hemels is een koninkrijk van eeuwigdurende jeugd.

- 18 februari

Laat Mij het doen

Sla deze tijden nooit over. Het is niet zozeer wat Ik je openbaar dan wel, dat het je zwakke natuur in verbinding brengt met de onbegrensde Goddelijke krachten. Er komen nu reeds krachten in beweging. Alleen Mijn wil zal geschieden. God zegent je nu rijkelijk.
Je denkt, dat er in een crisis als deze heel veel te doen is. Er is maar een ding te doen. Verbind je leven met de Goddelijke krachten en dan behoort het evenzeer tot Mijn taak om die levens en hun belangen op een ordelijke en juiste manier te doen verlopen, als om te zorgen, dat morgen de zon opgaat.
Het is niet zozeer het hartstochtelijk geroep, dat bij God gehoor vindt, dan wel het gebed, waarbij de moeilijkheden en zorgen rustig in Gods handen worden gelegd. Vertrouw dus en wees niet bezorgder dan een kind, dat een in de war geraakte knot wol in de handen van een liefhebbende moeder legt en dan naar buiten holt om te spelen, en met dit onvoorwaardelijk vertrouwen de moeder meer plezier doet dan dat het haar op de knieën om hulp zou smeken, hetgeen haar veeleer pijn zou doen, daar het zou impliceren, dat ze niet graag wilde helpen, wanneer er hulp nodig was.

Het volmaakte model

Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is.
Anders zou het beter zijn geweest helemaal niet de berg op te gaan. Neem deze les ter harte. In je dagelijks leven in het dal moet je datgene in praktijk brengen wat je leert in de stille tijd bij Mij op de hoogten.
Het model van de Geest is zo heerlijk, omdat het gemaakt is afgestemd op jullie leven, speciaal gepland voor ieder van jullie.
De gehoorzaamheid aan het gebod maakte Mozes de goede leider die hij werd. Daarom is dit het ogenblik om nederig je zwakheid in te zien, om je leven in te stellen op het werk van Mijn Koninkrijk, om je voor te bereiden om te leven in alle dingen naar het model dat je op de berg getoond is.

- 17 februari

Psychische krachten

Psychische krachten behoeven niet direct geestelijke krachten te zijn. Zoek het geestelijke niet via stoffelijke middelen. Kon je het maar zien - het is alsof je mooie geestelijke vleugels met modder bezwaart.
Zoek deze tijd als een tijd van gemeenschap met Mij - niet als een tijd om vragen te stellen en die beantwoord te krijgen. En ontmoet Mij aan het avondmaal. Het is voedsel voor de ziel, waarin Ik heb voorzien.
Verwacht geen volmaakte kerk, maar vind in een kerk het middel om heel dicht bij Mij te komen. Dat alleen is van belang, en dan valt het vele weg, dat slechts buitenkant is. Hecht daar geen waarde aan. Grijp de waarheid en vind Mij - het ware Brood des Levens. De les van de graankorrel is de les, die op Mijn kerk en Mij slaat. Het ware leven is het enige, dat van belang is, de zichtbare kerk is het omhulsel, maar het omhulsel was nodig om het levensgraan aan de mens aan te bieden.

Beoefen de vrede

Vrede moet je hart en leven vervullen en dan zul je merken dat tegenslagen en moeilijkheden en zorgen en veranderingen je onberoerd laten. Beoefen die standvastige onverzettelijkheid, ongeacht wat er dreigt.
Deze geest van kalm vertrouwen is het schild dat de vurige pijlen en steken van de tegenstander afwendt. Breng hem in praktijk.
Vervolgens moet je ernaar streven dichtbij het hart van het heelal te vertoeven, bij Mij, in het centrum bij Mij. Daar alleen is onveranderlijkheid en kalmte.
BIJ MIJ.

- 16 februari

Volkomen kalm blijven

Zelfs al zou Ik nooit tot je spreken, dan nog zou je goed beloond zijn voor deze tijd, die je hebt vrijgemaakt; al zat je alleen maar stil en verlangde je naar Mij, en al hunkerde je er alleen maar naar om Mij in te ademen zoals je de frisse buitenlucht inademt.
Wees stil, wees kalm. Wacht voor Mijn aangezicht. Leer geduld, nederigheid en vrede van Mij. Wanneer zul je volkomen kalm blijven, wat er ook gebeurt? Je leert je lessen wel erg langzaam. In drukte, werk en zorg, moet het je alleen al helpen als je de stilte zoekt.
Met jachten wordt zo weinig bereikt. Je moet leren om op de drukste dagen de kalmte met je mee te dragen.

Hij verandert niet

Let op Mijn onveranderlijkheid.
Indien Ik werkelijk Dezelfde ben, gisteren, heden en tot in eeuwigheid, dan ben Ik geen God van stemmingen zoals de mens Mij zo dikwijls schildert. Kun je een God aanbidden die heen en weer geslingerd wordt en dat op 's mensen verzoek?
Sta lang stil bij de gedachte van Mijn onveranderlijkheid, totdat je de waarheid verstaat dat slechts naarmate de mens verandert en binnen de invloed komt van Mijn onveranderlijke wet der liefde, hij een besef zal krijgen van, en zal ondervinden, de kracht en liefde die Ik onveranderlijk heb voor de gehele mensheid.

- 15 februari

Inspiratie - Geen aspiratie

Je zult gebruikt worden. De goddelijke kracht neemt nooit af. Die is voldoende om al het werk in de wereld te doen. Ik heb alleen instrumenten nodig, die Ik kan gebruiken. Als men dit wist, zou de wereld vernieuwd worden.
De wereld heeft geen supermensen nodig, maar bovennatuurlijke mensen. Mensen, die met volharding het eigen 'ik' uit hun leven willen doen verdwijnen om de Goddelijke kracht door zich heen te laten werken. Engeland zou morgen uit de moeilijkheden kunnen zijn, als de politici Mij slechts toestonden hen te gebruiken.
Laat inspiratie de plaats innemen van aspiratie. Alle werkeloosheid zou ophouden. Ik heb altijd werk in overvloed om te doen en Ik betaal Mijn arbeiders altijd goed, zoals je zult zien naarmate je meer en meer het juiste inzicht krijgt in het werk, dat alleen van Mij is.

Grazige weiden

Na elke heilzame levenservaring, elke slag die het leven je mogelijk heeft toegebracht, moet je je een ogenblik van de wereld afzonderen. Wandel in Mijn grazige weiden en dwaal met Mij langs de wateren der ruste totdat je ziel is hersteld.
Dit is nodig opdat je jezelf kunt aanpassen aan het leven. Want je bent een nieuw wezen; je hebt een nieuwe ervaring gehad. Leer een nieuwe les. Je verbondenheid met Mij zal er voor je gevoel des te inniger door worden.
Dat is het moment waarop Mijn liefde je nieuwe betekenissen kan influisteren en de vriendschap tussen ons tot een inniger, heiliger verbond kan maken.
Kom met je Geliefde in de stilte van Mijn grazige weiden en wandel met Mij langs stille wateren.

- 14 februari

In Mijn tegenwoordigheid

Je beseft niet, dat je onder het gewicht van je zorgen bezweken zou zijn als de tijd van vernieuwing met Mij er niet was geweest. Het is niet door wat Ik zeg; het is door het contact met Mij, met Mijzelf. Het is niet zozeer het luisteren naar Mij dan wel doordat je in Mijn tegenwoordigheid bent. Je kunt je niet voorstellen welk een versterkende en genezende kracht daar van uitgaat. Dat te kennen, gaat je menselijk bevattingsvermogen te boven.
Als iedere dag elk mens afzonderlijk of in groepsverband stil zou zijn voor Mijn aangezicht, dan zou dit de arme zieke wereld genezen. Bedenk dat je deze stille tijd met Mij nooit moet verzuimen. Geleidelijk aan zul je naar geest, ziel en lichaam, naar Mijn beeld veranderd worden. Allen, die je zien of met je in aanraking komen, zullen door deze omgang met jou nader tot Mij worden gebracht, en langzamerhand zal de invloed zich uitbreiden.
Jullie maken één plekje op aarde tot een heilige plaats, en hoewel je moet werken en je jezelf voortdurend afmat, omdat dit momenteel de taak is, die je is opgelegd, toch gebeurt het grootste werk, dat ieder van jullie kan doen, en doet, in deze tijd, die je met Mij alleen bent. Begrijp je dat?
Weet je, dat elke gedachte, ieder werk, elk gebed, ieder verlangen van de dag wordt verzameld en Mij wordt aangeboden? O, verheug je dat Ik met je ben! Ik ben op aarde gekomen om de geestelijke omgang tussen de mens en zijn God te herstellen.

Dank voor alles

Bedank Mij voor zowel alles wat Ik achterhoud als alles wat Ik schenk. Bedank Mij voor zonneschijn en regen, voor droogte en waterbronnen, voor slaap en slapeloosheid, voor winst en verlies. Dank Mij voor alles.
Weet buiten alle twijfel, alle vrees, dat alles wel is. Klamp je aan Mij vast in ogenblikken van zwakte. Klamp je ook vast aan Mij in ogenblikken van kracht, smekend dat je je nimmer zelfgenoegzaam zult voelen.
Geen onheil zal je treffen, rust in die wetenschap.

- 13 februari

Dicht bij het doel

Bij een wedloop is het niet de start, die inspanning kost, zelfs niet het tempo op de lange afstand. Pas als het doel in zicht komt worden hart en zenuwen, moed en spieren tot het alleruiterste gespannen, bijna tot afknappen toe. Zo is het ook met jullie, nu het doel in zicht is - je moet alleen nog een laatste kreet om hulp tot Mij slaken. Kun je de laatste paar dagen niet aan de pijnlijke spanning van zenuwen en hart bemerken dat de wedloop bijna ten einde is? Moed, moed. Sla acht op Mijn bemoedigende stem. Bedenk, dat Ik naast je ga en je aanspoor tot de overwinning.
De droevigste verslagen in de annalen van de hemel zijn die, welke spreken van de velen, die goed liepen, met flinke moedige harten, tot het doel, de overwinning nabij was, en die toen de moed lieten zakken.
Alle hemelse heerscharen verlangden uit te roepen hoe dicht zij bij het einde waren, en hadden hen wel willen smeken de eindspurt in te zetten, maar zij vielen uit, en tot de dag van het laatste oordeel zullen zij niet weten hoe dicht zij bij de overwinning zijn geweest.
Ik wilde wel, dat zij in de stilte naar Mij hadden geluisterd, zoals jullie beiden Mij ontmoeten. Dan zouden zij het geweten hebben. Er moet zowel het luisterend oor zijn als de stille, zachte stem.

Altijd veilig

Blijf veilig in Mijn vriendschap.
Een Vriend, die je door en door kent; die al je armzalige pogingen kent om voor Mij te leven, je vele en tragische mislukkingen, je kinderlijke onbegrip omtrent Mij en omtrent wat Ik voor je wil doen. Je verlangen om Mij te dienen, je vastklampen aan Mij in de donkere uren van hulpeloosheid, je struikelend vertrouwen in je pogingen om alleen te gaan - Ik weet alles. Ik heb je hardnekkige blindheid voor Mijn leiding gezien; Ik heb gezien hoe je de antwoorden op je eigen gebeden belemmert; Ik heb je gemakzuchtige berusting gezien in die krachten die Mijn liefdevolle bedoelingen weerstreven.
Dit alles weet Ik, en toch zeg Ik wederom: Blijf bij Mij, veilig in Mijn vriendschap.

- 12 februari

Ontmoet Mij overal

Leven is in wezen, dat je je bewust bent van Mijn tegenwoordigheid.
Vrees niet. Er wacht je een zeer schone toekomst. Laat het een nieuw leven zijn, een nieuwe wijze van bestaan, waarin je je bij elk afzonderlijk voorval, elke gebeurtenis, elk plan, bewust bent van Mijn tegenwoordigheid.
'Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt'.
Laat het zo worden, dat je je steeds bewust bent van Mijn tegenwoordigheid en je hebt eeuwig leven - het leven tot in alle eeuwigheid. Laat je in alle dingen leiden door Gods Geest en vertrouw Mij in alles. En als je je bewust bent van Mijn tegenwoordigheid, dan kan het niet anders of het moet je blijdschap brengen. Schenk Mij niet alleen vertrouwen, maar ook blijdschap.

Zie Mij steeds overal

Zie Mij in heel je dagelijks leven.
Zie Mij in de kleine voorvallen. Herken Mij als de bron van elke daad van vriendelijkheid en liefde. Voel Mijn kracht bij je wanneer je voor een bepaalde taak staat of een gevaar je wacht. Ken Mijn vertroostende tederheid in elke droefheid en teleurstelling.
Ik, de Meester-Schilder, kan in het beeld een kleurenpracht aanbrengen, totdat je de bijpassende achtergrond ziet voor de vreugde en stralende zielsverrukking die Ik schenk.

- 11 februari

Het moeilijke pad

Je pad is moeilijk, moeilijk voor je beiden. Er is in dit leven geen werk, dat zo zwaar valt als wachten en toch zeg Ik: wacht. Wacht tot Ik je Mijn wil toon. Dat Ik jullie beiden zware taken opleg, moet je zien als een bewijs dat Ik je liefheb, en dat Ik ervan overtuigd ben, dat jullie echte discipelen van Mij zijn.
Opnieuw zeg Ik: wacht. Alle actie is gemakkelijker dan rustig wachten. Zo heel veel volgelingen van Mij hebben hun werk bedorven en de voortgang van Mijn Koninkrijk belemmerd door activiteit.
Wacht. Ik zal je geestelijke kracht niet te zwaar op de proef stellen. Jullie zijn als twee mensen, hulpeloos op een vlot midden op de oceaan. Maar zie, er komt over het water Iemand naar je toe, gelijkend op de Zoon des mensen. Als Hij komt en je Hem ontvangt, zal het met jullie gaan als Mijn discipelen, toen Ik op aarde wandelde, namelijk, dat je onmiddellijk op de plaats bent, waar je zou willen zijn.
Al je gezwoeg aan de riemen en al je activiteit zou de reis niet zo snel hebben kunnen volbrengen. O, wacht en vertrouw. Wacht en wees niet bang.

Geen wroeging

Ik tracht je te behoeden niet alleen voor een vallen in zonde, maar voor de overstelpende wroeging die volgt op het zondebesef.
Ik weet dat dit voor de broze mens een te grote last is. Daarom doe je Mijn bewarende kracht teniet, wanneer je je erdoor laat overvallen.
Ik tracht je ook te behoeden voor verdrukking en neerslachtigheid. Ik gebied je alles achter te laten en Mij te volgen. Dat wil zeggen, laat de zonden en tekortkomingen uit het verleden achter.
Uit de schaduw in het zonlicht van Mijn liefde en behoudenis moet je treden.

- 10 februari

De reddingslijn

Ik ben je Redder, je Redder van de slavernij der zonde, je Redder van alle zorgen en levensmoeilijkheden, je Redder van ziekte.
In alle omstandigheden spreek Ik tot jullie beiden. Zie naar Mij op voor redding. Vertrouw, dat Ik je helpen zal. Heeft niet een dienstknecht van Mij in vroeger dagen gezegd: 'Al Uw golven en baren zijn over mij heengegaan'? Maar alle wateren van rampspoed konden hem niet verzwelgen. Want op hem was van toepassing: 'Hij kwam van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit vele wateren'.
De reddingslijn, de lijn van verlossing, is de lijn van de ziel tot God, tot geloof en macht. Het is een sterke lijn en geen ziel, die door die lijn van Mij verbonden is, kan omkomen. Vertrouw, vertrouw, vertrouw. Wees nooit bevreesd. Denk aan Mijn bomen - ontdaan van hun schoonheid, gesnoeid, afgezaagd, misvormd, kaal, maar door de donkere en schijnbaar dode taken vloeit stil en in het verborgen het levenssap van de Geest, totdat met de lentezon nieuw leven komt, bladeren, knoppen, bloesem, vrucht, maar vrucht, die door het snoeiproces duizendmaal beter is.
Bedenk, dat een Meester-Hovenier je onder handen heeft. Hij vergist zich niet in Zijn snoeien. Verblijd je. Vreugde wil zeggen, dat de Heilige Geest zich uitstrekt om Mij Zijn dank te brengen. Het is het nieuwe levenssap van de boom, dat zich naar Mij uitstrekt om later tot zo'n schone expressie te komen. Verblijd je daarom te allen tijde. Verblijd je.

Jullie kracht

In de handen heb Ik een wonderbare kracht tegen het kwade gelegd. Je kunt het machtige wapen dat je hanteert nog niet beseffen.
Maak de kracht van het gebed bekend. Een kracht zo wonderbaar, zo wonderdadig, dat wanneer ze verenigd is met een wil die slechts Mijn wil zoekt en met een vriendschap met Mij die kalmeert, veredelt en verrijkt, niets de macht ervan kan weerstaan.

- 9 februari

De Goddelijke stem

De Goddelijke stem drukt zich niet altijd uit in woorden. Deze wordt ervaren als een bewustwording in het hart.

Alles zal goed zijn

Wacht - in nederige verwachting.
Wacht als een dienstknecht die op orders wacht. Wacht als een die liefheeft, verlangend om een behoefte op te merken en erin te voorzien.
Wacht op Mijn bevelen; wacht op Mijn leiding; wacht op Mijn voorzieningen. Alles zal komen.
In zulk een leven kun je welgemoed zijn. Kan een leven saai zijn wanneer er altijd die oplettende verwachting is, die verwachting van een blijde verrassing, die verwondering over de vervulling, die blijdschap over de algehele voorziening der behoeften?

- 8 februari

Op Mij alleen

Ik ben je Heer, je Voorziener. Je moet je op Mij verlaten. Vertrouw tot de alleruiterste grens. Vertrouw en vrees niet. Je moet alleen je verlaten op Goddelijke kracht. Ik ben je niet vergeten. Je hulp nadert. Je zult Mijn kracht leren kennen en ervaren.
Volharding is geloof, dat tot het uiterste beproefd wordt. Je moet wachten en vertrouwen en hopen en je in Mij verblijden. Je moet niet afhankelijk zijn van mensen, maar van Mij, van Mij, je Sterkte, je Hulp, je Voorziener.
Dit is de grote proef. Ben Ik nu degene, die in alles voorzie of niet? Aan ieder groot werk voor Mij moet deze grote proeftijd voorafgaan.
Bezit je ziel in lijdzaamheid en verheug je. Je moet wachten tot Ik je de weg wijs. Er kan in de hemel geen grotere vreugde zijn dan die welke de ziel ervaart die Ik na de wachtproef tot overwinnaar kroon. Maar geen discipel van Mij kan overwinnaar zijn, als hij niet wacht tot Ik het bevel geef om te beginnen. Je kunt niet bezorgd zijn als je weet, dat Ik je Voorziener ben.

Toekomst geheel onbekend

Probeer niet in de toekomst door te dringen. Profetieën zijn niet voor jullie. Wees nederige volgelingen te midden van de massa. Leef met Mij. Overpeins Mijn woorden, Mijn onderwijs, Mijn daden.
Al gauw zul je merken dat er zich steeds meer gelegenheden voordoen om over Mij te spreken. Forceer ze niet. Ze zullen voortkomen uit de drang naar innerlijke groei, en niet uit uiterlijke aandrang.

- 7 februari

Licht in zicht

Vertrouw en wees niet bevreesd. Het leven is vol wonderen. Kijk met kinderlijk vertrouwen uit naar alles, wat Ik voor je aan het doen ben. Vrees niet.
Nog maar een paar stappen en dan zul je Mijn macht zien en kennen. Jullie wandelen nu zelfs als in een duistere tunnel. Spoedig zullen jullie zelf lichten zijn om de voeten te leiden van hen, die bevreesd zijn.
Het luide geroep vanuit je lijden is zelfs doorgedrongen tot de oren van God zelf - Mijn Vader in de hemel, jullie Vader in de hemel. Horen betekent bij God antwoorden. Want slechts de kreet, die voortkomt uit het hart, een roepen tot de goddelijke Macht om hulp in menselijke zwakheid, een roep vol vertrouwen, bereikt altijd het Goddelijk oor.
Bevend hart, bedenk, dat 'horen' bij God gelijk staat met 'antwoorden'. Jullie gebeden, en het waren er vele, zijn verhoord.

De weg der vooruitgang

Druk allen op het hart dat groei een van de wetten van Mijn Koninkrijk is.
Hoelang de duur van je leven op aarde ook is, hij kan nooit te lang zijn voor groei en vooruitgang. Wees altijd zoekende naar Mijn wil voor je. Niet een nieuwe godsdienst, niet de juiste godsdienst, maar - Mijn wil. Dan zal alles goed zijn en zal er groei volgen.

- 6 februari

Gods verlangen

Ik spreek tot het luisterend oor en Ik kom tot het hart, dat wacht. Het kan zijn, dat Ik soms niet spreek. Misschien vraag Ik je alleen maar om in Mijn tegenwoordigheid te wachten en te weten, dat Ik met je ben.
Denk aan de scharen, die Mij verdrongen, toen Ik op aarde was, allen begerig om iets te ontvangen. Begerig om te worden genezen, of geleerd, of gevoed te worden.
Denk je eens in, wat het voor Mij betekende om, toen Ik in hun vele behoeften voorzag en hun menigvuldige verzoeken inwilligde, een of twee tussen de menigte te vinden, die Mij volgden, enkel en alleen om bij Mij te zijn, in Mijn tegenwoordigheid te verkeren. Hoezeer werd daardoor een bepaald verlangen van het Eeuwig Hart bevredigd!
Vertroost Mij een poosje door Mij te laten weten, dat je Mij alleen maar zoekt om in Mijn tegenwoordigheid te verkeren, om dicht bij Mij te zijn, en dat het je niet te doen is om onderricht of stoffelijk voordeel, zelfs niet om een boodschap - maar alleen om Mijzelf. Het verlangen van het menselijk hart om zèlf bemind te worden is iets, dat het van het grote Goddelijke Hart heeft geërfd. Ik zegen je. Buig je hoofd.

Ware nederigheid

Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen.
Wat hebben Mijn volgelingen dit verkeerd begrepen. Ze hebben de vereiste houding uitgelegd als zijnde een houding van dienen. In het dienen kan een neerbuigende minzaamheid zijn, er kan een volslagen gebrek aan nederigheid zijn.
Ik trachtte een les te onderwijzen aan hen die tot Mij naderden om deel te hebben aan die wonderbare eenheid met Mij, die uit genade verleend wordt aan hen die op waardige wijze Mijn vlees eten en Mijn bloed drinken.
Ik wilde hun graag leren dat zij tot Mij moesten komen in de geest van nederigheid jegens anderen. Geen gevoel van meerderwaardigheid, met name geestelijke meerderwaardigheid. Ware nederigheid. Leer deze les in de dagelijkse omgang met Mij. 'Want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart'.

- 5 februari

Je zult meer weten

Wandel met Mij. Ik wil je leren. Luister naar Mij en Ik wil spreken. Blijf bij Mij komen, ondanks alle weerstand en elke verhindering, en ofschoon er dagen kunnen zijn, dat je geen stem hoort en er geen intiem gesprek van hart tot hart plaats vindt.
Wanneer je hierin volhardt en er een levensgewoonte van maakt, wil Ik je op vele wonderlijke wijzen Mijn wil openbaren. Je zult van het heden en van de toekomst meer dingen met zekerheid weten. Maar dat zal alleen de beloning zijn als je regelmatig komt om Mij te ontmoeten.
Het leven is een leerschool. Er zijn veel leraren. Niet tot iedereen kom Ik persoonlijk. Geloof letterlijk, dat de problemen en moeilijkheden van je leven duidelijker en met meer resultaat door Mij kunnen worden opgehelderd dan door wie ook.

De hunkerende geest

Zoals Ik zei dat zij die hongerden en dorstten naar de gerechtigheid verzadigd zouden worden, zo zeg Ik je: Geen mens verlangde ooit Mij beter te kennen en bleef onbevredigd. Zelfs met je onvolmaakte kennis, besef je dagelijks hoe waar dit is.
De mens houdt zich zozeer bezig met materiële dingen, dat hij geen begrip heeft van de geestelijke wetten die nimmer falen.
Voor alle verlangen van de geest is er een vervulling. Ik bevredig de hunkerende geest.
Je denkt dat Ik je gebed verhoor. Ja, maar de verhoring was er al en wachtte slechts op het gebed. Je zult deze eenvoudige waarheden meer en meer inzien naarmate je met Mij leeft; waarheden verborgen voor de verstandigen, maar geopenbaard aan de kinderkens van het Koninkrijk.

- 4 februari

Doe die kruk weg

Ga gewoon stap voor stap verder. Als je gaat zal Mijn wil je geopenbaard worden. Je zult altijd dankbaar blijven voor deze tijd, toen je de vrede en het vertrouwen kende en toch geen menselijke zekerheid had. Dat is de tijd, waarin je waarlijk leert op Mij te vertrouwen. 'Wanneer uw vader en moeder u verlaten, dan zal de Here u opnemen'. Dat betekent, dat je letterlijk van Mij afhankelijk bent.
Als menselijke steun of materiële hulp van welke aard ook weggevallen zijn, dan kan Mijn macht pas gaan werken. Ik kan geen mens leren lopen, die zijn vertrouwen nog op zijn kruk stelt. Weg met je kruk, en Mijn kracht zal je zo versterken, dat je inderdaad zult doorlopen tot de overwinning. Beperk Mijn macht nooit. Mijn macht kent geen grenzen.

Verstandige rust

Rust dient een grote rol te spelen in het leven van Mijn volgelingen, want vermoeidheid en lichamelijke inspanning kunnen de mens zijn besef van Mijn aanwezigheid doen verliezen.
Dan schijnt het alsof het licht dat het kwade verdrijft, vermindert - nimmer door een opzettelijke daad van Mij, maar als gevolg van de houding van de mens tegenover Mij. Denk daarover na.

- 3 februari

Als mensen tegenstand bieden

Geloof alleen. De muren van Jericho stortten ineen. Waren het bijlen of vindingen van mensen, die de muren neerhaalden? Nee, het waren juist de lofzangen van het volk en Mijn plan, dat ten uitvoer werd gebracht.
Ook voor jullie zullen alle muren instorten. In wezen bestaat er geen aardse macht. Die valt als een kaartenhuis ineen bij de aanraking van Mijn hand, die wonderen werkt. Jullie geloof en Mijn macht zijn de enige twee dingen, die van essentieel belang zijn. Niets anders is nodig.
Dus, als de kleinzielige tegenstand van mensen nog blijft aanhouden, dan is dat alleen maar, omdat Ik verkies, dat het staat tussen jou en dat wat niet goed voor je zou zijn. Zo niet - één woord - één gedachte - van Mij en het is er niet meer. De harten van koningen staan onder Mijn heerschappij en macht. Ik kan met alle mensen doen wat Ik wil.
Vind rust in deze zekerheid. Vertrouw op Mij.

Allen gezanten

Als je Mij liefhebt en ernaar verlangt anderen te dienen door hen te tonen hoe Ik ben, dan zul je dat zeker doen.
Omdat het eigen-ik zal verdwijnen, uitgeworpen wordt.
Wanneer het eigen-ik verdwenen is, zullen zij die je zien niet het zelfleven in je zien; slechts de gezant van je Koning.
Je hebt hier in dit schijnbaar bekrompen leven van je, talloze gelegenheden om het zelfleven te overwinnen. Laat dat je grote taak zijn.

- 2 februari

Heb lief!

'Waak over ons en bescherm ons'.
Waar liefde ontbreekt wordt de weg geblokkeerd. Je MOET allen liefhebben; hen, die je hinderen en hen, die dat niet doen.
Heb lief! Het is een belangrijke les en je hebt een groot Leraar. Je moet liefhebben, hoe kun je anders in Mij blijven, waar niets kan komen, dat niet uit de liefde is? Doe dit en Ik zal je bovenmate zegenen, boven bidden en denken.
Er zijn geen grenzen aan Mijn macht. Doe wat je kunt en laat de rest aan Mij over. Dan zal de vrede komen en het vertrouwen. Vrees niet, Ik ben je Voorspraak, je Middelaar.

Mijn loon

Als de wereld je begrijpt, dan spreek je haar taal, word je aangezet door haar motieven, leef je haar leven volgens haar normen. Wil je dat?
Vergeet niet dat Ik heel duidelijk zei: 'Gij kunt niet God dienen én de Mammon'. Als je daarom God dient, dan zul je voor je werk zeker naar God moeten opzien voor de beloning.
Zo velen van Mijn dienstknechten dienen Mij en verwachten toch de dankbaarheid en eer, of althans de erkenning, van de wereld te ontvangen. Waarom? Je verricht niet het werk van de wereld. Waarom verwacht je dan haar loon?

- 1 februari

Opnieuw beginnen

Vat moed. Wees niet bang. Begin morgen een nieuw leven. Doe de oude fouten weg en begin opnieuw. Ik geef je een nieuw begin. Voel je niet belast. Wees niet bezorgd. Als Mijn vergeving alleen maar voor de rechtvaardigen was en voor hen, die niet gezondigd hadden, waarvoor zou die vergeving dan nog nodig zijn?
Bedenk, wat Ik vroeger tegen Maria heb gezegd: 'Wie veel vergeven wordt, die betoont veel liefde'.
Waarom tob je zo en maak je het jezelf zo moeilijk? Ik sta klaar om je alles te geven wat liefelijk is, maar jullie levens zijn besmeurd met tobberij en bezorgdheid. Je zou Mijn schatten vernielen. Ik kan alleen maar harten zegenen, die blij en dankbaar zijn.
Je MOET blij zijn en vol vreugde.

Alle liefdes overtreffende

Zachtjes nader Ik. Teder spreekt Mijn Geest tot je hart.
Het mysterie van 's mensen gemeenschap met Mij is gelegen in de schoonheid en het wonder van haar afzondering. Even lijkt de wereld niet te bestaan. Haar rumoer en verkeer lijken verstild te zijn.
Er is inderdaad verwondering in die stilte. Een zwakke glimp ziet men in het plotselinge besef van liefde tussen twee mensen. Verbazing en verwondering... de wereld is er voor hen alleen... Niets anders dat beslag op hen legt dan hun liefde.
Wat een verwondering in het hart van de mens wanneer hij de schoonheid, de tederheid en de innigheid beseft van de gemeenschap met Mij!

- 31 januari

Lijden verlost

Elk offer, dat wordt gebracht en alle lijden werkt bevrijdend: het wordt gebruikt om de enkeling te leren of om anderen op te richten en te helpen.
Niets is toevallig.
Het gaat je beperkt verstand te boven om het Goddelijk denken te begrijpen en de wonderen, die het bewerkt. In Mijn plannen, die vanaf het begin volmaakt zijn, wordt geen enkel detail vergeten.

De roepstem in de avond

Zachtjes in de avond weerklinkt de voetstap van je Meester. Mijn dag is lang en vermoeiend geweest. Harten jegens welke Ik met liefde ben vervuld en waarnaar Ik heb verlangd, wederstaan Mij nog steeds. Ik zie de bejaarden, eenzaam en verlaten zonder Mij. Ik zie de ontgoocheling van mannen en vrouwen, die in Mij innerlijke voldoening zouden kunnen vinden, die anderen hun niet kunnen schenken. Ik zie de jongeren die Mij verdringen uit hun van werk vervulde, van genoegens vervulde dagen. En toch wacht Ik. Ik klop, Ik smeek, Ik roep, onaangehoord, veronachtzaamd, ongewenst.
Zoals Ik de schakel was tussen de Vader en de mens, zo moeten thans Mijn volgelingen de schakels zijn tussen de mens en Mij.
Menselijke liefde, stoffelijke hulp, menselijk begrip en vriendschap moeten hen, naar wie Ik verlang, binden.
Kanalen waardoor Mijn hulp naar de mens kan vloeien, dat moeten jullie zijn, maar ook de middelen waardoor de mens al tastende zijn weg vindt tot Mij.

'O, laat mij U horen spreken,
In woorden, helder en stil,
Boven de stormen van de hartstocht
En 't geklaag van mijn eigen wil.

O spreek om mij te verzekeren,
Aan te sporen of te bedwingen;
O, spreek, en doe mij luisteren
Gij, Waker over mijn ziel!'

- 30 januari

De strijd van de ziel

Als Ik met je ben, kan geen kwaad je overkomen. 'Het kwaad, dat Hij zegent, komt ons ten goede'. Telkens wanneer je wordt uitgeschakeld, is dit een tijd van bezinning op een stille plek met Mij. Wees daar niet bang voor, want op die plek zul je herstel en kracht en blijdschap en genezing vinden.
Jullie beiden moeten nu en dan retraite-dagen bepalen, dagen, waarin je alleen met Mij bent, om dan uitgerust en verfrist - lichamelijk, psychisch en geestelijk, het werk voort te zetten, dat Ik je gegeven heb. Ik zal je nooit een last opleggen, die zwaarder is dan je kunt dragen.
Sta open voor liefde, vriendschap en vrede. Laat ze nooit verdrijven door persoonlijke gevoelens of gedachten, die op jezelf gericht zijn. Elk op zich verrichten zij al wonderen in een mensenleven, maar samen kunnen ze alles bewerken, wat nodig is op stoffelijk, psychisch en geestelijk niveau.
Alle succes is gelegen in deze eigenschappen van het Rijk der wonderen. Je moet er op toezien, dat je innerlijk leven is zoals het behoort te zijn, en dan is het werk volbracht. Niet door grote drukte en activiteiten op het materiële vlak worden deze dingen verkregen, maar op het slagveld van de ziel.

Meer liefde

Ik kom als een werkelijk bereidwillige gast. Liefde trekt altijd. Onthoud dat. Liefde is de magnetische kracht van het heelal. God is LIEFDE, de kracht die alle mensen langs verschillende wegen tot zich trekt. Bedenk dat ook jullie liefde, die uit God is, dezelfde magnetische kracht heeft. Heb lief en je zult hen die je wenst te helpen, tot je trekken.
Wanneer dat bij jullie niet zo gaat, onderzoek dan je leven. De liefde schiet tekort. Er is meer liefde nodig.

- 29 januari

Ik effen het pad

'Wacht op de Heer'.
'Ik ben uw schild'. Vrees niet. Je moet weten, dat 'alles in orde' is. Ik zal nooit toestaan, dat iemand jullie beiden anders bejegent dan Mijn wil voor je is.
Ik kan de toekomst overzien. Ik kan de harten van de mensen lezen. Ik weet beter dan jij wat je nodig hebt. Vertrouw Mij volkomen. Je bent geen speelbal van het lot, ook word je niet door anderen heen en weer gesmeten. Je wordt op een zeer bepaalde manier geleid, en anderen, die niet beantwoorden aan Mijn doel met jou, worden door Mij van je pad verwijderd.
Vrees nooit, wat er ook mag gebeuren. Je wordt geleid. Probeer zelf geen plannen te maken. IK heb plannen gemaakt. Jij bent de bouwer, niet de architect.
Ga heel rustig verder, heel voorzichtig. Alles is voor jouw bestwil.
Vertrouw Mij in alles. Juist je uiterste nood zal maken, dat Ik voor je in actie kom. En omdat je fundament ligt op de Rots - Christus, op het geloof in Hem, en omdat je 'in Hem geworteld en gegrond' bent en in Mijn Goddelijkheid gelooft als je Hoeksteen, is het jouw taak te bouwen, wetende, dat alles goed komt.
Heel letterlijk moet je van Mij afhankelijk zijn, maar dan ook voor alles. Vanuit de diepten riep David tot Mij en Ik hoorde zijn stem. Alles is in orde.

Overwinnaars

Bestudeer de vele malen dat de woorden 'Wie overwint' voorkomen in de Openbaring aan Mijn dienstknecht Johannes, en je zult de tedere intimiteit met Mij zien, beloofd als een resultaat van het overwinnen. Geloven is niet genoeg. Geloven in Mij houdt inderdaad in het bezit van het eeuwige leven, maar dat is iets dat je toevertrouwd is om te benutten, even werkelijk als het talent uit Mijn verhaal.
Het is niet alleen iets om te genieten.
Eeuwig leven is een verfrissende, omvormende, verrijkende, verdelgende, veredelende kracht om ten volle te worden gebruikt door hen aan wie Ik het toevertrouw.
Hierin falen Mijn volgelingen zo dikwijls en missen zodoende het wonder der gemeenschap met Mij.
Behoed deze waarheid.

- 28 januari

Verkeerde idealen

Vrees niet. Wees niet bang het druk te hebben. Je bent de dienstknecht van allen. 'Wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn'.
Dienen is het wachtwoord voor Mijn discipelen. Ik heb écht gediend, de nederigsten, de geringsten. Ik stond tot hun beschikking. Mijn hoogste macht stond tot hun beschikking.
Laat je gebruiken. Laat je door allen gebruiken, door de geringste, door de minste. Hoe je het best kunt dienen? Zoek daar dagelijks naar, zoek niet hoe je zelf het best gediend kunt worden.
Waarlijk, de gedachten van de mensen zijn niet Gods gedachten, en ook zijn de wegen van de mensen niet Gods wegen. Als je Mij in alles tracht te volgen, betekent dat geregeld een volledige ommekeer van de gewoonten van de wereld, die je tot nu toe hebt gevolgd. Maar het is een ommekeer, die tot grenzeloos geluk en vrede leidt.
Kijk om je heen, lees wat er wordt geschreven. Wat zie je? Brengen de plannen en de idealen waar de mens naar streeft vrede, of schenkt het loon van de wereld het hart rust en geluk? Neen, de mensen voeren oorlog met elkaar! Zij, die door de wereld het meest werden beloond met naam en faam, eer en rijkdom, zijn vermoeid en teleurgesteld.
En toch, boven het onaangename lawaai uit van de valse kreten van de wereld, klinkt voor het luisterend oor al 1900 jaar lang Mijn boodschap: 'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'. En de vermoeiden en teleurgestelden, die luisteren en zich tot Mij wenden, vinden waarlijk die rust. Ik ben vreugde voor de vermoeide, Ik ben muziek voor het hart, gezondheid voor de zieke, rijkdom voor de arme, voedsel voor de hongerige, een thuis voor de zwerver, verrukking voor de afgematte ziel, liefde voor de eenzame.
Er is niet EEN behoefte van de ziel, waarin Ik niet voorzie als men er om vraagt, en ook voor jou verlang Ik alles te zijn.

Je verdediger

Ik ben de gave Gods aan de mens. Alleen zo was het de mens mogelijk om God, de Vader, te kennen. Alleen zo was het de mens mogelijk te weten dat hij altijd een Voorspraak bij God had - de zondeloze Christus.
Er is altijd Iemand die jullie zaak begrijpt, wiens pleidooi altijd zal worden ingewilligd. Hij heeft het recht van het zoonschap. Hij heeft het recht om voor je te pleiten.
Als Hij kan pleiten voor de overtreder, en de volle verantwoordelijkheid voor hem op Zich neemt, wat voor betere Voorspraak zou je je kunnen wensen? Hij weet er alles van. Hij heeft de tranen van verdriet gezien, het harteleed en de verzoeking. Hij kan pleiten als geen ander.
Zijn eigen verzoeking was zo werkelijk dat, ook al was Hij overwinnaar, Hij nochtans het tederste medelijden voelt voor de overwonnene. Hij weet hoe ogenschijnlijk goed het kwade kan lijken en Hij kan schatten de des te grotere last van besmet bloed, overgeërfde zwakheden en zonden.
Hij schonk Zijn eniggeboren Zoon. Dat GROTE GESCHENK BEN IK, je Vriend, je Metgezel. Laat alles aan Mij over, je Voorspraak, die tijdens Zijn leven op aarde geoefend is om te pleiten, nooit voor Zichzelf, maar voor iedereen die zijn zaak in Mijn handen legt.

- 27 januari

Als de storm zijn volle kracht bereikt...

'Heer, tot wie zullen wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven'. (Joh. 6:68)
Ik ben met jullie beiden. Ga onbevreesd verder. Gezondheid en kracht, vrede, geluk en vreugde - dat zijn allemaal gaven van Mij. Maar jullie moeten er om vragen. In de geestelijke, alsook in de stoffelijke wereld bestaat geen vacuüm en als het eigen ik, en angsten en zorgen uit je leven verdwijnen, dan volgt vanzelf, dat de dingen van de Geest, waar je zo vurig naar verlangt, binnenstromen om hun plaats in te nemen. 'Alles is het uwe, en gij zijt van Christus, en Christus is van God'. Wat een wonderbare kringloop, omdat je het eigendom van God bent.
Wees niet bang. Vrees niet. Het is de drenkeling, waar de Redder naar toegaat. Naar de flinke zwemmer, die het wel alleen af kan, gaat Hij niet. En geen enkele uiting van vreugde kan zo groot zijn als die van een mens voor zijn Redder.
Het behoort tot Mijn wijze van werken, te wachten tot de storm zijn volle kracht heeft bereikt. Dat heb Ik ook gedaan met Mijn discipelen op het meer. Ik had de eerste aanstormende golf kunnen bevelen kalm te blijven en de eerste windvlaag stil te zijn, maar wat zouden ze dan van deze les geleerd hebben? Het besef dat er zo heel dicht bij hen een toevluchtsoord en veilige schuilplaats was, zou verloren zijn gegaan.
Weet je nog - Mijn discipelen dachten, dat Ik hen tijdens de slaap vergeten had. Bedenk hoe mis ze het hadden. Put hieruit kracht en vertrouwen, blijde afhankelijkheid en verwachting.
Wees nooit bang. Blijdschap IS je deel, en stralende vreugde van een mens, die gered is, zal je deel worden.

Hulp voor allen

Ik heb Mijn hulp niet alleen toegezegd aan de rechtschapenen. Aan de zondaar die zich tot Mij wendt, aan de heilige die met Mij leeft, aan beiden wordt Mijn wonderdoende kracht geopenbaard. Hulp, tijdelijke zowel als geestelijke, schenk Ik waarlijk, niet als een beloning voor goedheid, maar als een vervulling van Mijn belofte die Ik aan allen deed, die in Mij geloven.
Maar wanneer iemand zich tot Mij keert, maak Ik terstond het plan voor de zo begeerde redding. Indien de mens die Mijn plan hoort en Mijn bedoelingen verneemt, de hem toegewezen taak in dat plan niet zou doen, hoe kan dan Mijn genezing van lichamelijke, geestelijke of stoffelijke disharmonie geopenbaard worden?

- 26 januari

Blijf rustig

Blijf in je geestelijk leven rustig en evenwichtig. Niets is verder van belang. Laat alles aan Mij over. Het is je grote opdracht in Mijn tegenwoordigheid tot rust te komen en geen ogenblik een gevoel van onrust toe te laten. De zegen van jaren kan daardoor in één moment worden tegengehouden.
Het doet er niet toe wie of wat je ergert, het is jouw taak om met al het andere op te houden tot je volkomen rustig wordt. Elke verstopping betekent, dat Mijn kracht wordt verlegd naar andere kanalen.
Spoel die verstopping weg - spoel weg - spoel weg - Ik kan geen leven zegenen, dat niet werkt als een kanaal. Mijn Geest duldt geen stilstand, zelfs geen rust. Zijn kracht moet dóór stromen. Geef alles door, iedere zegen. Blijf in Mij.
Zie hoevelen je elke dag kunt zegenen. Vertoef veel in Mijn tegenwoordigheid.

Het genezende leven

Ik ben je Heer, vertrouw Mij in alles. Twijfel nooit aan Mijn bewarende macht. Aanschouw Mij, de Heer van je leven. Zoek kracht bij Mij.
Bedenk dat genezing, Goddelijke genezing niet zozeer een kwestie is van bidden van jouw kant en schenken van Mijn kant als wel van leven met Mij, denken aan Mij, deelhebben aan Mijn leven. Dat contact maakt je gezond. Ga blijmoedig voorwaarts, ga onbevreesd voorwaarts.

- 25 januari

De weg van het geluk

Volledige overgave aan God, van ogenblik tot ogenblik, is het fundament van het geluk, de vreugde van gemeenschap met Hem is de bovenbouw. En dat is de plaats, de woning, die Ik voor ieder van jullie ging bereiden.
Mijn volgelingen hebben die verkeerd begrepen en beschouwen dit vaak als een belofte, die alleen maar gold voor het leven hierna, en te vaak - al te vaak - beschouwden zij dit leven als iets, waar men doorheen moet worstelen om de beloning en de vreugde van het volgende leven te ontvangen.
Tracht alles uit te voeren, wat Ik zeg en dan zal er zo'n begrip, inzicht, visie en blijdschap je deel worden, dat het werkelijk alle verstand te boven gaat. Gods plannen zijn zeer wonderbaar; ze overtreffen je stoutste verwachtingen.
Klem je vast aan gedachten van bescherming, veiligheid en leiding.

Mijn compensaties

Ik luister. Maak je een voorstelling van Mij, je Heer. Niet als van iemand die doof is voor je smeekbeden, maar veeleer als van iemand die met een intense liefde zijn oren spitst om het eerste zwakke geroep van een van Zijn kinderen op te vangen.
Hoe vaak wacht Ik, zelfs in het geval van hen die Mij liefhebben, tevergeefs op de spontane woorden van liefde?
Roep niet alleen tot Mij wanneer de zorgen drukken en je vermoeid bent. Spreek vaak met Mij. Maak Mij deelgenoot van alle kleine voorvallen, alle ergernissen, alle kleine prettige dingen.
Deze zullen ons niet alleen dichter tot elkaar brengen, maar ze zullen Mijn compensaties zijn voor de veronachtzaming die Ik ondervind van Mijn wereld.

- 24 januari

Je grote beloning

Je bidt om geloof, zoals je trouwens gezegd is. Maar in het huis, waar Ik verblijf, zorg Ik voor hen, die zich tot Mij wenden en nog knikkende knieën en weifelende harten hebben. Vrees niet. Ik ben je God. Je grote beloning. Het is aan jou om op te zien en te zeggen: 'Alles is goed'.
Ik ben je Leidsman. Verlang niet de weg te kennen, die voor je ligt. Ga maar stap voor stap verder. Slechts zeer zelden sta Ik Mijn discipelen toe ver vooruit te zien, vooral in persoonlijke zaken, want als men stap voor stap gaat is dat de beste manier om het geloof te doen groeien.
Je bevindt je in wateren, die niet in kaart zijn gebracht. Maar de Heer van alle zeeën is met je. Hij, die alle stormen beheerst, is met je. Zing van vreugde. Je volgt zowel de Heer van beperkingen als de God in Wiens dienst volmaakte vrijheid is.
Hij, de God van de hele schepping, beperkte zichzelf tot de enge grenzen van een babylichaampje en onderwierp zich als opgroeiende jongen en als jonge man aan jullie menselijke beperkingen; en je moet leren, dat je visie en je macht, die onbegrensd zijn waar het geestelijke dingen betreft, in tijdelijke zaken ook aan beperkingen onderworpen moet zijn.
Maar Ik ben met je. Toen de discipelen het opgaven nadat zij een nacht hadden gevist zonder iets te vangen, kwam Ik, en de netten scheurden door de meer dan overvloedige vangst.

Jullie ook?

Ik onderwijs je, maar niet altijd geestelijke waarheden die je verblijden.
Dikwijls, al te dikwijls, moet er een woord van berisping weerklinken als Ik tegen je spreek over geboden van Mij waaraan niet gehoorzaamd werd, over besluiten die je nam toen je met Mij in contact was en waaraan je je niet hebt gehouden, over werk dat je voor Mij deed, maar niet in een geest van liefde en blijdschap, over het feit dat je in gebreke bleef van Mij te ontvangen omdat je houding (dikwijls niet je hart) Mijn onbegrensde voorzieningen in twijfel trok. Ik onderwijs geen gemakkelijke les.
Ik kies geen met bloemen omzoomd pad waarop Ik met je wandel, maar vat moed, omdat Ik wel met je wandel zoals vroeger met Petrus, zelfs nadat hij Mij had verloochend.
Hij had zijn zonde ingezien. Hij ging naar buiten en weende bitter.

- 23 januari

Hoe je aan macht komt

'Heer, Gij zijt onze toevlucht. Onze God, wij vertrouwen op U. O Meester, kom en spreek tot ons'.
Mij is gegeven alle macht. Het is aan Mij om die te schenken, aan Mij om die te onthouden. Maar zelfs Ik moet erkennen, dat Ik geen macht kan onthouden aan de ziel, die dicht bij Mij leeft, omdat het dan geen geschenk is, maar iets dat onmerkbaar overgaat van Mij op Mijn discipelen.
De ziel, die in Mijn tegenwoordigheid leeft, neemt het in zich op.
Leer jezelf af te zonderen in Mijn tegenwoordigheid - en dan krijg je, zonder iets te zeggen, de dingen die je van Mij verlangt, kracht - macht - blijdschap - overvloed.

Vrees geen onheil

Ik ben de Heer van je leven, de Beschermer van je innerlijk wezen, de Christus van God. Schuilend in Mijn verborgen plaats kan geen onheil je treffen. Bid opdat je dit weet.
Laat deze waarheid een deel worden van je bewustzijn, dat waar Ik ben geen kwaad kan bestaan, en dat je daarom, indien je in Mij blijft en Ik in jullie, geen kwaad je kan beroeren.
Geestelijke waarheden leert men soms pas na vele jaren; soms komen ze in een flits van plotselinge openbaring.

- 22 januari

Donkere dagen

Wees niet bevreesd. Ik ben je God, je Verlosser, Ik wil je verlossen van alle kwaad. Vertrouw Mij. Vrees niet. Vergeet nooit 'Dank U' te zeggen. Zie je niet, dat dit een les is? Je MOET op de donkerste dagen 'Dank U' zeggen. Je MOET dit doen. Pas als je dit doet, kan alles licht worden. Voor donkere dagen zijn er oefeningen, die absoluut noodzakelijk zijn.
Mijn sterven aan het kruis was niet alleen noodzakelijk om een wereld te redden, maar het was ook noodzakelijk voor de vorming van Mijn discipelen. Het behoorde alles tot hun leerschool; Mijn triomferende intocht in Jeruzalem; Mijn voetwassing van de discipelen, Mijn tijd van droefheid in Gethsémane; Mijn veracht worden, Mijn veroordeling, Mijn kruisiging, Mijn begrafenis. Iedere stap was noodzakelijk voor hun vorming en zo is het ook met jou.
Als een donkere dag niet een dag van dankzegging is, moet de les worden herhaald tot deze geleerd is. Dat geldt niet voor iedereen, maar alleen voor degenen, die gevraagd hebben Mij goed te dienen en veel voor Mij te mogen doen. Een belangrijk werk vereist een langdurige en zorgvuldige voorbereiding.

Ik weet alles

Ik ben deelgenoot van je levensgeheimen. Hoe rijk aan zegen kan elke ervaring zijn indien ze wordt gedeeld met Mij alleen.
Hoe dikwijls kan, door veel met anderen te spreken en door een zelfingenomen vertellen tegen anderen, een juweel van zeldzame pracht worden beroofd van zijn onschatbare waarde voor je ziel. Een bloemknop van vreugde en zoete geur, die te overhaast gedwongen wordt om voortijdig te bloeien, zal zijn zuiverheid en geur verliezen.
Zelfs het tegen anderen vertellen van vroegere zonden en tekortkomingen kan betekenen dat het eigen-ik een poosje op de voorgrond staat en dat de vitaliteit, die zo nodig is voor het heden, verloren gaat.
Verblijf in de verborgen plaats van de Allerhoogste.

- 21 januari

Een overvolle dag

Geloof, dat Ik met je ben en alles in handen heb. Als Mijn Woord is uitgegaan, is ALLES wat daartegen ingaat, machteloos.
Blijf kalm. Vrees nooit. Je hebt veel te leren. Ga voort tot je zelfs de allerdrukste dag met een lied tegemoet kunt treden. 'Zingt de Here een lied'. Het mooiste accompagnement bij een lofzang tot Mij is een overdrukke dag. Laat liefde het thema zijn, dat overal doorheen klinkt.
Wees altijd blij. Verheug je bovenmate. Vreugde in Mij. Rust in Mij. Wees nooit bang. Bid meer. Maak je niet bezorgd. Ik ben je Helper. 'Onder u zijn eeuwige armen'. Lager kun je niet komen. Rust daarin, zoals een vermoeid kind rust.

Zeer groot loon

Ik ben uw schild en uw zeer grote beloning.
Bescherm je tegen de stormen des levens. Bescherm je zelfs tegen de gevolgen van je eigen fouten en mislukkingen. Bescherm je tegen je zwakheid. Bescherm je tegen zorgen. Bescherm je tegen vrees en droefheid. Bescherm je tegen de wereld met haar verlokkingen en verleidingen. Niet alleen je schild ben Ik, maar je zeer grote beloning.
Niet het loon der volmaaktheid in je leven, want die kun je hier niet bereiken. Niet het loon van wat je doet, of van enige verdienste in jezelf. Alleen het gevolg of het loon van je zoeken. De bevrediging van je verlangen om Mij te vinden. Een zeer groot loon. Je loon is hetzelfde als dat van de grootste heilige die ooit geleefd heeft. Gegeven niet als een overwinningstrofee, niet als een erkenning van verdienste, maar geschonken omdat je de zoeker bent, en Ik, je Heer, degene ben die je zoekt.

- 20 januari

Eén zijn met God

Eén met Mij. Ik en de Vader zijn Eén. Eén met de Heer van het ganse heelal!
Zouden de aspiraties van de mens nog hoger kunnen reiken? Zouden de menselijke verlangens hier bovenuit kunnen gaan? Eén met Mij.
Als je je realiseert hoe groot je privilege is, dan heb je maar te denken en onmiddellijk wordt dat, wat je denkt, tot aanzijn geroepen. Inderdaad, met recht heb Ik gezegd: 'Zet uw hart op de dingen, die boven zijn, niet op de dingen van deze aarde'.
Wanneer je eenmaal in Mij leeft en je denken houdt zich bezig met de materiële dingen, dan roep je die tot aanzijn. Daarom moet je er voor zorgen alleen dàt te denken en te verlangen, wat je kan helpen in je geestelijke groei, en niet dat, wat die groei belemmert. Deze zelfde wet werkt ook op het geestelijk vlak.
Dènk liefde, en liefde omringt je en allen aan wie je denkt. Denk verkeerde gedachten, en het kwaad omringt je en allen aan wie je denkt. Denk gezondheid - en gezondheid komt. Het lichamelijke weerspiegelt het psychische en geestelijke.

De overwinning is nu

Ik ben met je. Ik bevrijd je. Maar zie niet alleen uit naar bevrijding van de omstandigheden, maar ook naar bevrijding van de banden van het eigen-ik die je met de aarde verbinden en die je intrede verhinderen in dat koninkrijk van het dienen, waarin volmaakte vrijheid heerst. Alles is wel. Je zult opstijgen tot een nieuw leven. Je kunt niet anders dan opstijgen wanneer je jezelf ontdoet van de moeiten en zonden en gebreken die je aan de aarde binden.
Vroegere zonden kunnen je niet ketenen. Je ziet op naar Mij en bent behouden. Ze zijn alle vergeven. Overwin je tekortkomingen nu met Mijn kracht en niets kan je beletten dat je opstijgt, niets van al wat voorbij is.

- 19 januari

Liefde loopt op de dingen vooruit

'Heer, ik wil U zoeken!'
Niemand heeft Mij ooit tevergeefs gezocht. Ik wacht, ja wacht met hunkerend verlangen of men een beroep op Mij doet; en Ik, die de nood van je hart al heb gezien voordat je tot Mij riep, misschien nog voordat jijzelf je bewust was van die nood, Ik ben het antwoord al aan het voorbereiden.
Het is net als bij een moeder, die al passende geschenken voor het huwelijk van haar dochter heeft weggelegd nog vóór de grote liefde in het leven van die dochter is gekomen.
Dat de liefde van God al op de dingen vooruit loopt, is iets dat de mens zich zelden realiseert. Denk hier eens rustig over na. Reken in je geest af met de gedachte aan een God, die je ongunstig gezind zou zijn, die benaderd moet worden met zuchten en tranen en veel woorden, voordat Hij met tegenzin de begeerde schatten afstaat. Wat de mensen van Mij denken, vraagt om een revolutionaire herziening.
Probeer je een moeder voor te stellen, die voorbereidingen treft om haar kind met de verjaardag of met Kerst te verrassen. Terwijl haar moederhart zingt: 'Zal hij dat niet heerlijk vinden? Wat zal hij hier blij mee zijn!' ziet ze met een hart vol tedere vreugde reeds van tevoren hoe verrukt haar kind zal zijn. Waar heeft de moeder al deze voorbereidingsvreugde vandaan? Van Mij - het is een zwakke echo van Mijn voorbereidingsvreugde.
Probeer het zo te zien als zich plannen ontvouwen, die Ik heb voorbereid. Het betekent veel voor Mij als Ik word begrepen, en als je Mij begrijpt, dan zal dat ook jou blijdschap geven.

Troost en blijdschap

Ik ben met je. Ik zal je helpen. Door lijden tot gezondheid, door verdriet tot blijdschap, door smart tot verlichting, door de nacht tot de dag - je zult worden geleid en vertroost.
Zonder vroegere beleving van de dageraad en de dag zou niemand kunnen dromen dat de glorierijke dageraad en de volheid van de dag zouden kunnen volgen op de donkerste nacht.
Beschouw deze ervaring niet als duisternis maar als dageraad. De eerste zwakke straaltjes licht volgen op de duistere nacht die je hebt doorgemaakt. De volle dag is nog niet daar. Maar verwelkom de DAGERAAD met Mij.

- 18 januari

Geloof - Werken

Bid dagelijks om geloof. Het is een gave van Mij.
Het is het enige, dat je nodig hebt om machtige daden te doen. Natuurlijk moet je werken en moet je bidden, maar het antwoord op je gebeden hangt alleen af van geloof, evenals je werken alleen van geloof afhankelijk zijn.
Ik geef je geloof in antwoord op je gebed, omdat geloof het wapen is, dat je nodig hebt om alle kwaad te verdrijven - om alle ongunstige omstandigheden te overwinnen en al wat goed is in je leven te bereiken, en als je geloof hebt, geef het dan aan Mij terug. Het is de envelop, waarin ieder verzoek aan Mij behoort te worden verzonden.
En toch... 'geloof zonder de werken is dood'. Dus heb je ook werken nodig om je geloof in Mij te voeden. Als je iets probeert te doen, ervaar je je hulpeloosheid. Wend je dan tot Mij. Door op Mij te zien groeit je geloof - en dat geloof is al wat je nodig hebt om Mijn kracht zijn werk te laten doen.

Vreugde van de ontmoeting

Zo velen zien het gebed alleen maar als een verzoek. Het IS een verzoek. 'Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God'.
Maar het gebed is ook een zich blij omkeren om Mij te ontmoeten om de vreugde van de ontmoeting, om de vervoering van Mijn tegenwoordigheid.
Het gebed is ook een voorbereiding op de terugkeer de volgende dag naar hen die je nodig hebben, hen naar wie Mijn liefde uitgaat door jullie.

- 17 januari

God wil graag spoedig geven

Zwijg. Wees stil voor Mij. Tracht in alle dingen Mijn wil te kennen en die dan ook te doen.
Blijf in Mijn liefde. Een sfeer van liefdevol begrijpen voor alle mensen. Dit is jouw deel om te doen, en dan omring Ik je met een bescherming, die alle kwaad van je weert. Die wordt gevormd door je eigen houding ten opzichte van anderen, in gedachten, woorden en daden.
Ik wil je alle dingen geven, een goede, gedrukte, overlopende maat. Leer deze lessen spoedig. Je verstaat nog maar weinig van het Goddelijk ongeduld, dat zo graag snel wil geven. Komt er een zorgelijke gedachte in je op? Een gedachte van ongeduld? Bestrijd die dan meteen. Liefde en vertrouwen zijn de middelen, waardoor de bezorgdheid en zorgen en ergernissen van een leven worden opgelost. Pas dit direct toe. Jullie zijn kanalen en hoewel het kanaal misschien niet helemaal verstopt zit, kunnen ergernis en ongeduld en bezorgdheden het aanvreten en op de duur onherstelbaar maken. Volhard, o volhard! Verlies nooit de moed. Alles is goed.

Verheven zielen

Ik ben hier. Wees je bewust van Mijn aanwezigheid. Mijn liefde omringt je. Wees vervuld van Mijn blijdschap.
Je wordt waarlijk geleid, ook al zul je nooit echt ten volle in het koninkrijk des hemels leven, tenzij je er tevreden mee bent geleid te worden als kleine kinderen.
Het leven met Mij is van een kinderlijke eenvoud. Simpele zielen zijn verheven zielen, want in eenvoud ligt waardigheid.

- 16 januari

Vriend bij het zwoegen

Het zijn de dagelijkse inspanningen die tellen, niet de hoogtepunten, die slechts een ogenblik duren. Het dag in, dag uit gehoorzamen aan Mijn wil in de dorre vlakten telt meer dan de enkele keer op de berg der verheerlijking.
Nergens is volharding zo zeer nodig als in het godsdienstige leven. Het is het zwoegen terwille van het Koninkrijk, dat je verzekert van Mijn intieme vriendschap. Ik ben de Heer van de kleine dingen, de Goddelijke Bestuurder van kleine gebeurtenissen.
Geen deel van de dag is te klein om in Mijn werkplan te worden opgenomen. In een mozaïek spelen de kleine steentjes een grote rol.
Verblijd je in Mij. Blijdschap is het door God gegeven cement, waarin de harmonie en schoonheid van Mijn mozaïek worden vastgelegd.

De vijand binnenin

Verlies nooit de moed. Dood het trotse eigen-ik terwijl je voortgaat, want op dat dode ik herrijs je.
Altijd maar verder met Mij. Laat aardse ergernissen je niet verstoren. Aangezien je niet Mij kunt volgen en je eigen-ik kunt koesteren, dien je het eigen-ik tegen elke prijs onmiddellijk de deur te wijzen wanneer zijn verlangens je verstoren. Alleen zo kun je de geestelijke kalmte bewaren. Niet je omstandigheden, maar je zelfheid is de vijand. Iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
Beschuldigen anderen je valselijk? Ik werd uitgescholden maar Ik schold niet terug.

- 15 januari

Ontspan je

Ontspan je, raak niet gespannen, wees niet bang. Dat is het beste. Hoe kun je bang zijn voor veranderingen als je leven met Mij verborgen is in God, die niet verandert - en Ik ben dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Je moet zelfbeheersing leren, evenwichtigheid en zelfbeheersing in een wankelende, veranderende wereld. Maak aanspraak op Mijn macht. Dezelfde macht, waarmee Ik demonen uitdreef, staat vandaag tot jouw beschikking. Gebruik die. Zo niet, dan neem Ik deze terug. Gebruik Mijn macht voortdurend.
Je kunt Mij niet te veel vragen. Denk nooit, dat je het te druk hebt. Als je maar tot Mij terugkeert en je na elke taak met nieuwe kracht laat vullen, kan geen werk te veel voor je zijn. Ik geef je Mijn blijdschap. Leef daarin. Baad je geest erin. Weerspiegel Mijn blijdschap.

Waar het gevaar loert

Ik sta naast je - de hunkerende luisteraar, zo gewillig om je smeekbede aan te horen, zo gewillig om al datgene te zeggen wat je hart behoeft.
Leef meer in afzondering met Mij en dan zal er een steeds groeiende hulpvaardigheid jegens anderen ontstaan. Rust in het hart, mentaal evenwicht, geestelijke kracht zullen de jouwe zijn in een steeds overvloediger mate. Heb nooit het gevoel dat je anderen kunt helpen zonder hulp van Mij, want daarin sluimert het gevaar.
Je eigenwaan is vernietigend voor je hulpvaardigheid en doet het leven afnemen omdat jouw kracht zulke beperkingen heeft. De Mijne is onbeperkt. Word meer afhankelijk van Mij en toch meer ervan verzekerd dat je alle dingen kunt doen door Mij.

- 14 januari

Machtig en wonderbaar

De zielen, met wie Ik wandel, zijn echt blij. Wie met Mij wandelt, wandelt veilig. Als Mijn Geest in een leven komt en Zijn werk doet, dan is dat niet waarneembaar, maar de gevolgen zijn machtig.
Leer van Mij. Dood het eigen ik. Elke klap, die aan het eigen ik wordt toegebracht, dient om een waarachtig, eeuwig, onvergankelijk nieuw mens van je te maken. Wees eerlijk en streng voor jezelf. Vraag je steeds af: 'Gaf mijn eigen ik me dit in?' En als dat het geval was verdrijf het dan ten koste van alles.
Toen Ik aan het kruis stierf, belichaamde Ik al stervend het eigen ik van de gehele mensheid. Toen dat eenmaal gekruisigd was, kon Ik zelfs de dood overwinnen.
Toen Ik in Mijn eigen lichaam op het kruis jouw zonden droeg, droeg Ik de eigenwillige natuur van de wereld. Als jij ook je eigen ik doodt, verwerf je de overstelpende macht, die Ik vrijmaakte voor een afgematte wereld, en zul jij eveneens de overwinning kennen.
Je hebt niet het leven en zijn moeilijkheden te overwinnen, maar alleen je eigen ik. Voor jou geldt hetzelfde wat Ik tot Mijn discipelen zei: 'Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kunt dat nu nog niet dragen'. Je zou het niet kunnen begrijpen. Maar als je Mij blijft gehoorzamen en met Mij wandelt en naar Mij luistert, dan zul je het wel gaan verstaan en zul je inzien hoe heerlijk en wonderbaar Mijn openbaringen en onderwijzingen zijn.

Hoe de blijdschap komt

De blijdschap die volgt op de gewaarwording van leiding is altijd de ondersteunende vreugde van Mijn volgelingen geweest.
Ze is het gevolg van een verlangen uitsluitend naar Mijn wil, in elk onderdeel, en dan het besef van de wonderbare wijze waarop Ik voor je kan handelen wanneer je het plannen maken maar aan Mij overlaat.
Voorwaar, alle dingen, alle kleinigheden van alle dag werken samen mede ten goede voor hen die Mij liefhebben. Mijn wonderdoende kracht kan werkzaam worden wanneer er geen 'achteruit slaan tegen de prikkels' is, geen tegenwerken van Mijn wil.
Of je nu hier op aarde wandelt of vrij bent van de aardse beperkingen in Mijn hemel, het is hemels om met Mij te wandelen. De mens heeft getracht de hemel in termen van muziek en zang te beschrijven. Dat is slechts zijn poging om uiting te geven aan de geestverrukking die hij op aarde kent in gemeenschap met Mij, en om de verhoogde intensiteit daarvan in de hemel te verwachten.

- 13 januari

Onzichtbare vrienden

Wanhoop nooit en geef nooit de moed op. Wees gewoon een kanaal voor hulp aan anderen. Betoon meer medeleven. Wees fijngevoeliger voor anderen. Je leven moet niet een en al zorg zijn. Goud blijft niet in de smeltkroes - slechts totdat het gezuiverd is. Ik hoor reeds de muziek en het optrekken van de onzichtbare heerscharen, die zich verheugen over je overwinning.
Geen volgeling van Mij zou zelfs falen of vallen, als even de sluier werd weggetrokken, die hem belet te zien hoe deze struikelingen de boze geesten verheugen; die hem belet de pijn en teleurstelling te zien van hen, die ernaar verlangen, dat hij in Mijn kracht en in Mijn Naam zal overwinnen, en de vervoering van vreugde waar te nemen als de zege is behaald.
Mijn kracht is dezelfde als die, waarmee Ik satan in de woestijn overwon - en waarmee Ik de inzinking en smart in de Hof en zelfs de dood op Golgotha overwon. Denk daarover na.


Bestrijd boze machten

Je zult een machtige kracht zijn tegen het kwade, omdat je in steeds toenemende mate het werktuig van de Goddelijke kracht zult zijn. Bedenk dan, als dit zo is, hoe zou je je dan ook maar een ogenblik kunnen voorstellen dat het kwade je met rust zou laten? Het is in het voordeel van het kwade om je te dwarsbomen.
Bedenk eens hoe zij die voor je zorgen in het ongeziene toekijken om je te zien overwinnen in Mijn kracht en tot Mijn eer.
De grote veldslagen van je wereld worden uitgevochten in het ongeziene. Voer daar je strijd en win. Meer dan overwinnaar door hem die je heeft liefgehad. Strijd met de gehele wapenrusting Gods, die geheel en al voor je in gereedheid is. Overwinnaars door Mij. Ruk voorwaarts. De overwinning is in zicht.

- 12 januari

Dank voor beproevingen

Voor alles moet je 'Dank U' zeggen, zelfs als het een beproeving of kwelling lijkt.
Blijdschap is, als je hele wezen 'Dank U' zegt tot Mij. Wees blij. Verheug je. Een vader ziet graag, dat zijn kinderen gelukkig zijn.
Ik maak jullie zoveel bekend. Geef dat door. Elke waarheid is een juweel. De een of andere behoeftige geestelijk-verarmde vriend zal er blij mee zijn. Laat zo hier en daar er een vallen.
Probeer een hart te vinden, dat een woning wil zijn voor iedere waarheid, die Ik je gaf. Er zullen nog meer waarheden volgen. Gebruik alles, wat Ik je geef. Help anderen. Vurig verlang Ik een weg te vinden tot ieder leven en elk hart, opdat allen vol verwachting zullen uitroepen: 'Ja, kom Heer Jezus!'

Heldere schaduwen

Hij daalde neder ter helle... Hij voer op ten hemel.
Het is voor de mens goed te weten dat zijn Heer altijd met hem is in elk gevaar, in elke verandering, in elke ogenschijnlijke kans. Het is goed om samen met Mij door de donkere wateren te gaan. Ik heb de duisternis niet gemaakt. Het was geen kunstenaarsontwerp dat bedoeld was om een duisternis te scheppen, die Mijn licht een nog groter helderheid zou lijken te geven. Eigenzinnigheid en zonde hebben de aardse schaduwen veroorzaakt, maar Ik ben er om de donkere plaatsen samen met je te gaan. Zodat zelfs de donkerste plaats zal worden verlicht door het licht van de Zon der gerechtigheid.

- 11 januari

De smart van de liefde

Roep Mij aan en Ik zal je horen en je zegenen. Gebruik Mijn onbeperkte voorraden voor de nood van jezelf en die van anderen. Zoek Mijn wonderrijke waarheden en je zult vinden.
Er kunnen tijden komen, dat je stil zit te wachten en het lijkt alsof je alleen gelaten bent. Dan beveel - beveel - Ik je te bedenken, dat Ik tot je gesproken heb zoals Ik in Emmaüs sprak.
Maar daar was ook de tijd in de opperzaal, na Mijn hemelvaart, toen de discipelen elkaar moesten vertroosten met de woorden: 'Sprak Hij onderweg niet met ons?' Je zult je bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid, ook als je geen stem hoort. Blijf in die tegenwoordigheid. 'Ik ben het Licht der wereld', maar uit innige bewogenheid scherm Ik een al te scherp licht voor je af, opdat je door de verblindende straling ervan niet je dagelijkse weg en werk zou mislopen.
Eerst wanneer de hemel bereikt is, kunnen zielen ongestoord de verrukking van Gods openbaring aan de zijnen indrinken. Nu ben je nog een pelgrim en heb je alleen je dagelijkse marsorders nodig en kracht en leiding voor die dag.
O, luister gretig en vol blijdschap naar Mijn stem! Laat die nooit verdringen. Ik heb geen mededingers, die gelijkwaardig zijn, en als mensen het geleuter van de wereld zoeken, dan trek Ik Mij terug.
Het leven heeft je verwond. Alleen levens, die overdekt zijn met littekens, kunnen werkelijk redden.
Je kunt de discipline niet ontlopen. Het is het waarmerk van discipelschap. Mijn kinderen, vertrouw Mij altijd. Rebelleer nooit.
Het vertrouwen, dat je Mij heden schenkt, neemt de smart weg over het verwerpen van Mijn liefde, de smart, die Ik op aarde leed en die Ik de eeuwen door geleden heb. 'Ik stierf voor jullie, Mijn kinderen, en zouden jullie Mij zó kunnen behandelen?'

JULLIE goede nieuws

'Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt'. Wanneer je vermoeid bent, bedenk dan dat jullie voeten het zijn die de blijde boodschap brengen.
Dat zal je gang behoeden voor vermoeidheid, het zal blijdschap geven en veerkracht brengen in je tred.
'De vreugdebode, die vrede aankondigt'. Wat een blijde opdracht. Het is er een van opgewektheid en vrede. Vergeet dat nooit en de vreugde van je boodschap en opdracht zal uit je stralen, anderen verblijdend en veranderend.

- 10 januari

Invloed

Als je tot Mij komt en Ik je het Eeuwige Leven geef, dat Ik aan allen schenk, die in Mij geloven, dan verandert dit je hele bestaan, de woorden die je spreekt, de invloed, die je uitoefent.
Al deze dingen zijn eeuwig. Dat MOETEN ze zijn. Ze ontspringen aan het leven, dat in je is, Mijn Leven, Eeuwigheidsleven, zodat ook zij eeuwig blijven voortbestaan. Nu kun je zien hoe onmetelijk, hoe verbluffend het werk is van elke ziel, die eeuwigheidsleven bezit. De woorden, de invloed, blijven voor immer de eeuwen doorgaan.
Over deze waarheden, die Ik je geef, moet je diep nadenken. Het zijn geen algemene waarheden, maar de geheimen van Mijn Koninkrijk, de verborgen parels van zeldzame waarde.
Mediteer over die waarheden. Verwerk ze in je denken en in je hart.

Hoe het eigen-ik sterft

Breng je geest nog meer tot rust in Mijn tegenwoordigheid. Het eigen-ik sterft niet door menselijke strijd, niet noodzakelijkerwijs door smeekbeden, maar door het besef van Mijn aanwezigheid en van de eigenschappen van Mijn geest. Zo zal het eigen-ik ineenschrompelen tot levenloosheid, tot niets.
Het is zo noodzakelijk om bij Mij te blijven, om dicht tot Mij te naderen in een begrijpen, zo volkomen als het de mens maar gegeven is te verwezenlijken.
Zie je nu niet hoe nodig de training en discipline is die Ik je heb opgelegd? Ze zijn belangrijk om je wezen af te stemmen op het besef van Mijn gezindheid en bedoelingen. Als deze gezindheid, die in Mij is, ook in jullie is, dan zijn jullie in staat door de buitenste voorhoven van de tempel te dringen en in het Heilige der heiligen de betekenis te vatten die lag achter al wat Ik zei en deed en was. Offer hiervoor alles op. Je werk moet geïnspireerd zijn. Waar kun je inspiratie vinden anders dan in Mijn tegenwoordigheid?

- 9 januari

Geen spanningen

Blijf kalm, wat je ook overkomt. Rust in Mij. Wees geduldig en laat geduld zijn volmaakt werk aan je doen. Denk nooit, dat de dingen je ondergang betekenen. Hoe kun je ten onder gaan als Ik met je ben?
Laat de spanning van het leven je niet te pakken krijgen. Voor Mijn kinderen bestaat er geen spanning. Begrijp je niet, dat Ik een Meester Instrumentenmaker ben? Heb Ik niet ieder onderdeel gevormd? Weet Ik niet precies wat het kan verdragen zonder spanning? Zou Ik, die het gevoelige instrument gemaakt heb, er iets van eisen, dat het zou vernielen of forceren?
Neen! Er ontstaat alleen spanning als je een andere meester dient: de wereld, eer, wat de mensen ervan denken... of als je op één dag twee daglasten probeert te dragen.
Bedenk, dat dit niet zo moet zijn.

Een liefdewoning

Breng aardse verlangens tot bedaren, opdat je niet Mijn voetstap mist. Deze brengt de kracht van een strijder en het verlangen van een geliefde. Laat je hart ontroerd zijn door het blijde 'Hij komt'. Laat alle gedachten varen behalve de gedachte aan Mij wanneer Ik binnenkom. Zielerust en vertroosting voor het hart breng Ik. Vergeet al het andere.
Laat Mij de last van je schouders nemen, Mijn last voor jou dragen. Hier in de kalmte zullen we rusten, terwijl je nieuwe kracht ontvangt.
Een armzalige woning, denk je, voor de Koning der koningen. Toch zie Ik je woning van liefde, zoals de liefde die gevormd heeft. Ik kom van vergrendelde deuren, waar de jeugd probeert te leven zonder Mij; waar ouderen, die altijd hebben geweigerd om Mijn smeken en kloppen te beantwoorden, Mij nu niet meer horen, en zwijgzaam en eenzaam gezeten zijn.
Troost Mij, Mijn kinderen. Maak van jullie hart een liefdewoning voor de Man van smarten, die nog altijd zo dikwijls door mensen wordt gesmaad en verworpen. Toch zou Ik hun smart in vreugde willen veranderen.

- 8 januari

Liefde slaat de deur dicht

Het leven met Mij betekent geen vrijwaring VAN moeilijkheden, maar vrede IN de moeilijkheden. Mijn leiding komt vaak via gesloten deuren. Liefde slaat deuren dicht èn liefde opent deuren.
Blijdschap is het gevolg van een aanvaarden van Mijn wil, in geloof en vertrouwen, ook al schijnt het geen zaak van vreugde te zijn. Mijn dienstknecht Paulus leerde deze les van dichtgeslagen deuren, toen hij zei: 'onze lichte verdrukking, die weldra voorbijgaat, bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid'. Verwacht tegenslagen tot je dit geleerd hebt - het is de enige weg.
Blijdschap is de dochter van de (innerlijke) rust.

Wijzen van getuigen

Ik roep je op om Mij bekend te maken door je niet aflatende vertrouwen in Mij; door je vreugde, ongetemperd door de moeilijkheden op je weg; door je tedere zorg voor de zwakken en afgedwaalden; door je aanvaarding van Mijn gave van het eeuwige leven; door je groei in geestelijke ontwikkeling, het bewijs van dat innerlijke leven, waardoor alleen die ontwikkeling kan komen.
Maak Mij bekend, steeds meer, door je kalmte, door een onwrikbare trouw aan de waarheid.
Maak Mij bekend door Mijn Geest binnenin en rondom je, en laat je gedrag en je spreken altijd getuigen van de kracht en het wonder van Mijn aanwezigheid.
Zo zullen alle mensen weten dat je Mijn discipel bent en dat je aanspraak nimmer de erkenning van je eigen-ik geldt, maar van Mij, de Christus-in-je.

- 7 januari

De verborgen parel

Zie in gunst op ons neer, o Heer, terwijl wij 'het land, dat zeer ver is' aanschouwen en dat voor het oog, dat ziet en het oor, dat luistert, zo nabij is.
Wacht. Er staan wonderen te gebeuren. Beef van ontzag. Geen mens kan zonder diepe bewogenheid op de drempel van de eeuwigheid staan. Ik geef je Eeuwig leven. Een vrije gift, een wonderbaar geschenk - het leven tot in alle eeuwigheid.
Het Koninkrijk komt in stilte. Niemand kan bepalen wanneer het in het hart van een mens zijn intrek neemt, het wordt alleen gezien aan de resultaten. Luister in alle rust. Soms zul je geen boodschap ontvangen. Kom tóch bijeen. Je zult een geestelijke invloed ervaren.
Oefen je in het stilzijn. 'God spreekt in de stilten'. Een stilte, het suizen van een zachte koelte kan een boodschap zijn, die Mijn bedoeling kenbaar maakt, hoewel geen stem of zelfs geen woord wordt gehoord.
Elk woord van je of iedere gedachte kan zijn als een parel, die je in het verborgene van iemands hart neerlegt, en zie, in een tijd van nood vindt hij de schat en beseft voor het eerst de waarde ervan!
Ga niet te snel tot handelen over, maar wéés iets. Ik zei: 'Gij dan zult volmaakt zijn'. Ik zei niet: 'doe volmaakte dingen! Tracht dit te begrijpen. Eigen inspanning helpt niet. Alleen het werk van de alomvattende Geest betekent iets. Laat je gedachten hier meer en meer mee bezig zijn; grote heiligen hebben een heel leven nodig gehad om zich dit eigen te maken.

Reinigend licht

Ik ben het ware licht dat in de wereld komen zou en de mensen hebben de duisternis liever dan het licht, omdat hun werken boos zijn.
Waarlijk, niet alle mensen wensen Mijn licht. Niet alle mensen zouden zijn helder schijnsel verwelkomen.
Velen deinzen terug voor zijn onthulling en geven de voorkeur aan de duisternis die hun daden verbergt, in plaats van aan het meedogenloze licht dat het verkeerde waarover ze zich schamen aantoont.
Bid om licht, verblijd je in het bezit ervan, verwelkom zijn onthulling en wanneer het dan in je leven zijn doorzoekende, reinigende werk heeft gedaan, draag het dan zelf blijmoedig, triomfantelijk uit in een wereld die zozeer het licht der wereld nodig heeft.

- 6 januari

Scherp en klaar voor gebruik

O Grote God, leid Gij mij,
Pelgrim door dit vreemde land.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
Leid mij met Uw sterke hand.


Je moet bidden. De weg zal zich ontsluiten. God zorgt en ontvouwt Zijn plannen. Heb slechts lief en wacht maar. Liefde is de sleutel. Geen deur, die niet door de liefde kan worden geopend.
Waarom zou je vrezen? Heeft Hij niet voor je gezorgd en je beschermd? Blijf hopen. Hoop met blijdschap. Hoop met zekerheid. Wees stil, stil in Mijn kracht.
Verwaarloos deze tijden nooit, bid en lees je Bijbel en oefen je en disciplineer jezelf. Dat is jouw werk - mijn werk is het je te gebruiken. Maar Mijn instrumenten moeten scherp zijn en klaar voor gebruik. Dan neem Ik ze ter hand.
Betracht discipline en streef naar volmaking ten koste van alles. Doe dit, want dan zal spoedig elke flitsende gedachte beantwoord, iedere wens vervuld en elke daad gebruikt worden. Het is een huiveringwekkende macht, een machtige kracht. O, pas er voor op, dat je niet iets vraagt, wat verkeerd is - iets, dat niet van Mijn Geest zou zijn! Alle schadelijke gedachten moeten de deur gewezen worden. Wonderwerkende kracht kan in verkeerde handen tot toverij worden. Zie hoe Ik heb gemaakt, dat de reinheid en goedheid van je eigen leven voor jezelf een noodzaak is geworden. Dat is om die reden. Spoedig, heel spoedig zal je wat vragen en het zal meteen geschieden. Aanvaard de training met vreugde. Zonder deze durf Ik je die macht niet te schenken. Het zou schade kunnen aanrichten. Tob niet over het leven van anderen. Dat komt allemaal wel terecht. Je moet eerst jezelf vervolmaken in Mijn kracht.

Land der belofte

Denk je eens de hoop in, die in Mijn hart was op die dag op de berghelling, toen Ik tegen Mijn volgelingen zei dat Ik hen niet tot een aardse troon zou leiden. Oude vormen en ontkenningen, die in het verleden zoveel hadden betekend, zouden worden weggevaagd; beweegredenen en impulsen zouden het allerbelangrijkste worden.
Overeenkomstig de gedachten van zijn hart zou een mens geoordeeld worden. Het gebed was als een zoon die een beroep doet op zijn vader. De liefde zou het fundament worden, de gulden regel. Stammen-, zelfs rassenonderscheid zou worden genegeerd en aan de aanspraken van het grote gezin van God in zijn totaliteit zou worden voldaan. Tot zulke hoogten waartoe ze nooit eerder waren opgeklommen, leidde Ik hen naar top-waarheden die ze onbereikbaar waanden.
Wat een verwachtingen had Ik van hen, toen hun verwondering overging in visie en ze op Mijn boodschap ingingen.
Wat een verwachtingen heb Ik heden van ieder van jullie, Mijn volgelingen, nu jullie in de verte jullie land der belofte in het oog krijgen.

- 5 januari

Niets oppotten

Heb Mij lief en doe Mijn wil. Geen kwaad zal je overkomen. Maak geen zorgen voor de dag van morgen. Als je rust in Mijn tegenwoordigheid brengt dat innerlijke vrede. God zal je helpen. Je verlangen zal vervuld worden. Vrede reinigt als een stil stromende rivier en spoelt alle prikkels weg.
Je zult onderricht worden; ga door deze tijden van gebed, ook al schijnen ze vruchteloos. De duivel zal op alle mogelijke manieren trachten er een eind aan te maken. Sla geen acht op hem. Hij zal zeggen, dat er zo boze geesten kunnen binnenkomen. Let niet op hem.
Laat je zenuwen tot rust komen. Vermoeide zenuwen weerspiegelen Gods kracht niet, maar geven weer dat zij Gods kracht tegenwerken. Blijf onder alle omstandigheden hoopvol.
Wees niet bang voor armoede. Laat je geld vrijelijk rollen. Ik zal het laten binnenstromen, maar jij moet het weer uitgeven. Ik zend nooit geld om het te laten liggen, maar Ik geef het slechts aan hen die het doorgeven. Houd niets voor jezelf. Pot niets op. Bezit alleen wat je nodig hebt en gebruikt. Dit is Mijn wet voor het discipelschap.

De tijd van genezing

Nog kun je slechts vaag zien wat dit avondlijk uur voor je betekent.
Je ontdoet je even van de aardse zorgen en ergernissen en kent de opbeuring in je ziel, die ontstaat door een geregelde omgang met Mij.
Je wordt vernieuwd en die vernieuwing is je beveiliging tegen mentale en geestelijke desintegratie. In deze korte tijd proef je, in contact met Mij, iets van Mijn opstandingsleven. Het is de verheerlijkte Christus die je kent en Hem te kennen is ook deelhebben aan Zijn opstandingsleven.
Zo komt gezondheid, zowel lichamelijk, mentaal als geestelijk over je en stroomt ze uit je.

- 4 januari

Maak zelf geen plannen

Toon ons Uw weg, o Heer, en laat ons wandelen op Uw paden. Leid ons in Uw waarheid en leer ons.
Alles is wel. Er gaan wonderbare dingen gebeuren. Stel God geen enkele grens. Hij zorgt en voorziet.
Roei het 'ik' uit, dat alle kanalen blokkeert. Maak geen plannen van tevoren, stap voor stap zal de weg zichtbaar worden. Neem de last van morgen niet op je schouders, maar laat die liggen. Christus is de Grote Lastdrager. Je kunt Zijn last niet dragen en Hij verwacht alleen maar, dat je een klein dagelijks deel draagt.

Je mandaat

Hier, op dit uur van de avond, nader Ik tot je - en luister. Vertel Mij van de vrede die je in Mij kent; van het liefdevol vertrouwen in Mij dat vrede en veiligheid in je leven heeft gebracht.
Morgen zul je terugkeren tot de wereld met Mijn boodschap van eeuwig leven. Waarheden die je nog maar net begint volledig te begrijpen, die je visie en blijdschap schenken, zul je doorgeven aan anderen, opdat hun zal worden bespaard de verloren jaren die achter je liggen. Wend je tot hen zoals je zou doen tot iemand die jullie volgde langs een gevaarlijke weg en waarschuw hen voor de valkuilen op hun weg.
Wijs hen op de schoonheid van de Weg, de door de zon verlichte heuvels in de verte, de pracht van de zonsondergang, de rivieren en bloemen van de vredige, open plekken in Mijn bossen.
Leid hun aandacht af van de verlokkingen en zinsbegoochelingen van deze wereld en richt ze op Mij, je Metgezel van De Weg. Vertel hun van je blijdschap in Mij. Dat is je mandaat vanuit de hoge hemel.

- 3 januari

De weg wijst zich vanzelf

'Wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht'. (Jes. 40:31)
Je moet vernieuwd worden, herschapen. Christus, Christus, Christus. Alles moet gefundeerd zijn op Mij. Kracht wordt geboren uit rust. Alleen de liefde is een kracht, die overwint. Wees niet bevreesd. Ik zal je helpen. Wees beiden een kanaal. Mijn Geest zal er doorheen stromen en terwijl Hij er doorheen stroomt, zal Mijn Geest heel het bittere verleden wegvagen.
Vat moed, God heeft je lief, God helpt, God strijdt, God wint. Je zult het zien. Je zult het weten. De weg zal duidelijk worden. Elk plan, dat Mijn Liefde ooit heeft gemaakt, alles wat Mijn Liefde ooit heeft bedacht, zal zich dag aan dag voor je ogen ontvouwen. Laat je slechts onderwijzen. Wees als een kind. Een kind heeft nooit bedenkingen tegen plannen, maar aanvaardt ze met blijdschap.

Wederkerige behoefte

Blijf in Mij en Ik in u.
Denk dit jaar veel na over deze overweldigende waarheid. Je moet dit jaar in Mij blijven om te kunnen delen in het Geestes-leven van het heelal, in de scheppingskracht en energie daarvan. Zo ben je een deel van Gods geheel.
Maar Ik moet in je blijven, want alleen zo kan Ik Mijn liefde en kracht en waarheid tot uitdrukking brengen doordat je ze vertolkt in woord, blik en daad.
In deze woorden van Mij heb je Mijn tweevoudige natuur.
De sterke Beschermer! Zo sterk om te beschermen; en Ik bied je, Mijn gasten, alle voorzieningen die nodig zijn.
En dan heb je Mij in Mijn nederigheid, één met jullie, je trouwe Metgezel, die in je woont en van je afhankelijk is. Denk over deze dingen na.

- 2 januari

De helpende hand

Je moet helpen om anderen te redden. Laat geen dag voorbij gaan, waarin je niet in liefde een hand hebt uitgestoken naar iemand buiten het eigen gezin - een kaart, een brief, een bezoek, hulp in een of andere vorm. Wees vol blijdschap. Blijdschap redt. Blijdschap geneest. Verblijd je in Mij. Blijdschap bij elke zonnestraal, bij elke glimlach, bij elke vriendelijke of liefdevolle daad, elke kleine dienst.
Doe iedere dag iets om een ander op te trekken uit de zee van zonde, ziekte of twijfel, waarin men gevallen is. Ook nu nog wandel ik langs de oever van het meer en roep Mijn discipelen om Mij te volgen en vissers van mensen te worden.
Er is een helpende hand nodig, die de hulpeloze opwekt tot moed, strijd, geloof en genezing. Heb lief en wees blij. Liefde en blijdschap effenen de weg naar geloof en moed en goed resultaat. Blijf vertrouwen, blijf liefhebben, blijf in de blijdschap.
Verzet je tegen neerslachtigheid. Laat je niet tegenhouden bij het beklimmen van het pad omhoog. Heb lief en wees blij. Ik ben met je. Ik draag je lasten. Werp je last op Mij en Ik zal je ondersteunen. En keer dan volkomen opgelucht terug en help een ander met de last, die te zwaar op hem of haar drukt.
Hoeveel lasten kun je dit jaar helpen verlichten? Hoeveel harten blij maken? Hoeveel zielen te hulp komen? En door te geven krijg je zelf: 'een goede, gedrukte en overlopende maat'. Ik, je Heer, heb dit gezegd.

Je besluiten

In de verbondenheid met Mij ontvang je kracht om je goede voornemens uit te voeren.
Contact met Mij schenkt kracht voor het werk dat Ik graag wil dat je zult doen, dat werk waarvoor je, dat weet Ik, het meest geschikt bent en dat jullie alleen kunnen doen en goed kunnen doen.
In contact met Mij is het dat je de genade ontvangt die alleen Ik kan geven en die je in staat stelt op aanvaardbare wijze hen te dienen naar wie Ik je stuur en hen die Ik bij je breng.
Ja, te midden van de afleiding en velerlei interessen van de wereld - leef in Mijn tegenwoordigheid en trek jezelf dagelijks terug om alleen te zijn met Mij.

- 1 januari

Bij de jaarwisseling

Onze Heer en onze God. Wij verblijden ons in U. Zonder Uw hulp kunnen wij het jaar, dat voor ons ligt, niet onbevreesd tegemoet zien.
Ik sta tussen de jaren in. Het licht van Mijn tegenwoordigheid schijnt over het komende jaar - de glans van de Zon der Gerechtigheid. Over het achterliggende jaar laat Ik Mijn schaduw vallen, die moeite en leed en teleurstelling bedekt.
Leef niet in het verleden, maar leef in het heden. Gebruik het verleden alleen zoals de bomen Mijn zonlicht gebruiken door het te absorberen, om het dan later om te zetten in de verwarmende gloed van een houtvuur. Verzamel dus alleen de zegeningen van Mij, het Licht der wereld. Bemoedig jezelf door aan die zegeningen te denken.
Begraaf elke vrees voor de toekomst, voor armoede van hen, die je lief hebt, elke vrees voor lijden en verlies. Begraaf alle onvriendelijke en bittere gedachten, als je tegenzin, je wrevel, je gevoelens van mislukking, je teleurstellingen in anderen en in jezelf, je droefgeestigheid, je moedeloosheid. Laten wij dit alles achter ons laten, begraven, en ga voorwaarts naar een nieuw leven, een opstandingsleven.
Bedenk, dat je de dingen niet moet bekijken zoals de wereld dat doet. Ik houd het jaar in Mijn handen en houd het zo voor je in bewaring. Maar Ik zal je van dag tot dag leiden.
Laat de rest aan Mij over. Loop niet vooruit op hetgeen Ik je wil schenken door te vrezen of door te denken over de dagen, die voor je liggen.
En voor elke dag zal Ik wijsheid en kracht geven.

Alles is gereed

Schrijf, want alle dingen zijn nu gereed.
De wereld wacht op Mijn boodschap van liefde en hoop en troost. De geestelijke onrust zelf is er een teken van. Het zich afkeren van de uiterlijkheden van de godsdienst is er een teken van.
De mens wordt niet langer meer in slaap gesust door holle frasen en beloften van een beter leven in het hiernamaals. Hij moet Mij kennen alvorens hij zal wensen de eeuwigheid met Mij door te brengen. Hij moet Mij leren kennen hier in de storm te midden waarvan hij kracht en rust nodig heeft.
Hij was in slaap gesust. Nu is hij met een schok ontwaakt. Nu moet hij Mij vinden of Mij trotseren of zich scholen in een verloochening of in onverschilligheid.
De rede en het argument baten weinig. Slechts door het leven van Mijn volgelingen kan de mens worden geholpen; slechts door de Mijnen te zien, onwankelbaar, vol van kalmte, vol van blijdschap, in een wereld van droefheid, ontgoocheling en wantrouwen.
Als je Mij vandaag verloochent, zal het niet zijn door de woorden: 'Ik ken de man niet'. Het laat de wereld koud of je Mij belijdt of niet. Neen, het zal zijn door je falen Mij in je leven voor te stellen zoals Ik ben: vitaal, krachtgevend, geestvernieuwend, je Al in al.

- Voorwoord deel 2

Gedurende de vijftien jaar die verstreken zijn sinds "Jezus spreekt" was ontstaan, werden er meer boodschappen ontvangen.
Naar aanleiding van de vele verzoeken om een aanvullend deel, wordt nu dit nieuwe boek, dat op dezelfde wijze tot stand kwam, geïntroduceerd.
Ook al pretendeert het net zo min als "Jezus spreekt", deel 1, nieuw licht te werpen op oude waarheden, toch wordt het de wereld ingezonden met de bede dat het een middel zal zijn om de lezers nog duidelijker te tonen wat Christus kan worden voor hen die ernaar zoeken Hem te kennen en met Hem te leven.
We weten heel wel dat "Jezus spreekt", deel 1, dit voor een groot aantal mensen heeft mogen doen. Zeer velen hebben geschreven om dat te betuigen. Anderen hebben geschreven dat de boodschappen vertroosting bij droefheid, hoop bij wanhoop hebben gesproken en zo moed en nog meer moed hebben gebracht tijdens de grauwe dagen van het leven. Ze hebben zich verheugd met hen die zich verheugen, vooral met hen die liefhebben en lachen zoals ze hun hebben aangeraden.
Door hun nadruk op de eenvoudige leringen van Christus en Zijn oproep tot geestelijke groei en vooruitgang, hebben de boodschappen de ontelbare lezers altijd bezield tot een hernieuwde inzet door een vrijmoedig geloof en vertrouwen.
Bijgevolg klonk telkens weer de vraag: "Hoewel ik ze al jarenlang lees, hoe komt het toch dat de boodschappen steeds weer nieuw lijken?"
Het antwoord luidt: Ze bevatten het verhaal dat oud is en telkens nieuw, maar ze zijn niet nieuw. Slechts de lezer is NIEUW; van jaar tot jaar wordt hij of zij de nieuwe schepping in Christus Jezus, zoals aangegeven door het Nieuwe Testament.
En dat is heel vanzelfsprekend. Kan iemand deze boodschappen dagelijks lezen, ernaar streven in te gaan op hun onophoudelijke aansporingen, zonder te worden vernieuwd of zonder daaruit een tot dan toe ongekende innerlijke blijdschap te verwezenlijken, de stralende vreugde des Heren?
Mogen nog velen zich bewust worden van deze ervaringen, dank zij de boodschappen en de Boodschap van "Jezus spreekt", deel 2.
Want wederom werpt dit boek de eeuwenoude vraag op met daarop hetzelfde overtuigende antwoord:
"Here, tot wie zouden wij gaan... Gij hebt de woorden van het eeuwige leven?"
"Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen".