23 november

Het woeden van de wereld

In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:33)
Je zou dus kunnen vragen, Mijn kinderen, waarom je nog verdrukking moet lijden, als Ik de wereld heb overwonnen.
Mijn overwinning was toch niet, zoals je wel weet, voor Mijzelf, maar voor jullie, voor Mijn kinderen. Ik overwon iedere verzoeking en elke moeilijkheid zodra die zich voordeed.
De machten van het kwaad hadden zich tot het uiterste ingespannen om middelen te bedenken, waardoor zij Mij zouden kunnen vernietigen. Zij faalden, maar hoezeer zij faalden was alleen bekend aan Mij en aan Mijn Vader, die in staat was Mijn onversaagde Geest te lezen. Voor de wereld, zelfs voor Mijn eigen volgelingen, was het alleen maar een verloren zaak. Beschimpt, bespuwd en gegeseld, moesten zij Mij wel als overwonnen beschouwen. Hoe konden zij weten, dat Mijn Geest vrij was, ongebroken en onbeschadigd?
En omdat Ik gekomen ben om de mens te tonen wie God is, moest Ik die mens laten zien, dat het kwaad en zijn macht God niet kunnen overwinnen, beschadigen of deren. Men kon niet zien, dat Mijn Geest zich ongedeerd in de schuilplaats van de Vader bevond, verheven boven de woede en haat van deze wereld. Maar men kon wel Mijn lichaam zien, dat verrezen was, en daaruit de conclusie trekken, dat zelfs de laatste poging van de mens niet bij machte was geweest Mij iets te doen.
Laat dit je moed geven, want je moet delen in Mijn verdrukkingen. Als de boze je niet uitdaagt, dan moet je wel het eigendom van de boze zijn. Maar als de boze je wel uitdaagt, als de beproevingen zwaar drukken, dan komt dat, omdat je aan Mijn kant staat en als Mijn vrienden bent blootgesteld aan de haat van de boze.
Maar houd goede moed. Je wandelt met Mij. Ik heb het kwaad in elk opzicht overwonnen, ofschoon de mens het onomstotelijk bewijs daarvan slechts kon zien door Mijn opstanding uit de doden. En in Mijn overwinnende kracht wandel je vandaag ongedeerd.

Indien verkeerd begrepen

Wacht op Mij.
Wacht totdat Mijn kracht je wezen heeft vervuld en je niet langer zwak, nietig, 'verkeerd begrepen' bent. Verhef je boven alle getob over hoe anderen over je oordelen. Laat aan Mij over om uit te leggen wat Ik wil omtrent jullie en je daden.
Zou je een Christus willen volgen die Zijn Goddelijke kracht had verspild aan nutteloze ophelderingen?
Zo is het ook met jullie. Laat aan Mij over om je te rechtvaardigen en om je Voorspraak te zijn, of vertrouw Mijn zwijgen in deze zaak zoals in alle andere dingen.

22 november

Alleen de liefde blijft

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelend cimbaal. (1 Cor. 13:1)
Begrijp, dat alleen de liefde telt. Alleen wat in de liefde is gedaan, dat blijft, want God is liefde en alleen het werk van God is blijvend.
De roem van de wereld, de toejuichingen voor degene, die met de tongen van mensen en van engelen spreekt, die bewondering wekt en aandacht trekt - het is alles gewijd aan iets, dat niet blijvend is, ja, in wezen waardeloos is, als het die door God gegeven eigenschap, de Liefde, niet heeft.
Bedenk, hoe een glimlach of een woord van liefde een kracht van God is - hoe simpel het ook mag lijken - die als op vleugelen zijn weg vindt, terwijl de indrukwekkende woorden van een redenaar zonder vrucht ter aarde kunnen vallen. De maatstaf voor alle ware woorden en werken is: 'zijn zij ingegeven door de liefde?'
Als de mens toch eens inzag hoe nutteloos vele van zijn activiteiten zijn! Zoveel werk, dat in Mijn Naam is gedaan, wordt niet door Mij erkend. Bid om liefde. Verwijder al wat niet in de liefde is uit jullie hart en leven, dan zul je veel vrucht dragen, en hieraan zullen allen weten, dat jullie discipelen van Mij zijn, omdat je liefde hebt onder elkander.

De blik van de beminde

Hoe weinigen wachten op Mij.
Velen bidden tot Mij.
Ze komen haastig in Mijn tegenwoordigheid met wensen en noden, maar weinigen wachten daar op die kalmte en kracht, die het contact met Mij biedt. Zie op Mij en word behouden. Maar de blik moest geen vluchtige blik zijn. Het moest zijn de blik in Mijn gelaat van de beminde die de Geliefde aanschouwt.

21 november

Straal blijdschap uit

Je moet je niet alleen verblijden, maar je blijdschap moet ook zichtbaar worden. 'Aan alle mensen bekend'. Een kaars moet niet onder een korenmaat worden gezet, maar op een kandelaar, zodat zij voor allen schijnt, die in het huis zijn.
De mensen moeten je blijdschap zien en kennen, en als zij die zien, er vast van overtuigd zijn, dat die voortkomt uit vertrouwen in Mij, door een leven met Mij.
De harde, saaie weg van berusting is niet Mijn weg.
Toen Ik in een triomfantelijke optocht en onder Hosanna-geroep Jeruzalem binnenreed, wist Ik heel goed, dat smaad en hoon en dood Mij wachtten. Het was beslist geen handjevol volgelingen van een 'verloren zaak', dat met Mij de stad binnensloop. Er was geen zweem van droefheid in Mijn gesprek met Mijn discipelen tijdens het laatste Avondmaal, en 'toen wij de lofzang gezongen hadden' gingen wij naar buiten naar de Olijfberg.
Vertrouw, overwin en verblijd je daarom. De liefde geeft kleur aan de weg. De liefde ontneemt de wind van de tegenspoed zijn felheid.
Liefde. Liefde. Liefde tot Mij. Het ervaren van Mijn aanwezigheid, en die van Mijn Vader. Wij zijn één, en Hij - God - is Liefde.

Wees blij in de Heer

Wacht voor Mijn aangezicht met een lied van lofprijzing in je hart. Zing voor Mij een nieuw lied. Er zal altijd iets zijn in elke dag om Mij voor te danken.
Beschouw elk klein voorval als een openbaring van Mijn liefde en aandacht voor je. Lofprijzing heeft het vermogen om de verbitterdheid van het leven weg te spoelen. Wees blij in de Heer. Verblijd je voor altijd. Heerlijk is het 'Dank U' uit het hart. Naarmate je leert Mij meer en meer te danken, zul je Mij steeds meer zien in de kleine voorvallen, en in toenemende mate meer zien om je over te verblijden. Lofprijzing en dankzegging zijn de bewaarders der jeugd.

20 november

Ik ben het antwoord

Je hoop is op de Here. Stel steeds meer je hoop op Mij. Weet, dat wat de toekomst ook brengen moge, deze steeds meer van Mij zal brengen. Die toekomst kan alleen maar blij en vol vreugde zijn. Dus in hemel, of op aarde, waar je je ook mag bevinden, moet je weg waarlijk een vreugdevolle weg zijn.
Probeer geen antwoord te vinden op de raadsels van de wereld. Leer Mij steeds beter kennen, dan zul je daardoor op alles, wat je hier moet weten, een antwoord hebben, als je Mij in die reine, geestelijke wereld van aangezicht tot aangezicht zult zien, zul je er geen behoefte aan hebben om nog iets te vragen. Ook daar zul je al je antwoorden in Mij vinden.
Bedenk, dat Ik indertijd het antwoord was op alle vragen van de mens over Mijn Vader en Zijn wetten. Ken geen theologie. Ken mij. Ik was het Woord van God.
Alles wat je over God moet weten, weet je in Mij. Als een mens Mij niet kent, dan zal alles, wat je uitlegt, op een niet-ontvankelijk hart terechtkomen.

Oplettend verwachten

Wacht voor Mijn aangezicht in nederig, stil verlangen. Wacht in algehele en kinderlijke gehoorzaamheid. Wacht als een dienstknecht, in afwachting van de bevelen en wensen van zijn meester. Wacht als een geliefde, verlangend de eerste aanduiding van een behoefte op te merken en zich haastend om erin te voorzien. Wacht op Mijn opdrachten en bevelen. Wacht op Mijn leiding, op Mijn voorzieningen.
Welnu, in zulk een leven kun je zeer zeker goedsmoeds zijn. Kan een leven saai en somber zijn wanneer er steeds dat oplettend verwachten is, steeds die verwachting van een blijde verrassing, steeds het wonder der vervulling, de vreugde der voorziening?

19 november

De bergen des Heren

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft
(Psalm 121:1,2)

Ja! Hef altijd je ogen op, van het vuile en lage en verkeerde van de aarde, naar de bergen des Heren. Hef vanuit de armoede je ogen op naar de Here om hulp. Hef in zwakke momenten je ogen op naar de bergen des Heren.
Train je oog door het steeds op die verte te richten. Train het steeds meer en steeds verder te zien, totdat de bergtoppen in de verte je bekend voorkomen.
De bergen des Heren. De bergen, vanwaar je hulp komt. Een verschroeide aarde kijkt op naar de bergen vanwaar de rivieren, de stromen, het leven komt. Kijk jij daarom ook naar de bergen. Van die bergen komt hulp. Hulp van de Here - die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zie dus voor al je geestelijke noden op naar de Here, die de hemel gemaakt heeft, en zie voor al je tijdelijke noden op naar Mij, aan wie dit alles toebehoort, de Here, die de aarde gemaakt heeft.

Controleer

Werp alles van het eigen-ik dat tegen Mijn heerschappij rebelleert, eruit. Weet van geen andere heerschappij.
Controleer gewoontegetrouw je daden en beweegredenen. Die welke zijn ingegeven door zelfrespect of zelfmedelijden - veroordeel deze.
Tuchtig jezelf liever meedogenloos dan dat het eigen-ik op enigerlei wijze de overhand krijgt. Je streven is, het uit te bannen en Mij alleen te volgen en te dienen.

18 november

Verblindende heerlijkheid

Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren is over u opgegaan. (Jesaja 60:1)
De heerlijkheid van de Heer is de schoonheid van Zijn karakter. Die heerlijkheid is over je opgegaan als je je dit realiseert, hoewel dat op aarde slechts ten dele mogelijk is.
De schoonheid van de reinheid en de liefde van God is voor stervelingen te verblindend om die ten volle te kunnen zien.
De heerlijkheid van de Heer is ook over jullie opgegaan wanneer jullie levens die heerlijkheid weerspiegelen, wanneer je in liefde, in geduld, in dienen, in reinheid, of wat het ook mag zijn, iets van de Vader aan de wereld openbaart, als een bewijs, dat je met Mij, je Heer en Verlosser, bent geweest.

Vreugde en moed

Vertrouw op Mij. Doe meer dan vertrouwen. Verheug je in Mij. Als je werkelijk vertrouwt, kun je niet anders dan blij zijn. Het wonder van Mijn zorg, bescherming en voorziening is zo bovenzinnelijk schoon, zoals je vertrouwen je dat openbaart, dat je gehele hart wel moet zingen van de vreugde daarover.
Die vreugde is het, die je jeugd inderdaad vernieuwt. Die bron van je vreugde en moed.
Zou Ik werkelijk niet weten wat Ik voorschreef, toen Ik zei: 'Heb lief en lach?' Maar - je houding moet goed zijn, niet alleen jegens Mij, maar jegens hen die je omringen.

17 november

Stille levens

Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht.
Ga in tot de vreugde van Uw Heer. (Matth. 25:23)

Deze woorden worden in de oren gefluisterd van velen, die door de wereld niet erkend zouden worden. Niet tot de groten, en de wereldberoemden worden deze woorden zo vaak gezegd, maar tot de stille volgelingen, die Mij onopvallend en toch getrouw dienen, die moedig hun kruis dragen en de wereld een blij gezicht tonen. Dank Mij voor die stille levens.
Deze woorden spreken niet alleen van de overgang naar dat voller Geestelijk Leven. Want plicht, die in getrouwheid voor Mij wordt volbracht, heeft een ingaan in een leven van blijdschap tot gevolg - Mijn blijdschap, de vreugde van je Heer. De wereld zal het misschien nooit zien, die nederige, geduldige, stille dienst, maar Ik zie het, en Mijn loon bestaat niet uit wereldse roem, wereldse rijkdom en wereldse genoegens, maar uit de Goddelijke blijdschap.
Of het nu hier is, of daar, in de aardse of in de geestelijke wereld... dit is Mijn loon: blijdschap. De blijdschap die temidden van pijn en armoede en lijden een intense ontroering geeft. Die blijdschap, waarvan Ik zei, dat niemand je die kan ontnemen. De wereld kent geen enkel genoegen, geen enkele beloning, die de mens een dergelijke blijdschap kan geven. Alleen Mijn vrienden en zij die Mij liefhebben, kennen die.
Deze blijdschap behoeft niet alleen te komen als beloning voor activiteit in Mijn dienst, maar kan ook de beloning zijn voor lijden, dat geduldig en moedig werd gedragen.
Lijden, dat met Mij gedragen wordt, moet te zijner tijd blijdschap brengen, zoals dit het geval is met elk werkelijk contact met Mij. Leef dus met Mij in dat Koninkrijk van blijdschap, Mijn Koninkrijk, en de poort daartoe kan zowel dienen zijn als lijden.

Verbondenheid met God

Ware godsdienst is datgene wat de ziel met God verbindt en smeekbeden binden de ziel minder dan enige andere wijze van benadering.
Ze zijn nodig, o hoe nodig, maar hoe dikwijls slagen ze er niet in werkelijk te binden. Meditatie en gemeenschap zijn van oneindig meer waarde.
Meditatie is de lijn die de mens uitwerpt. Ze verbindt de ziel met God. Gemeenschap is Gods uitgeworpen lijn. Deze trekt de ziel tot Hem en verenigt deze met Hem.

16 november

Eendracht maakt macht

Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden. (Matth. 18:20)
Beroep je altijd op deze belofte. Weet, dat het waar is, dat wanneer twee van Mijn geliefden samenkomen, Ik de Derde ben. Doe nooit iets af van die belofte.
Wanneer jullie bij elkaar zijn in Mijn Naam, door één band in Mijn Geest verbonden, dan ben Ik in je midden; dus niet alleen maar, wanneer je samenkomt om Mij te begroeten en om Mijn stem te horen.
Denk eens in welk een macht dit betekent. Weer is het de les van de macht, die ontstaat als twee mij eensgezind dienen.

Allen zijn waardig

Behandel allen als degenen om wie Ik Mij bekommer.
Je zou de armen, de zieken of hen die in de gevangenis zijn bezoeken, heel goed wetende dat Ik dat zou zien als aan Mij gedaan.
Ik wil nu dat je nog verder gaat op de weg van Mijn Koninkrijk. Je komt met velen in aanraking die niet arm zijn, niet ziek, niet in de gevangenis. Misschien verzetten ze zich tegen je. Misschien slaan ze geen acht op veel dat je van waarde beschouwt, misschien lijken ze je hulp niet nodig te hebben. Kun je dezen ook behandelen zoals je Mij zou wensen te behandelen? Misschien verkeren ze in groter nood dan de overigen die je verlangt te helpen.
Voor jullie lijken hun oogmerken onwaardig, hun zoeken van zichzelf staat je misschien tegen. Toen Ik zei: 'Oordeelt niet', rekende Ik hen daar dan ook niet onder?
Kun je Mijn woorden beperken om ze aan te passen aan je eigen genegenheden?
Dit is geen gemakkelijke opdracht die Ik je voorhoud, maar je weg is de weg van gehoorzaamheid. Ik gaf Mijn volgelingen geen opdracht die ze naar believen konden aanvaarden of niet. Mijn 'Oordeelt niet' was bindend en een nieuw gebod gaf Ik hen, dat ze moesten liefhebben.
Voor hen die Mij nog geen Heer noemen is liefde de enige magneet die hen zal aantrekken tot Mij. Wees zuiver, wees sterk, wees liefhebbend.

15 november

Door Mijn Geest

Men is geneigd te denken, dat Ik alleen de wonderen deed tijdens Mijn leven op aarde. Maar dat is niet juist. Als er ergens iemand is, die volledig op Mij vertrouwt, en de keuze van dag en uur aan Mij overlaat, dan openbaart Mijn macht tot het doen van wonderen zich heden ten dage net zo wonderlijk als toen Ik op aarde was, en Mijn apostelen bevrijd werden, of toen Ik door hen wonderen deed en genezingen verrichtte.
Vertrouw op Mij. Heb een onbeperkt geloof in Mij, en je zult zien, en ziende zul je Mij al de eer geven. Denk aan de volgende woorden en zeg dikwijls in jezelf 'niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest! zegt de Here'.
Wees veel in gedachten bezig met alles, wat Ik op aarde heb gedaan en zeg dan tot jezelf 'Hij, onze Heer, onze Vriend, kan dit ook nu in ons leven doen'.
Pas deze wonderen toe op je noden van vandaag en weet, dat je hulp en redding zeker zal komen.

Delen met Mij

Door 's levens moeilijkheden en beproevingen word je niet zoveel getraind en onderwezen als door de perioden waarin je je terugtrekt om alleen te zijn met Mij.
Moeilijkheden en beproevingen alleen strekken niet tot verbetering, zijn niet van geestelijke waarde. Die waarde wordt alleen verkregen door contact met Mij. Blijdschap die met Mij wordt gedeeld of droefheid en moeiten die met Mij worden gedeeld, kunnen beide van grote geestelijke waarde blijken, maar die wordt verkregen door het delen met Mij. Deel alles met Mij.
Denk eraan dat in een ware vriendschap het delen wederkerig is, dus wanneer je deelt met Mij, deel Ik in toenemende mate met jullie - Mijn liefde, Mijn genade, Mijn blijdschap, Mijn geheimenissen, Mijn kracht, Mijn menigvuldige zegeningen.

14 november

Omwegen

Het leven is niet gemakkelijk, Mijn kinderen. De mens heeft er niet van gemaakt wat de bedoeling van Mijn Vader was.
Wegen, die bedoeld waren als rechte paden, zijn door de mens tot omwegen en gevaarlijke wegen gemaakt, vol obstakels en stenen van moeilijkheden.

Blijdschap behoort je toe

De toekomst is niet jullie zorg, het is de Mijne. Het verleden heb je Mij teruggegeven en je hebt niet het recht daarbij te blijven stilstaan.
Alleen het heden is Mijn geschenk aan je en daarvan slechts elke dag wanneer hij aanbreekt. Maar als je op die dag vroegere smarten en wrevels en mislukkingen samenpropt evenals de mogelijke bezorgdheden over de jaren die je hier nog zijn toebedeeld - welke hersens en geest kan die spanning dragen?
Hiervoor heb Ik nooit Mijn Geest en troost en hulp toegezegd.

13 november

De oplossing voor elk probleem

De mens houdt over de betekenis van Mijn uitnodiging 'Kom tot Mij' er zulke vreemde ideeën op na! Maar al te vaak is het uitgelegd als een aansporing om zijn verplichte opwachting te maken bij een Schepper, of om te voldoen aan zijn verplichtingen jegens een Redder.
Het 'Kom tot Mij' is zo rijk aan inhoud, dat het een dergelijke uitleg zelfs verre te boven gaat. 'Kom tot Mij' voor de oplossing van elk probleem, voor rust als er iets is, waarvoor je bevreesd bent, voor alles, wat je nodig hebt - voor geest, ziel en lichaam.
Ben je ziek? Kom voor gezondheid tot Mij! Heb je geen thuis? Vraag Mij erom! Heb je geen vriend? Vraag een vriend! Ben je zonder hoop? Vraag een schuilplaats!
'Kom tot Mij' voor alles.

Een eenzame weg

Voor Mij is ieder van Mijn kinderen een persoonlijkheid met verschillende eigenschappen en verschillende behoeften.
Voor allen zonder uitzondering moet de weg naar het hoogste een eenzame weg zijn wat betreft menselijke hulp en begrip.
Niemand anders kan dezelfde noden en verlangens voelen of op dezelfde wijze het eigen innerlijk verduidelijken. Daarom heeft de mens Goddelijke kameraadschap nodig. Die kameraadschap, die alleen elk hart en elke nood kan begrijpen.

12 november

De stille kreet

Jezus, hoor ons, en laat onze roep tot U komen.
Die stille kreet, die opstijgt uit harten vol angst, wordt boven alle muziek uit in de hemel gehoord.
De problemen van een vragend hart worden niet opgelost door de argumenten van theologen, maar door de kreet van het hart tot Mij, en de overtuiging, dat Ik die heb gehoord.

De muziek van de hemel

Mij verheerlijken is, al lovende, Mijn karakter weerspiegelen in je leven. Opstijgen met vleugels als van adelaars, hoger en hoger, om je steeds dichter tot Mij te verheffen.
Mij loven is zingen, je hart zich laten ontroeren. Mij verheerlijken is precies hetzelfde tot uitdrukking brengen, maar dan door middel van je hele wezen, je hele leven. Wanneer Ik zeg: 'Verblijd je, verblijd je', dan oefen Ik je om dit tot uitdrukking te brengen in je hele natuur.
Het Mij verheerlijken door geheiligde levens en toegewijde harten vol liefde, dat is de muziek van de hemel.

11 november

Hemelse kleuren

Als je terugziet zul je bemerken, dat iedere stap volgens plan was. Laat alles aan Mij over. Elk steentje in het mozaïek past in het volmaakte patroon, dat door de Grote Kunstenaar ontworpen is.
Het is allemaal zo wonderbaar!
Maar de kleuren zijn van zo'n hemelse schakering, dat je ogen de aanblik van het geheel pas kunnen verdragen als je aan de overzijde van het graf bent.
Steentje voor steentje dus, zoals je ziet, en vertrouw dan het patroon maar aan de Ontwerper toe.

De vrede van God

De vrede van God bevindt zich dieper dan alle kennis van 's werelds verstandigsten. In dat kalme rijk van de Geest, waar allen wonen die worden geleid door Mijn Geest, daar kunnen alle geheimenissen worden geopenbaard, alle verborgen Koninkrijkswaarheden worden getoond en geleerd.
Leef daar, en waarheid dieper dan alle kennis zal je worden geopenbaard.
Hun gedachtengangen zijn uitgegaan in de gehele wereld - zo plant de invloed zich voort, in steeds breder kring, van hen die dicht bij Mij leven.
Neem de tijd om met Mij te zijn. Acht alle dingen schade, opdat je Mij moge bezitten.

10 november

Nieuwe krachten

Bedenk, dat de moeilijkheden en de zorgen van het leven niet bedoeld zijn om je vooruitgang tegen te gaan, maar om de snelheid op te voeren. Je moet nieuwe krachten en machten inschakelen.
Wat het ook is - je moet alles te boven komen, alles overwinnen. Vergeet dit niet.
Het is als bij een wedloop. Je moet je door niets laten ontmoedigen. Je moet je door geen enkele moeilijkheid laten overwinnen. Maar jij moet de moeilijkheden overwinnen.
Mijn sterkte zal er zijn, wachtend op jou. Schakel je hele denken en al je krachten in. Door kleine moeilijkheden opzij te schuiven wordt de kiem gelegd voor grote moeilijkheden.
Ga in de overwinning staan. Ik zou graag zien, dat je de weg van de overwinning bewandelde.
'Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor Zijn heerlijkheid in grote vreugde...'.

Rust voor de vermoeiden

Die vermoeidheid moet je ertoe brengen neer te zinken als een moe kind om te rusten in Mijn liefde. Blijf daar totdat die liefde je wezen zo doordringt, dat je erdoor wordt ondersteund, en aldus versterkt, sta je weer op.
Blijf totdat je voelt dat dit zo is, werkeloos, je bewust van Mijn tegenwoordigheid. Je werk is een groot werk en je moet jezelf verfrissen en je werk pas weer aanpakken na perioden van rust.
De activiteit op het vlak van de Geest is zo groot, zo wonderbaar, dat zonder de tijden van gedwongen rust en gebed, je zou worden aangezet tot een emotionele activiteit op het natuurlijke vlak, die Mijn bedoelingen voorbij schiet.

9 november

Wonderbare vriendschap

Denk aan Mij als aan een Vriend, maar realiseer je ook, wat een wonder onze vriendschap is! Zodra een mens Mij niet alleen aanbidding en eer, gehoorzaamheid en trouw schenkt, maar ook liefdevol begrip, dan wordt hij Mijn vriend, zoals Ik zijn Vriend ben.
Wat Ik al niet voor jou kan doen. Ja! Maar ook - wat kunnen wij niet voor elkander doen. Wat kun je al niet voor Mij doen.
Je dienen wordt zo heel anders als je weet, dat Ik op jouw grote vriendschap reken om dit of dat voor Mij te doen...
Denk meer na, denk veel na over de gedachte, dat Ik jullie als Mijn vrienden beschouw, en hoe heerlijk het voor Mij is te weten tot wie Ik Mij kan wenden om liefde, begrip en hulp.

Het gloedvolle hart

Denk aan de wandeling naar Emmaüs, denk aan het feest der openbaring dat volgde, aan de begripvolle vriendschap die er het gevolg van was.
Wat had Ik, hun Heer, hun opgestane Heer, veel uitgelegd aan Mijn twee discipelen gedurende die wandeling. Zoveel van wat voor hen een mysterie was, werd duidelijk toen we de weg vervolgden. Toch werd Ik niet bekend als hun Meester, totdat Ik bij het breken van het brood Mijzelf openbaarde. Toen ze naderhand over Mij spraken, zeiden ze: 'Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak?'
Tob er daarom niet over indien al wat Ik voor je kan betekenen nog niet geopenbaard is. Wandel met Mij, spreek met Mij, nodig Mij uit als je gast en laat aan Mij over Mijn tijdstip van zelfopenbaring. Ik wil dat elke dag een wandel met Mij is.
Voel je nu op dit ogenblik niet je hart in je branden, als door de gloed van verwachting?

8 november

Veeg de lei schoon

Eén ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel. (Filippenzen 3:14)
Vergeet het verleden. Denk alleen aan zijn blijde dagen.
Veeg de lei van je herinnering schoon met de liefde, die alles wil uitwissen, wat niet gegrond was in de liefde.
Je moet je fouten vergeten, jouw fouten en die van anderen. Verwijder ze uit het boek van je herinnering.
Ik stierf niet op het kruis om de mens de last van zijn eigen zonden te laten dragen. 'Hij heeft zelf onze zonden in Zijn lichaam op het kruishout gedragen'.
Als je de zonden van anderen niet vergeet, terwijl Ik ze droeg, dan vermeerder je Mijn lijden.

Je reddingslijn

Denk aan de krachtige reddingslijn van geloof en kracht. Dit is, zoals Ik je heb gezegd, je reddingslijn.
Het betekent een blijvende communicatie tussen ons. Je bidt om geloof. Ik schenk je geloof. Dit stelt je in staat de kracht te beproeven die Ik je geef, terwijl je geloof terugkeert tot Mij in een steeds toenemende sterkte. Mijn kracht en jullie geloof altijd in uitwisseling. Het ene roept het andere op, elk afhankelijk van de ander, totdat Mijn geloof in jullie metterdaad gerechtvaardigd wordt door de kracht die je uitoefent.

7 november

Het eigen ik doet Gods macht teniet

Als je bij Mij blijft en alleen Mijn wil en Mijn werk wilt doen, dan kan het niet anders of Mijn Geest moet door het kanaal van jouw leven naar de levens van anderen stromen.
Velen menen, dat het nederig is om te zeggen, dat zij weinig doen, en voor Mijn wereld van weinig waarde zijn. Als men dat denkt is het hoogmoed.
Stel je voor, dat de buis van de waterleiding zei: 'Ik doe zo weinig, ik zou wel van meer nut willen zijn'. Het antwoord zou luiden: 'Jij bent het niet, die redt en zegen brengt, maar het water, dat door je heen stroomt. Al wat jij te doen hebt is ervoor te zorgen, dat er niets is waardoor je verstopt raakt en het water niet door je heen zou kunnen stromen'.
Het enige dat jouw kanaal kan verstoppen, is je eigen ik. Houd dat eruit, en weet, dat dan Mijn Geest er doorheen stroomt. Omdat jullie kanalen zijn, moeten allen, die met jullie in aanraking komen, daar beter van worden.
Zie dit in, en je zult het vanzelfsprekend vinden, dat zij geholpen worden, niet door jou, maar door Mijn Geest, die door jou heenstroomt als door een kanaal.

Verloren kansen

Denk aan iemand die veel onheil in de wereld of in je eigen leven heeft gesticht. Bedenk dan eens dat er mogelijk een tijd is geweest dat een simpele daad van gehoorzaamheid aan Mij door iemand die zijn pad kruiste, hem zijn onrecht had getoond en hem had terechtgewezen, alvorens het kwade hem overmeesterde.
Menige niet overwonnen zonde, zondige gebeurtenis kan worden teruggevoerd tot een gebrek aan gehoorzaamheid, misschien in lang vervlogen jaren, van iemand die beleed Mij te dienen.
Denk daaraan wanneer je spreekt met hen die Mij oordelen naar het kwade dat zij vinden dat Ik op de wereld toelaat. En nu wat jezelf betreft, sta niet stil bij het verleden, maar verkeer meer met Mij, opdat er in de toekomst geen zonden van nalatigheid of van overtreding zullen zijn.

6 november

God in actie

Macht is niet zo'n overweldigende kracht als het lijkt, iets wat je zomaar te hulp roept, wat je in noodsituaties vraagt tussen beide te komen. Neen! Macht is niets anders dan God in actie.
Wanneer daarom een van Mijn dienaren, hoe zwak hij naar de mens ook mag zijn, God toestaat om door hem te werken, dan is alles wat hij doet machtig.
Draag deze gedachte met je mee in de dagen, waarin je weinig tot stand schijnt te brengen. Tracht te zien, dat jij het niet bent, maar de Goddelijke Geest in je. Al wat je te doen staat is je eigen ik uit te bannen, zoals Ik je al eerder heb gezegd. Een zeer krachtige bijl in de hand van de Meester doet veel. Maar in een zwakke kinderhand vermag diezelfde bijl niets. Zie je wel, dat het niet het instrument is, waar het om gaat, maar de hand van de Meester, die het instrument hanteert?
Bedenk, dat een dag, waarop een of andere geestelijke waarheid je duidelijker is geworden, geen verloren dag is. Bedenk, dat een dag, die je Mij gaf om te gebruiken, geen verloren dag is. Misschien heb je niet eens bemerkt, dat Ik die dag heb gebruikt. Laat dat maar rustig aan Mij over. Blijf in Mij en Ik in jou, dan zul je veel vrucht dragen. De vrucht is niet het werk van de ranken, hoe trots deze ranken de vrucht ook mogen dragen. Het is het werk van de wijnstok, die zijn leven gevend sap door die ranken zendt. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Je levenstuin

Denk vanavond aan Mij als aan de Grote Tuinman, die je verzorgt en voor je zorgt, zoals een tuinman doet voor zijn tuin.
Hier snoeiend, daar beschermend tegen vorst, plantend, overplantend. Zaaiend het zaad van deze of gene waarheid, het beschuttend door de rijke aarde, Mijn regen en de zon zendend om in zijn groei te helpen, en zo teder wakend terwijl het reageert op Mijn zorg. Liefdevol bezorgd wanneer zijn eerste verlangende groen verschijnt. Vol vreugde bij het zien van de knop en wanneer de schoonheid van de bloem wordt gezien. Het zaad en de vrucht van Zijn weiden.
De Grote Tuinman. Laat Mij de verzorging van je levenstuin met je delen.

5 november

De tweede komst

Jezus, Trooster van allen, die treuren, help ons Uw troost te brengen tot ieder hart en elk leven waarin U die troost door ons wilt geven. Gebruik ons Heer. Of het nu gedurende vele of weinige jaren is. Stel ons op die plaats, waar wij U het best kunnen dienen, en voor U het meest van invloed zijn.
De wereld zou spoedig, heel spoedig tot Mij gebracht zijn, als slechts allen, die Mij als Heer, als Christus, erkennen, zich onvoorwaardelijk beschikbaar zouden stellen om door Mij gebruikt te worden.
Ik zou ieder menselijk lichaam net zo machtig kunnen gebruiken als Ik Mijn eigen menselijk lichaam als een kanaal voor Goddelijke liefde en macht heb gebruikt. Ik stel Mijn tweede komst niet uit. Mijn volgelingen doen dat.
Als ieder voor Mij, door Mij, en in Mij leefde, en Mij toeliet in hem te leven, hem te gebruiken om het Goddelijke door hem tot uitdrukking te brengen, zoals Ik dat op aarde heb gedaan, dan zou de wereld reeds lang geleden tot Mij getrokken zijn, en zou Ik al gekomen zijn om het Mijne op te eisen.
Tracht dus zo te leven, Mijn kinderen, dat je geen enkel ander verlangen kent dan dat Mijn beeltenis in jou zichtbaar wordt, en Mijn liefde aan jouw wereld wordt getoond.

De levenswijn

Zij hebben geen wijn.
Er ontbreekt iets op het feest van het leven.
Alleen Ik kan dat heerlijke bestanddeel van het leven schenken, waaraan de wereld gebrek heeft. De blijdschap, de levensvonk kan alleen Ik geven. Aan jullie is het om het gemis, de zielloosheid aan te voelen. Aan jullie is het om te zeggen - 'Zij hebben geen wijn'.
'Wat Hij u ook zegt, doet dat'.
Jullie taak is het om de waterkruiken te vullen met water.

4 november

Ik ben bij je

Overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig. (Psalm 16:11)
Tracht deze overvloed van vreugde niet te realiseren door inspanning. Dat kan net zo min, als dat er blijdschap in je hart komt over de aanwezigheid van een aardse vriend, doordat je jezelf probeert te dwingen het prettig te vinden, dat die vriend er is.
Roep dikwijls Mijn Naam aan: 'Jezus'.
Het aanroepen van Mijn Naam doet Mij niet in werkelijkheid naar je toekomen. Ik bèn bij je. Maar het neemt, als het ware, de bedekking van je ogen weg, en dan zie je Mij.
Het is, om zo te zeggen, alsof je de hand van een geliefde drukt, die dit beantwoordt met een druk van zijn hand, wat bij jou een ontroering van blijdschap teweegbrengt, een echt, blij gevoel van bij elkaar te zijn.

Het schitterende leven

Het wonder van een leven met U, dierbare Heer.
In het rijk van de Geest openbaren waarheden zich in dezelfde gevarieerde wonderen van kleur als de natuur haar pracht.
Ervaringen, leiding, openbaringen van waarheden, dit is als het ware allemaal het oplichten van heerlijke kleurenharmonieën op jullie innerlijk oog, die zulk een rijkdom aan vreugde uitlokt, zulk een opwinding van extase, dat deze alle beschrijving door de tong der sterfelijkheid tart.
Die blijdschap is geen glinsterende schoonheid aan de oppervlakte, maar kracht gevend en vertroostend. Ze bekleedt het fundament van het altaar waarop je leven zich overgeeft in een offerande aan Mij en vanwaar je gebeden opstijgen.

3 november

Geen limiet

Onbeperkte voorziening, dat is Mijn wet. O, die onbeperkte voorziening! En ach, wat een arme verstopte kanalen! Besef je dan niet, dat er geen grenzen zijn aan Mijn macht?
Maar de mens vraagt - en bespot God in deze - om zulke armzalige dingen. Zie je niet in, dat je Mij onrecht aandoet? Ik wil je een geschenk geven, en als je je dan tevreden stelt met dat, wat armzalig, minderwaardig en onrein is, dan beledig je Mij, de Gever.
'Vraag wat ge maar wilt, en het zal u geworden'. Hoe Ik de belofte kan vervullen is Mijn zaak, niet jouw zaak...
Heb een groot geloof, en verwacht grote dingen en je zult grote dingen ontvangen.

Op de hoogten

Het zonlicht op Gods heuvels lokt de mensen om Zijn berghoogten te zoeken.
Trek weg uit de vooroordelen en angsten in het dal en ga op weg naar de zonovergoten berghellingen met Mij. Eerst zal Ik voorzichtig leiden, zo voorzichtig; dan, wanneer je aan kracht wint, zullen we samen van grasrijke hellingen vertrekken naar de ruige berghoogten, waar nieuwe vergezichten zich voor je ontsluiten en waar Ik je Mijn geheimenissen van die hoogten kan onderwijzen. Het leven bergt meer wonderbare mogelijkheden in zich dan je nu nog kunt beseffen, en terwijl je voortgaat zullen zich altijd weer nieuwe mogelijkheden openbaren.

2 november

Deel uit

Geef, geef, geef! Heb steeds een leeg vat klaar staan, opdat Ik het kan vullen.
Gebruik in de toekomst alles voor Mij, en geef alles weg, wat JIJ niet kunt gebruiken.
Hoe arm sterven zij, die rijkdom achterlaten! Rijkdommen zijn er om te gebruiken, om uit te delen, voor Mij. Gebruik het als je gaat. Verheug je het te gebruiken.

Je voorraadkamer van rijkdom

De opgeslagen rijkdom van de Geest van Jezus Christus.
Het uitdelen van die rijkdom van de Geest. De bevoorrading door de Geest van Jezus Christus.
Mijn Geest moet worden geabsorbeerd, niet in een moment van grote nood, maar in de rustige tijden van het alleen-zijn, zodat vanuit de voorraadkamer alle hulp en kracht kan worden geleverd.
De fout die Mijn volgelingen dikwijls maken is dat ze erop rekenen dat deze voorziening voor hen gereed ligt om in geval van nood daar een beroep op te doen, terwijl dat beroep voordien had moeten worden gedaan en Mijn Geest in al Zijn volheid reeds een deel van hen zou zijn geworden.
Mijn Geest is niet een Geest van behoudenis alleen. Hij is zowel de Bouwer als de Kracht, die Mijn volgelingen tot die krachtige soldaten maakt, klaar voor noodgevallen of krachtig om deze te voorkomen, naargelang de behoefte van Mijn Koninkrijk vereist.

1 november

Gebed van vreugde

Dierbare Heer, vreugde is de bode, die onze gebeden tot U brengt.
Gebed kan zijn als wierook, die opstijgt, steeds hoger en hoger; of het kan zijn als een grondmist, die niet loskomt van de aarde, en nooit eens optrekt.
Het Oog, dat alles ziet, het Oor, dat alles hoort, kent iedere kreet.
Maar het gebed van het ware geloof is het gebed van vreugde, dat het Hart van Liefde, waarheen het opstijgt om het te begroeten, ziet en kent, en dat zeker is van een blij antwoord.

Blijdschap in november

Deze dingen heb Ik... gesproken, opdat uw blijdschap vervuld zij.
Het waarmerk van een ware volgeling van Mij is blijdschap.
Geen oppervlakkig genoegen in 's levens gebeurtenissen, maar een opborrelen van binnenuit van dat geluk, dat slechts kan komen uit een hart dat vrede kent, geborgen als het is in zijn vriendschap met Mij. Blijdschap, sterk en kalm, trekt de mensen aan tot Mij.
Hoe velen die Mij als Heer toeëigenen, weerspiegelen een sombere Christus en verwonderen zich dat de wereld zich liever keert tot de valse schittering en het klatergoud van de genoegens van die wereld.
Waarlijk, Mijn volgelingen loochenen Mij door zo te doen. Ik ben een verheerlijkte Christus. Een Christus van de triomferende overwinning. Helaas! Mijn volgelingen wijzen te vaak op het doodskleed van het graf. Leer toch lief te hebben en te lachen.

31 oktober

Het woord

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119:105)
Ja, zo is het met Mijn Woord, de Schriften! Lees ze, bestudeer ze, bewaar ze in je hart, gebruik ze zoals je een lamp gebruikt om te zien hoe je moet lopen.
Maar onthoud, Mijn kinderen, dat Mijn Woord zelfs meer is dan dat. Het is de Stem, die tot je hart spreekt, die innerlijke gewaarwording, die van Mij getuigt.
Het is de Stem, die in dit gewijde avonduur, intiem en persoonlijk tot jou spreekt.
Het is zelfs nog meer dan dat, Ik ben het, je Heer en je Vriend.
'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond'. Waarlijk een lamp voor je voet en een licht op je pad.

En zoek geen overschot

Ik wil je graag opnieuw op het hart drukken dat alleen wanneer jullie kanalen zijn, Ik je voorraad overvloedig en constant kan maken.
Indien je alles houdt wat je nodig hebt, en dan van plan bent om van je overschot aan Mij en de Mijnen te geven, dan zal er geen overschot zijn. Ik heb beloofd om in je behoeften te voorzien, zodat wanneer je jezelf verarmt, Ik dat verlies zal goedmaken. Beproef en versta die waarheid in al haar volheid.

30 oktober

De moeilijkste les

Wacht, en je zult de vreugde kennen van iemand, die kalm kan zijn en kan wachten, wetend, dat alles wel is. De laatste en moeilijkste les is de les van het wachten. Wacht dan.
Ik zou vanavond bijna zeggen: 'Vergeef Mij, kinderen, dat Ik toelaat, dat deze extra last op je rust, al is het maar voor even'.
Ik zou wel willen, dat je wist, dat Ik vanaf het moment dat je alles in Mijn handen hebt gelegd en geen andere hulp meer zocht, de kortst mogelijke weg heb genomen om je verlossing te bewerken, en je vrij te maken.
Er is zo veel, dat je moest leren - om in de toekomst onheil te voorkomen. Maar de Vriend met wie je bij het graf van mislukking, van dode ambities, van opgegeven verlangens, staat, die vriend is een Vriend voor eeuwig. Gebruik deze tijd van wachten om de vriendschapsband met Mij te verstevigen, en om Mij nog beter te leren kennen.

Rust in Mijn liefde

Opnieuw wil Ik er de nadruk op leggen dat het dienstbetoon van Mijn volgelingen er altijd een moet zijn van liefde, niet van plichten. Verleidingen kunnen zo licht een besluit gebaseerd op vrees, op plicht overmeesteren, maar tegen liefde heeft de verleiding geen kracht. Leef in Mijn Geest, rust in Mijn liefde.
Bedenk dat, indien je opziet naar Mij voor alle dingen en op Mij vertrouwt voor alle dingen, en Ik niet de volle maat zend waarom je bidt, dan niet gedacht moet worden dat het noodzakelijkerwijs de een of andere zonde is die Mijn hulp verhindert om in en door je te stromen.
In sommige gevallen kan dat zo zijn, maar het kan ook eenvoudig Mijn hand van terughoudendheid zijn die op je gelegd wordt, terwijl Ik fluister: 'rust een poosje in Mij. Kom even opzij en rust even'.

29 oktober

Laat geld buiten beschouwing

Meet succes nooit af naar geldelijk voordeel. Dat is niet in de geest van Mijn Koninkrijk. Je succes wordt bepaald naar de mate, waarin je Mijn wil en gedachten aan de mensen om je heen hebt geopenbaard. Je succes wordt bepaald naar de mate, waarin je omgeving de uitwerking van Mijn wil in jouw leven heeft gezien.

Kleine moeilijkheden

Het geheim van de ware navolging in dienstbetoon in de kleine dingen. Zo zelden verstaan de Mijnen dit.
Ze zijn bereid om voor Mij te sterven, maar niet om voor Mij te leven in al de kleine bijzonderheden van dit leven.
Is niet dit zo vaak de weg der mensen tegenover hem die ze liefhebben op de wereld? Ze zijn zo bereid om de grote offers te brengen, maar niet de kleine.
Hoed jezelf daarvoor in de dienst voor Mij. Onderga kleine ongemakken blijmoedig, overwin kleine ingevingen van trots, kleine vormen van zelfzucht en kleine moeilijkheden. Dien Mij in de kleine dingen. Weest Mijn dienstknechten in al je gedragingen.

28 oktober

Blijde verrassingen

Heer, wij weten, dat alles wel is. Wij vertrouwen U in alles. Wij hebben U steeds meer lief. Wij buigen ons voor Uw wil.
Buig niet als iemand, die zich heeft neergelegd bij een of andere zware slag, die hem te wachten staat, of die berust in het aanvaarden van een onvermijdelijke beslissing.
Buig zoals een kind het doet, dat vol verwachting uitziet naar een blijde verrassing, welke voor dit kind wordt bereid door iemand, die het liefheeft.
Buig zo, en wacht slechts op het in liefde gesproken woord, dat je zegt je hoofd op te heffen, om de glorie en de vreugde en het wonder van je verrassing te zien.

Jong worden

er zal nimmer een tijd komen dat je alles van het eigen-ik zult hebben overwonnen. Naarmate je hoger en hoger klimt, zul je steeds duidelijker de dwalingen en tekortkomingen van je karakter en leven zien.
Zo hoort het ook te zijn. Vooruitgang betekent jeugd. Gestuite groei betekent stagnatie. Gebrek aan vooruitgang en een nalaten om te overwinnen betekenen - ouderdom.
In het eeuwige leven kan er geen ouderdom zijn. Eeuwig leven is jeugdig leven, vol en overvloedig leven.
'En dit is het eeuwige leven, dat zij U mogen kennen, de enige waarachtige God, en JEZUS CHRISTUS, die Gij gezonden hebt'.

27 oktober

Dagen van overwinning

Ik zie ernaar hoe je liefhebt, en hoe je je best doet. Ik kijk niet naar de fouten. Ik zie de overwinning van jouw speciale strijd. Ik beschouw die als een overwinning, een blijde overwinning.
Ik vergelijk het niet met de zware campagnes van Mijn grote heiligen.
Voor jou betekent het overwinning, en de engelen verheugen zich, en zij, die je lief zijn, verheugen zich, zowel over deze overwinning als over elke andere overwinning, die geboekt wordt, en waarover in de hemel blijdschap heerst.
Mijn kinderen, beschouw de dagen, waarop je overwint, als zeer gezegende dagen.

Mysteries

Er is slechts één weg die leidt tot de opheldering van mysteries, de weg van gehoorzaamheid en liefde.
Maar in de volmaakte liefde is geen nieuwsgierigheid, alleen een zekerheid dat wanneer de tijd daar is, alles duidelijk zal zijn, en dat tot die tijd er geen verlangen is om iets te kennen dat de Geliefde niet verkozen heeft te openbaren.
Maakt het enig verschil of er hier beneden geen mysterie wordt opgehelderd? Indien je Mij hebt, dan heb je in Mij alles. Blijf in Mijn liefde.

26 oktober

Wat pijn doet

Je moet onvoorwaardelijk geloven. Mijn liefde kan niet met minder toe. Ik ben zo vaak 'verwond in het huis van Mijn vrienden'. Denk je, dat het bespuwen en honen van Mijn vijanden, het spotten en beschimpen Mij pijn deed? Neen!
'Zij lieten Hem alleen en vluchtten allen'. 'Ik ken die mens niet'. Dit liet littekens achter.
Ook nu is het niet het ongeloof van Mijn vijanden, dat pijn doet, maar het feit, dat Mijn vrienden, die Mij kennen en Mij liefhebben, niet de hele weg met Mij kunnen gaan, en betwijfelen of Mijn macht wel alles zal doen, wat Ik gezegd heb.

Liefde is vrij van verplichtingen

Hoe menselijk, hoe aardsgebonden zijn de gedachten die de mens heeft over God. Hij oordeelt over Mij en Mijn Vader volgens zijn eigen zwakke opwellingen en gevoelens.
In de Goddelijke liefde is er niet de dwang van de plicht van de zijde van de beminde jegens Hem die liefheeft.
De liefde trekt, zeker, en dan verlangt de liefde te dienen en zich te betonen.
Maar geen sprake van verplichting in ruil voor de liefde.

25 oktober

Geen werkeloosheid

De manier om het stoffelijke, het tijdelijke, te overwinnen - die al Mijn discipelen behoorden te kennen - leer je door het lichamelijke, het eigen ik, te overwinnen. Tracht dus in dit opzicht, bij alles, de overwinning te behalen. Neem dit tot definitief richtsnoer.
Zijn de omstandigheden tegen - is het nodig, dat je de beschikking krijgt over wereldse macht, zoals geld, probeer dan elke dag meer en meer jezelf te overwinnen, en dan zul je zeker - ook al zie je het misschien niet - de overwinning behalen over de wereldse krachten en machten.
Als men zich dit realiseerde, zou er geen werkeloosheid meer zijn.
Wanneer iemand geen werk heeft, laat hij zichzelf dan tot een overwinnende kracht maken, en laat hij beginnen met het overwinnen van het kwaad in zichzelf, daarna in zijn gezin, en vervolgens in allen uit zijn omgeving. Dan zal hij een kracht geworden zijn, die men nodig heeft, en die tewerkgesteld moet worden.
Uren, die niet benut worden, bestaan niet in Mijn Koninkrijk. Voor het oog van de wereld mag het lijken alsof wachten een tijd van nietsdoen is, maar het kan, en behoort, een tijd van grote activiteit te zijn voor het innerlijke leven, en het omringende materiële vlak.

Volheid der blijdschap

Er bestaat een blijdschap van Mijn Koninkrijk die Mijn volgelingen mogen kennen en die door geen schaduw van 's werelds pessimisme in gevaar kan worden gebracht. Ze weerstaat alle gewrongenheid van uiterlijke, zielloze traditie.
Al te vaak zien Mijn volgelingen niet hoe vol van blijdschap Ik kon zijn. Ze zien Mij, de JEZUS die de stad aanschouwde en over haar weende, die zo geraakt was door het lijden om Hem heen, en zij realiseren zich niet hoe vervuld van blijdschap Ik kon zijn bij een reactie op Mijn oproep.
Geen schaduw van het kruis kon die blijdschap verduisteren. Ik was als een bruidegom onder de vrienden die hij had gekozen om in de vreugden van zijn trouwfeest te delen.
Als zodanig weigerde Ik acht te geven op de bedektelijk geuite berisping van de Farizeeën. We vormden een groep, vervuld van verlangen om een wereld te redden, we waren vol hoop en enthousiasme. Onze geest kon niet worden samengeperst in de versleten kruiken van louter Farizeese traditie. Overdenk dit en herken je Meester, die je opdraagt lief te hebben en te lachen.

24 oktober

Zout der aarde

Heer, wij prijzen U en danken U voor Uw bewarende kracht.
Ja! 'Bewaard in de kracht Gods' is een belofte, en een zekerheid, die voor de gelovige blijdschap en heerlijkheid inhoudt.
De bewaring, die zekerheid en veiligheid betekent, is wonderbaar. Ook is er de bewaring, die leven, frisheid en reinheid inhoudt, het 'onbesmet van de wereld bewaard worden'.
Verder is er de bewaring, die Ik garandeer aan hen, die Ik 'het zout der aarde'noem.
'Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden'.
Alleen door zeer nauw contact met Mij treedt de bewarende kracht in werking, die bewarende kracht, die het zout zijn smaak en kracht doet behouden, en tevens dat deel van de wereld voor bederf bewaart, waarin Ik het stel.
Wat een werk! In dit geval niet door activiteit, maar enkel en alleen door zijn aanwezigheid, door zijn kwaliteit.

Een bijzondere boodschap

Vrede heeft voor iedere ware discipel een speciale betekenis en boodschap. Ze is geliefd bij hem door associatie. Vrede was het afscheidsgeschenk van zijn Heer aan Zijn volgelingen, nagelaten middels hen aan de volgelingen van elke komende generatie. Het is niet de vrede der onverschilligheid, der traagheid; dat is slechts berusting.
Nee, de vrede die Ik de Mijnen naliet is bezielend en sterk. Ze kan alleen wonen in het hart van iemand die met Mij leeft. Ze ontleent aan Mij dat eeuwige leven dat het Mijne is en dat dit geschenk altijd vol van onvergankelijke schoonheid maakt en met recht doortrokken van leven.

23 oktober

Berg der offerande

Je moet tot het einde toe vertrouwen. Je moet bereid zijn om tot het laatste ogenblik te blijven vertrouwen. Je moet weten ook al kun je niet zien... Evenals Mijn dienstknecht Abraham moet je bereid zijn de berg der offerande te beklimmen en tot het allerlaatste moment door te gaan, voordat je Mijn bevrijding ziet.
Alleen die wandelen in het geloof, moeten deze laatste proef doorstaan. Je moet je alleen op Mij verlaten.
Zie niet om naar andere steun, zie niet uit naar andere hulp. Vertrouw op de geestelijke legerscharen in de hemelse gewesten, niet op die je ziet.
Vertrouw en vrees niet.

Gaat alle begrip te boven

De vrede van God, die alle begrip te boven gaat.
Die vrede vervult zowel als omringt de ziel die op Mij vertrouwt. Ze ontstaat uit een lange geloofservaring, die geheel en al doortrokken is van de nimmer falende liefde van een Vader.
Een Vader die zorgt en beschermt, niet alleen vanwege Zijn verplichtingen uit hoofde van het Vaderschap, maar als gevolg van een verlangen de intense, duurzame liefde, die het heerlijk vindt om te beschermen en te geven, en die niet genegeerd kan worden.

22 oktober

Bouw aan je huis

Je bent bezig een onwankelbaar geloof op te bouwen. Voorzie nu de stille plaatsen van je ziel van het nodige. Vul ze met alles, wat harmonieus en goed is, wat mooi en blijvend is.
Bouw nu aan je huis in de Geest, en de tijd van wachten zal goed besteed zijn.

Een nobel huis

Hoewel Ik een Zoon was, toch leerde Ik gehoorzaamheid.
Dat was om Mijn volgelingen te leren dat trouw aan Mij geen ontheffing van zelfdiscipline inhield. Het huis van de geest wordt steen voor steen gevormd - liefde, gehoorzaamheid, waarheid. Er bestaat een plan en elke daad van je is een steen in de bouw ervan.
Denk je eens in. Een dwaze daad, een verwaarloosde plicht, of een in gebreke blijven bij de uitvoering van Mijn wensen betekent niet alleen een ontbrekende steen, maar een onvolkomen gebouw.
Hoe vele anders nobele karakters zijn zo bedorven.
Bouw nu voor de eeuwigheid.

21 oktober

Een feest van liefde

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Openb. 3:20)
Zie, Mijn kinderen, het kloppen is niet gebaseerd op een verdienste van jullie kant - al is het ook een reageren op het verlangen van je hart naar Mij.
Blijf luisteren, blijf met open oren luisteren. 'Indien iemand naar Mijn stem hoort'. Wederom geen verdienste van jullie kant. Alleen het oor is erop gericht om Mijn tonen op te vangen, en het geluid van Mijn zacht kloppen te horen.
Luister verder: 'Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij'.
Wat een feest! Je denkt, dat het een vreugde voor je zou zijn geweest, als je had kunnen deelnemen aan het bruiloftsfeest te Kana in Galiléa, of als je een van Mijn discipelen zou zijn geweest, die met Mij in de bovenzaal aanzaten aan het laatste Avondmaal, of een van de twee te Emmaüs, of een van de weinigen, voor wie Ik dat maal bereidde aan de oever van het meer.
Maar och, bij elk van deze feesten - al waren die door God bereid en was God er tegenwoordig - zou je niet die verrukking hebben gesmaakt, die je kunt ervaren als je hoort kloppen en de Stem hoort, en je bij het openen Mij welkom heet op Mijn feest.
Een feest van de meest intieme vriendschap, van Goddelijke voorziening, waarlijk een feest van liefde.

Neem het goede in je op

De enige manier om het kwaad uit te delgen is het goede in je op te nemen. dit is Mijn verhaal over de zeven andere geesten.
Dit verhaal moest het geweldige verschil illustreren tussen de Mozaïsche wet en Mijn wet. De Farizeeën en de oudste broer waren betrachters van de Mozaïsche wet.
Je hebt dit aangetoond in je eigen leven. Bidden opdat je de verleiding moge weerstaan en het kwaad overwinnen is op zichzelf slechts zinloos.
Het kwade kan in Mijn tegenwoordigheid niet leven. Leef met Mij. Neem Mijn leven in je op en het kwade zal buiten blijven.

20 oktober

Geen last, die hindert

Onze Heer en onze God. Ons geschiede naar Uw Woord.
Een simpel aanvaarden van Mijn wil is de sleutel tot Goddelijke openbaring. Het zal tot heiligheid en geluk leiden. De weg naar het kruis kan een weg zijn van verdriet, maar aan de voet van dat kruis worden de lasten van zonde en wereldse begeerten weggerold.
Het juk, dat Ik op Mij nam door in alle dingen de wil van de Vader te aanvaarden, is aangepast aan de schouders van Mijn dienaren, en vanaf dat moment is er geen enkele last meer, die hindert of drukt.
Ontvang en aanvaard niet alleen in de grote beslissingen van het leven Mijn wil met blijdschap, maar tracht de vervulling van Gods bedoeling ook te zien in iedere onderbreking, en in elke taak, hoe klein die ook mag zijn. Aanvaard het, dank ervoor. Doe dit totdat het een gewoonte wordt, en de vreugde die daaruit voortkomt zal je leven volkomen veranderen.

Geweld

Mijn Koninkrijk moet worden verworven door geweld, dat wil zeggen door inspanning. Hoe kun je dit rijmen met Mijn gave der behoudenis om niet? Mijn gave is waarlijk om niet en is niet de beloning van enige verdienste van de zijde van de mens. Maar net zoals niet aan God en de Mammon beiden de opperheerschappij in iemands leven kan worden gegeven, zo kan Mijn Koninkrijk, waar Ik als Koning heers, niet worden bewoond door iemand waarin het eigen-ik heerst. Het geweld dus is het geweld van de zelftucht en de zelfoverwinning, samen met een intensiteit van verlangen naar Mijn Koninkrijk en een onvermoeibaar streven om Mijn wil te kennen en te doen.

19 oktober

Hoor mijn antwoord

Heer, hoor ons gebed en laat ons roepen tot U doordringen.
De roep van de menselijke ziel blijft nooit onbeantwoord. Het is nooit zo, dat God die roep niet hoort, maar het ligt aan de mens, dat hij het antwoord niet hoort.
Evenals onderdelen van een machine zó worden gemaakt, dat het ene onderdeel in het andere past, en ze volkomen harmonisch werken, zo is dit ook het geval met de roep van de mens en het antwoord van God.
Maar de mens doet alsof die roep iets is, dat geheel op zich zelf staat, waar God wel of niet naar kan luisteren, al naar het Hem behaagt. En hij realiseert zich niet, dat het antwoord er reeds in alle eeuwigheid was en slechts wachtte op de roep. Alleen het feit, dat de mens er geen aandacht aan schonk of niet luisterde, maakte, dat hij zich niet bewust was van het antwoord en dat hij er niet door gered of geholpen werd.

Een koninklijke gever

Jullie zeggen Mij dat jullie hart vol dankbaarheid is. Ik wil van jullie niet zozeer dankbaarheid als wel de vreugde der vriendschap. Besef dat Ik graag geef.
Zoals de Schrift zegt: 'Het behaagt uw Vader om u het Koninkrijk te schenken'. Ik houd ervan om te geven. De Goddelijke natuur is de natuur van een koninklijke gever.
Heb je ooit weleens gedacht aan Mijn vreugde wanneer je bereid bent om te ontvangen? Wanneer je ernaar verlangt Mijn Woorden te horen en Mijn zegeningen te ontvangen?

18 oktober

Eenzaamheid

En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen. (Marc. 14:50)
Door de eeuwen heen heb Ik alleen eenvoudige daden van trouwe toewijding, van gehoorzaamheid onder moeilijke omstandigheden, van dienende liefde, als een genoegdoening aangenomen voor de eenzaamheid, waaronder Ik als mens moest lijden, toen Ik door allen werd verlaten.
Maar hoe zou Ik, die Mij ten volle had gerealiseerd hoe verlangend de Vader was om te redden, en hoe Hij door de mensen verworpen werd, en Zijn gedachten en bedoelingen misverstaan werden - hoe zou Ik hebben kunnen denken, dat ook Ik dat verlaten worden niet zou leren kennen?
Leer uit deze woorden twee lessen, Mijn kinderen. Leer allereerst, dat Ik weet wat eenzaamheid is, en wat het wil zeggen verlaten te worden en alleen te staan. Weet, dat elke daad, die je uit trouw aan Mij verricht, een troost is voor Mijn hart. Leer ook, dat Ik juist aan degenen, die Mij hadden verlaten de opdracht heb gegeven Mijn boodschap aan de mensheid te verkondigen. Aan deze mensen, die Mij verlieten, aan zulke bange mensen, heb Ik Mijn macht gegeven om te genezen, en tot leven te wekken.
Ik gebruik de wereldse successen niet voor het grote werk van Mijn Koninkrijk. 'Zij lieten Hem alleen en vluchtten allen'. Leer van Mij, dat Ik de menselijke zwakheid liefdevol begrijp en vergeef. Eerst wanneer de mens gefaald heeft, leert hij ware nederigheid. En alleen degene, die nederig is, kan de aarde beërven.

Genade die herschept

Mijn genade is je genoeg, volkomen bevredigend. Mediteer over deze GENADE. Bestudeer wat de Schrift erover zegt. Leer ze te waarderen. Begeer ze als een geschenk van Mij.
Ze kan de charme zijn die alles herschept, wat zonder deze vuil of somber of eentonig is. Ze is de zuurdesem voor het deeg, de olie voor de machine. Ze is een onschatbaar geschenk. Wacht met gebogen hoofd en hart bij die zegen: 'De genade van onze Here Jezus Christus'.

17 oktober

Geloofsvisie

Richt je blik op Mij om Mij te zien. Kijk niet langer naar de vuile omgeving, naar gebrek aan schoonheid, naar de onvolmaaktheden in jezelf en in de mensen om je heen. Dan zul jij, die de geloofsvisie bezit, alles in Mij zien, wat je wenst en maar zou kunnen wensen.
Zie in je onrust Mijn kalmte, Mijn rust. In je ongeduld, Mijn nooit falend geduld. In je gebrek en beperking, Mijn volmaaktheid.
Als je op Mij ziet, zul je zo op Mij gaan lijken, dat de mensen ook van jou zeggen, dat je met Jezus bent geweest.
Naarmate je meer op Mij gaat lijken, zul je in staat zijn de dingen te doen, die Ik doe, en grotere werken nog dan deze, want Ik ga tot Mijn Vader.
Vanuit die plaats, waar Ik verblijf, kan Ik - door geen enkele menselijke beperking gehinderd - je bekleden met heel de wonderwerkende en alles overwinnende macht van je Goddelijke Broeder en Bondgenoot.

Zie duidelijk

Dan zul je duidelijk zien hoe je de stofkorrel uit het oog van je broeder moet verwijderen. Dit is een belofte.
Je merkt de tekortkoming van een ander op. Je verlangt te helpen.
Je hebt de door de Geest geïnspireerde visie nodig voor dit werk. Deze kan niet worden geschonken voordat alle belemmering is weggenomen. Belemmeringen worden veroorzaakt niet door de zonden van anderen, maar door je eigen zonden en onvolkomenheden.
Richt je blik daarom naar binnen. Tracht ze te overwinnen en zo het geestelijk inzicht te verwerven, dat je in staat zal stellen je broeder te helpen. Mijn beloften worden altijd nagekomen.

16 oktober

Gods kracht gevangen houden

Heer, wij loven U en prijzen voor altijd Uw naam.
Ja, loof en prijs! Op datzelfde moment wordt in de moeilijkste situatie je verdriet omgezet in blijdschap, je ergernis in lofprijzing, en veranderen de uiterlijke omstandigheden van wanorde in orde, van chaos in rust.
Alle verbetering moet bij jezelf beginnen. Hoe beperkt je mogelijkheden ook zijn, hoe weinig je ook in staat bent financiële aangelegenheden te veranderen... je kunt altijd nagaan of er iets bij jezelf niet in orde is, en dat trachten te verbeteren.
Omdat alle verbetering van binnenuit begint, zul je altijd bemerken, dat er ook uitwendig een verbetering heeft plaatsgehad. Door dit te doen komt de kracht van God vrij, die eerst binnenin je gevangen gehouden werd.
Treedt die kracht eenmaal in werking, dan zal deze onmiddellijk wonderen bewerken. Dan zal inderdaad je droefheid worden veranderd in blijdschap.

In de pas

Dat betekent een inspanning om je voetstappen te richten naar de Mijne. Weet toch heel goed, met het vertrouwen dat zekerheid geeft, dat Ik altijd Mijn voetstappen richt naar jullie zwakheid.
Goddelijke terughoudendheid ontspringt altijd aan een teder begrip. Met Mij naast je is er de hoop, de verzekering dat de dag zal aanbreken waarop Mijn vaste tred ook die van jullie zal zijn. 'Houd gelijke tred met ons', zegt de wereld terwijl ze voorbij snelt.
Maar er is er Een die geen koortsachtige haast heeft. Hij wandelt met je. Wees niet bevreesd.

15 oktober

Voel je rijk

Vertoef in Mijn schuilplaats en daar voel je je ten volle bevredigd. Je moet je rijk voelen. De voorraadschuren van God zijn meer dan vol, maar je moet dit in gedachten voor je zien.
Je moet dit heel zeker weten, voordat het in materieel opzicht tot werkelijkheid kan worden.
Bedenk, dat je rijk bent. Zie jezelf als dochters van een Koning. Dat heb Ik je al eerder gezegd. Wens overvloed voor jezelf en voor allen, voor wie je zorgt en die je verlangt te helpen.

De weg des Heren

Altijd moet er, voordat ik in een leven kom, een tijd van voorbereiding zijn. Dat is het werk van hen die Mij reeds kennen.
De voorbereiding kan in elk individueel geval verschillen. De Doper kwam met zijn donderstem van bekering!
In vele gevallen kan een liefdevolle, helpende hand nodig zijn voordat de grond geheel gereed is voor Mij, de Zaaier. Bereid Mijn weg: - door liefdevolle gemeenschap, door een door de Geest bezield voorbeeld, door tedere hulp, door een onwrikbare trouw aan waarheid en gerechtigheid, door zelfopoffering, en door veel gebed. Bereid de weg des Heren.

14 oktober

Het offer

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. (Joh. 1:29)
'Christus, ons Paaslam, is voor ons geslacht'. Ik ben het Lam Gods. Leg je zonden op Mij, je mislukkingen, je tekortkomingen. Mijn offer heeft voor alles verzoening gebracht. Ik ben de middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus.
Sta niet stil bij het verleden. Je maakt Mijn offer waardeloos.
Nee! Realiseer je, dat je in Mij alles bezit, volkomen vergeving, volkomen vriendschap, volkomen genezing.

Ontvankelijkheid

Slechts zij die in nauw contact met Mij verkeren, en die bezield worden door Mijn Geest, aangestoken door Mijn liefde, doordrenkt van Mijn kracht, behouden een veerkracht in hun wezen en een ontvankelijkheid voor nieuwe waarheid.
Het kinderhart dat Ik Mijn volgelingen voorhield is altijd bereid om vernieuwd te worden, staat altijd open voor al wat voorbereid is voor 'de nieuwe schepping in Christus Jezus'.

13 oktober

De bekwaamheid van de beeldhouwer

Heer, wij geloven, komt Gij ons ongeloof te hulp. Heer, hoor onze gebeden en laat ons roepen tot U doordringen.
Ja! Langs de weg van lofprijzing, zoals Ik je heb gezegd. Ik zal inderdaad je ongeloof te hulp komen en je in antwoord op je gebeden een groot geloof schenken, zo'n toenemend groot geloof, dat als je elke dag vanaf je grotere hoogte op het geloof van de vorige dag zou terugzien, je dit geloof bijna als ongeloof zou beschouwen.
De schoonheid van Mijn Koninkrijk is zijn groei. In dat Koninkrijk is er altijd vooruitgang, een gaan van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Behoor tot Mijn Koninkrijk, en leef in Mijn Koninkrijk, en er kan geen stilstand zijn. Eeuwig leven, overvloedig leven is beloofd aan allen in en van dat Koninkrijk.
Verknoei geen tijd met mislukkingen en tekortkomingen. Beschouw de lessen, die je daaruit hebt geleerd, slechts als sporten in de ladder. Stap er op, en denk er dan geen moment meer over na hoe de sport gemaakt werd. Of die nu gemaakt werd van vreugde of verdriet, van mislukking of succes, van wonden of genezende balsem, wat doet het ertoe, Mijn kinderen, als het maar aan zijn doel beantwoordt.
Leer nog een andere les. De beeldhouwer, die een onbruikbaar stuk marmer vindt, gooit dat terzijde. Omdat het niet bewerkt wordt, denkt het misschien van zichzelf dat het volmaakt is; en kijkt het wellicht met minachting neer op het stuk marmer, dat de beeldhouwer bezig is te bewerken en te vormen tot het volmaakt is.
Leer hieruit een les voor je leven, Mijn kinderen.

Verhalen in de dop

Leer nog een andere les over de twee schuldenaren... Een les in het vergeven van anderen gelijk je Mijn vergiffenis beseft van begane zonden, lessen die maar traag werden geleerd, fouten en tekortkomingen die zo licht door de vingers worden gezien en die je vooruitgang en arbeid voor Mij verhinderen.
Kunnen jullie anderen Mijn geduld met jullie tonen? Kunnen jullie ook aan anderen vrijelijk schenken, terwijl je een beroep doet op Mijn onbeperkte vrijgevigheid? Mediteer daarover.
Een verhaal van Mij is als de knop van een bloem. Slechts voor de zon der zelfverloochening en geestelijke vooruitgang ontvouwt zij zich.

12 oktober

Je bent Mijn blijdschap

Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben Uw woord bewaard. (Joh. 17:6)
Bedenk, dat evenals jij God dankt voor Mij, Ik God dank, dat Hij jou aan Mij heeft gegeven. In het uur van Mijn doodsstrijd op aarde doortrilde één vreugdetoon de pijn: de gedachte aan de zielen, die de Vader Mij gegeven had, en die Mijn woord hadden bewaard.
Zij hadden toen nog geen machtige daden gedaan, voor en in Mijn Naam, zoals ze later deden. Zij waren gewoon daders van Mijn woord, niet alleen hoorders. Juist in hun dagelijkse doen en laten hielden zij zich aan Mijn woord.
Ook jij kunt Mijn hart verheugen door trouwe dienst, trouwe dienst in de kleine dingen. Wees getrouw. Verricht je eenvoudige taken voor Mij.

Ogen van de geest

Je moet nog veel leren.
Het leven zal niet lang genoeg zijn om alles te leren, maar je verwerft dat gezichtsvermogen van de geest, dat de ogen van je sterfelijk lichaam vervangt, wanneer je met Mijn Vader en Mij een leven binnengaat van een vollediger begrip.

11 oktober

Schaamte en nood

Ik wil de Here te allen tijde prijzen,
bestendig zij Zijn lof in mijn mond.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde Mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde,
en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.
(Psalm 34:2,5,6)

Mijn kinderen, begrijp, dat loven en prijzen zelfs in nood de eerste stap is. Prijst de Heer, voordat je roept in je nood; zelfs, als de moeilijkheden je schijnen te overweldigen.
Dit is Mijn Goddelijke volgorde. Neem deze regel altijd in acht. Zoek totdat je, ook in de grootste nood, een reden tot dankbaarheid vindt. En ga dan loven en danken. Op die manier heb je een verbindingslijn tussen jou en Mij tot stand gebracht. Laat dan via die lijn je noodkreet horen.
Zo zul je bemerken, dat Ik het Mijne doe, en de bevrijding zal stellig volgens. O, wat zal er een blijdschap in je hart zijn! Wat zul je je licht voelen, als de last is afgewenteld, omdat je naar Mij hebt opgezien.
Ook de schaamte en nood zullen weggenomen worden. Dat is altijd de tweede stap. Eerst moet je Mij recht doen, en dan zal ook jou in de ogen van de mensen recht gedaan worden.

Alles duidelijk

Liefde is het grote vermogen tot begrip. Liefde verklaart alles, maakt alles duidelijk.
Hoe kun je Mij begrijpen, tenzij je Mij liefhebt?
Hoe kunnen de mensen Mijn bedoelingen inzien, tenzij ze Mij liefhebben?
Liefde is inderdaad de vervulling der wet. Ze is ook het verstaan van de wet.
Hij die liefheeft, is uit God geboren, omdat hij een nieuw leven binnengaat in God, die liefde is. Leef in die liefde.
Liefde is het die de grond toebereidt voor Mijn onderricht, die het hardste hart verzacht, die de meest onverschillige ontvankelijk maakt, die een verlangen schept naar Mijn Koninkrijk.
Heb daarom lief. Heb eerst Mij lief. Heb vervolgens allen lief en zo verbind je hen met Mij.

10 oktober

Extra werk

Onze Heer en onze God. Help ons door armoede tot overvloed. Door onrust tot rust, door verdriet tot vreugde, door zwakheid tot kracht.
Ik ben je Helper. Al deze zegeningen liggen aan het eind van het pad, dat je nu gaat. Heb daarom vertrouwen en weet, dat Ik je leid. Treed met vaste stap en vertrouwend op Mij de onbekende dag binnen. Aanvaard iedere plicht en iedere onderbreking als uit Mijn hand. Je bent Mijn dienaar. Dien Mij even vanzelfsprekend, blij en gewillig, zoals jij verwacht, dat anderen jou zullen dienen. Berisp je de dienaar, die extra werk ontloopt, die zich beklaagt, dat hij van een bepaalde taak wordt weggeroepen om ander werk te doen, waar hij niet zo veel zin in heeft? Heb je het gevoel, dat je door zo iemand slecht gediend wordt?
Maar hoe dan met Mij? Is dat niet de wijze, waarop jij Mij zo vaak dient? Denk daar eens over na. Neem het ter harte en bezie je dagelijks werk in dit licht.

Petrus' voorbeeld

Mijn kind, Ik zal je nooit begeven.
Mijn belofte is niet afhankelijk van jouw volmaaktheid, slechts van je aanvaarding van Mijn wil en je streven om er steeds in te wandelen.
Maar tot je gerustheid schenk Ik je de Goddelijke verzekering dat ook al faal jij in je pogingen, zo niet in begeerte, Ik kan geen menselijke zwakheid bepleiten, dus Mijn beloften moeten vervuld worden.
Toen Ik Petrus uitkoos, zag Ik in hem niet alleen iemand die na mislukking en verloochening een kracht voor Mij zou worden in Mijn kracht; Ik koos hem opdat anderen, broos en zwak, moed zouden vatten wanneer ze herinnerd zouden worden aan Mijn liefde en vergiffenis, en zijn later volgende geestelijke vooruitgang.

9 oktober

Heb Mij meer lief

Jezus, onze Heer, wij aanbidden U.
O geef, dat wij U meer en meer gaan liefhebben.

Ja! Ik zou je wel met koorden der liefde steeds dichter naar Mij toe willen trekken. De liefde van de zondaar voor de Verlosser, van de geredde voor de Redder, van het schaap voor de liefdevolle Herder, van het kind voor zijn Vader.
Er zijn zo veel liefdebanden, die jou aan Mij binden! Iedere ervaring in je leven van vreugde of verdriet, van moeilijkheden of succes, van ontbering of gemak, van gevaar of veiligheid, stelt zijn eigen speciale eis aan Mij. Elk daarvan dient als antwoord op het gebed: 'Geef, dat ik U meer en meer ga liefhebben'.

Overwin de begeerte

Het luisterend oor -
Oefen het luisterend oor om Mij te horen.
De eerste stap is de aardse verlangens te onderwerpen en alleen Mijn wil te verlangen.
De begeerte als macht moet worden overwonnen.
Dan volgt de inkeer om met Mij te spreken.
Dan het luisterend oor.

8 oktober

Donkere omstandigheden

Jezus, alleen al de gedachte aan U vervult ons met blijdschap.
Ja. Heb Mij zo lief, dat alleen al de gedachte aan Mij je vreugde geeft en je in verrukking brengt. Blijdschap bij de gedachte aan Iemand, die je zeer na aan het hart ligt.
De gedachte aan Mij is balsem voor alle verdriet. Je kunt voor al je lichamelijke, psychische en geestelijke kwalen altijd genezing vinden door aan Mij te denken en met Mij te spreken.
Is er twijfel en vrees in je hart? Denk dan aan Mij, en spreek tot Mij. In plaats van die vrees en twijfel zal zo'n heerlijke vreugde je hart en wezen binnenstromen, dat het elke aardse vreugde te boven gaat.
Dit kan niet missen. Twijfel daar nooit aan. Heb moed! Ja, heb moed! Heb goede moed! Vrees niets. Verheug je zelfs onder de donkerste omstandigheden. Verheug je!

'Here, red mij'

Ik wil het, word rein.
Gered van al wat de zuiverheid van je ziel bevlekt.
Gered van strenge oordelen.
Gered van ongehoorzaamheid aan Mijn gebod.
Gered van al wat Mijn gerechtigheid geweld aandoet, al die zonden tegen Mijn liefde. Ik wil het, word rein.

7 oktober

Verblijd je als je zwak bent

Verlosser, spreek Uw vergeving over ons uit. Al onze zwakheden kent gij.
Ja! Ik ken alles. Elke roep om genade, iedere zucht van vermoeidheid. Elke smeekbede om hulp. Ieder verdriet over een mislukking. Elke zwakheid.
Door alles heen ben Ik met je. Ik voel innig met je mee. Mijn kracht staat je ter beschikking.
Verblijd je als je zwak bent, Mijn kinderen. Mijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Als jij zwak bent, dan ben Ik machtig. Machtig om te helpen, te genezen, te beschermen.
Vertrouw Mij, Mijn kinderen. Ik weet alles. Ik ben bij je. Sterk, machtig, in staat om te redden, steun op Mijn liefde, en weet, dat alles wel is.

De weg omhoog

Slechts met Mij en in Mijn kracht zul je genade en kracht hebben om de zwakheid, het kwade in jezelf te overwinnen. De kledij van je karakter is bezoedeld. Alleen door Mijn behoudenis toe te passen kan ze een trouwkleed worden, een passend gewaad waarin de Bruidegom tegemoet kan worden gegaan.
De basisreiniging van dat kleed is geloof in Mij als je Heiland, je Verlosser. Daarna moet op elke tekortkoming en zonde in je natuur die zonde-verdelgende kracht worden toegepast, welke slechts kan komen door te vertrouwen op Mijn kracht en door te leven met Mij, door Mij lief te hebben en door graag Mijn wil te doen.
Een louter algemeen geloof in Mij als Verlosser en Heiland is onvoldoende. Begin nu met standvastig de weg omhoog te gaan, sterk in Mij en in de sterkte van Mijn macht.

6 oktober

Een kinderhand

Dierbare Heer, wij klemmen ons aan U vast.
Ja, klem je maar vast. Je geloof zal geloond worden.
Weet je niet, wat het betekent een handje te voelen, dat vol vertrouwen in jouw hand is gelegd, te weten, dat een kind je vertrouwt?
Wekt dat niet de liefde bij je op en het verlangen om te beschermen en te verzorgen? Denk je eens in, wat er in Mijn hart omgaat, wanneer je hulpeloos tot Mij komt, je aan Mij vastklemt en naar Mijn liefde en bescherming verlangt.
Zou jij, die zelf zo gebrekkig en zwak bent, dat kind in de steek laten? Zou Ik jou in de steek kunnen laten? Weet, dat dit gewoonweg niet mogelijk is.
Weet, dat alles wel is. Daar moet je niet aan twijfelen. Je moet er zeker van zijn. Er is geen wonder, dat Ik niet kan doen, er is niets, wat Ik niet tot stand kan brengen. Er is geen redding ter elfder ure, die Ik niet zou kunnen volbrengen.

Kracht-zoekers

Hoe meelijwekkend is 's mensen streven naar kracht wanneer Gods kracht met al zijn machtige mogelijkheden aanwezig is voor hem, indien hij slechts wist hoe deze te verkrijgen.
Zo iemand te vertellen dat dit alleen mogelijk is voor een die Mijn Koninkrijk des hemels is binnengegaan, zou inderdaad zijn nieuwgierigheid kunnen opwekken.
Maar vertel hem dat de weg tot dat Koninkrijk er een is van een zichzelf wegcijferen, gehoorzaamheid aan een liefde voor Mijn wil, vertel hem dat hij moet binnengaan als een klein kind, dat hij alleen door geestelijke vooruitgang tot de ware bezittingen van de mens kan geraken en dat de training lang kan zijn, de tucht zwaar - vertel hem dit en hij zal zich ledig afwenden.
Toch zal hij door dat te doen, geheel onwetend, de beloning van een overwinnaar afwijzen, het leven van vrede en kracht en blijdschap.

5 oktober

Geen toevallige ontmoetingen

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. (Psalm 121:8)
Je bewegingen, je komen en gaan, het wordt alles door Mij geleid. Ieder bezoek door Mij volledig gezegend. Iedere wandeling door Mij geregeld. Er rust een zegen op al wat je doet, op ieder gesprek.
Geen enkele ontmoeting is toevallig, maar door Mij voorbereid. Alles is gezegend.
Niet alleen nu, in het uur dat je het moeilijk hebt, maar van nu af aan tot in alle eeuwigheid.
Geleid te worden door Mijn Geest is een bewijs van het zoonschap. 'Allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods', en als zij kinderen zijn, dan zijn zij ook erfgenamen - erfgenamen van God.
Wat een erfenis! Erfgenamen - geen kans om onterfd te worden. 'Erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking'.
Je lijden heeft dus wel degelijk zin. Het is een bewijs van het zoonschap. Het leidt tot volmaking van je karakter (de bevordering tot heerlijkheid), en tevens tot eenheid met Mij - God. Denk erover na hoe verrukkelijk dit is, mediteer erover.

Een met Mij

Een met de God der schepping.
Een met de Jezus van Golgotha.
Een met de opgestane Christus.
Een met Zijn Geest, die werkzaam is in alle hoeken van het heelal, kracht gevend, vernieuwend, bestuderend, almachtig.
Kan de mens nog om meer vragen? Kunnen gedachten nog hoger opstijgen?

4 oktober

Alles wat je begeert

Hij had gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij Hem zouden hebben begeerd. (Jes. 53:2)
Mijn kinderen, in deze tekst sprak Mijn dienstknecht Jesaja over de wonderbare verlichting, welke zou worden gegeven aan hen, die door de Geest geleid zouden worden.
Zij, die Mij niet kennen, vinden in Mij niets, dat hen aanspreekt of dat hen aantrekt.
Zij, die Mij kennen, begeren verder niets meer. 'Geen gedaante, dat zij Hem zouden hebben begeerd'. O, Mijn kinderen, kom heel dicht bij Mij. Zie Mij zoals Ik werkelijk ben, zodat je je steeds weer kunt verblijden over het feit, dat je in Mij alles vindt, wat je maar begeert. Dat je van alles, wat je maar begeert, de vervulling vindt in je Meester, Heer of Vriend.

Stralende werkelijkheid

O Jezus, maak Uzelf voor mij tot een levende, stralende werkelijkheid.
Wil je Mij tonen als een levende, stralende werkelijkheid? Ik stierf opdat Ik in je zou kunnen leven, in Mijn volgelingen, en jullie presenteren Mij aan de wereld als een dode Christus.
'Ik leef voor altijd'.
Ook al herhaal je die woorden, ze zinderen niet van leven, hier en nu. Ze spreken slechts van Mijn bestaan in een andere sfeer, ver verwijderd van deze aarde en haar vreugden en verdriet, streven en beslommeringen.
Toch zou Ik in al die dagelijkse dingen Mijn Geest werkzaam willen doen zijn in en door jullie. Hoe kan de mens Mijn onderricht zo verkeerd uitleggen?

3 oktober

Gezegende zekerheid

En het werk van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de werking van de gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. (Jes. 32:17)
Wees stil en weet, dat Ik God ben. Alleen als de ziel rust verkrijgt, kan er wezenlijk werk worden verricht, en kunnen geest, ziel en lichaam de kracht bezitten om te overwinnen en te verdragen.
Vrede is het werk van de gerechtigheid - het ware leven leiden, het leven met Mij. Rust en zekerheid volgen. Zekerheid is de rust, die voortkomt uit een rotsvast vertrouwen in Mij, in Mijn beloften en in Mijn macht om te redden en te bewaren. Probeer die rust te krijgen en bewaar deze ten koste van alles. Rust in Mij. Leef in Mij, kalm, rustig, verzekerd - in vrede.

Blijvende metgezel

Niet ons, o Heer... maar Uw Naam zij de eer.
Mijn Naam. IK BEN. Reeds bestaande voor alle werelden, onveranderlijk in eeuwigheid, onveranderlijk in de tijd.
Al wat Ik ooit geweest ben door de eeuwen heen, dat BEN IK.
Al wat je ooit begeerd hebt dat Ik voor je kan zijn, dat BEN IK.
In een veranderende wereld heb je nodig dat je veel bij Mij vertoeft, je Meester, de Jezus Christus van wie gezegd werd:
'Dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid'.
Dan volgt daaruit dat vandaag met je is de Heer der schepping, de Jezus van Nazareth, de Christus van het kruis, de opgestane heiland, de ten hemel gevaren Heer. Wat een gezelschap voor de onzekere wegen van een veranderende wereld.

2 oktober

Ware zachtmoedigheid

Wat is het gemakkelijk te leiden en gids te zijn, wanneer je doet wat Ik verlang! De verwondingen van het leven ontstaan alleen, wanneer jullie, of degenen om wie je je bekommert, trachten een eigen weg te gaan en weerstand bieden aan de druk van Mijn hand.
Maar wanneer je Mijn wil wilt doen, moet er blijdschap zijn. Verheug je erin die wil te doen.
'De zachtmoedigen zullen de aarde beërven', heb Ik gezegd. Dat betekent, anderen leiden en de stoffelijke krachten van de aarde beheersen.
Maar deze hoge status van bezitter is het resultaat van een overgegeven wil. Dat is, wat Ik onder het woord zachtmoedig versta.
Leef dan. Geef je dan over. Overwin dan.

Geen groter blijdschap

Op aarde, ja zelfs in de hemel, kan er geen groter blijdschap bestaan dan te beseffen dat Mijn wil wordt volbracht zowel in de kleine als in de grote dingen.
Het kan inderdaad jullie 'vlees' zijn, zoals Ik zei dat het Mijn vlees was. Het is de ware voeding van lichaam, ziel en geest, die drieëenheid van het bestaan, gesymboliseerd door de tempel in de voorhof, het heilige en dan in het Heilige der heiligen, waar de mens spreekt met God en bij Hem vertoeft.
Tot dat Heilige der heiligen kan geen toegang zijn behalve voor offerande, om een offer te brengen van het lichamelijk en verstandelijk wezen, en, in de geest, het geheel te vereenzelvigen met dat allerhoogste offer dat Ik bracht voor Mijn wereld.

1 oktober

Het geheim van voorspoed

Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde. (Jes. 45:22)
Wend je voor verlossing tot geen andere bron. Zie alleen op Mij. Zie niet uit naar andere hulp. Zie op Mij en je zult gered worden. Beschouw Mij als je enige helper. Dat is het geheim van je voorspoed, en jij zult op jouw beurt velen redden van armoede en ellende.
Welk gevaar ook dreigt, zie op Mij... Wat je ook wenst of nodig hebt, voor jezelf of voor anderen, zie op Mij. Maak aanspraak op alles, wat in Mijn voorraadkamers is. Vraag er om. Maar er aanspraak op. Eis het op.
Bedenk, dat Ik de kinderen Israëls voedde met manna uit de hemel. Ik baande voor hen een weg door de Rode Zee. Ik leidde hen door de woestijn van ontbering, moeite en discipline. Ik voerde hen in een land, vloeiende van melk en honing. Heb dan vertrouwen. Laat je leiden.
Verblijd je. Dit zijn jouw woestijndagen. Maar je wordt veilig en wel naar jouw Kanaan van overvloed geleid.

Heb vertrouwen

Er gebeurt niets met je wat niet het antwoord is op je gebeden, de vervulling van je wens om in alles Mijn wil te doen en te ontvangen.
Ga daarom onbevreesd voorwaarts, elke dag tegemoet.

30 september

Wijsheid

Uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen.
Ik heb beloofd, dat je voor elke dag van je leven de kracht zult ontvangen, die je nodig hebt. Vrees niet. Zie elke moeilijkheid onder ogen, en wees ervan overtuigd, dat je hiervoor wijsheid en kracht zult ontvangen. Maak daar aanspraak op.
Vertrouw, dat Ik Mijn gedane belofte zal houden. In hemel en op aarde is voor elke taak, die Ik een van Mijn kinderen opdraag, alles klaargezet wat nodig is voor het volbrengen van die taak. Waarom zou je dan vrezen? Waarom twijfelen?

De toekomst geheel onbekend

Mijn Woord zal een lamp zijn voor je voet en een licht op je pad. Geen probleem behoeft je te verontrusten. Je zult in alle dingen weten wat te doen, maar denk eraan dat het licht met je mee moet gaan. Het is om te waarschuwen, te vertroosten en te bemoedigen, niet om de toekomst te openbaren.
Mijn dienstknechten hebben niet nodig dat te weten. De ware kinderlijke geest verheugt zich in het heden, en koestert geen vrees, geen gedachte aan wat komt. Zo moet je leven.
Als Ik, je Heer, je vergezel, Mijn schijnsel rondom je verspreid, dan moet de toekomst altijd duister zijn, omdat wat betreft je aanvaarding van de openbaring en je huidige ontwikkeling, Ik niet DAAR ben.
Maar wanneer de toekomst van vandaag het heden van morgen wordt, zullen hetzelfde licht en dezelfde leiding en wonderdoende kracht je toebehoren. Verblijd je altijd.

29 september

Ik raak je arm aan

Uw aanraking heeft nog steeds de kracht van weleer.
Ja! Als je stil bent voor Mij, leg Ik Mijn hand op je hoofd, en door die genezende machtige aanraking stroomt de Goddelijke Geest tot in het diepst van je wezen.
Wacht in stilte voor Mijn aangezicht om dit te ervaren. Als je naar Mij opziet om leiding, leg Ik Mijn hand op je arm, een zachte aanraking om de weg te wijzen. Als je naar geest, ziel of lichaam zwak bent en tot Mij roept om genezing, brengt Mijn aanraking kracht en genezing, vernieuwing van je jeugd, energie om te klimmen en je in te spannen.
Als je onderweg uitgeput raakt, en herhaald struikelen erop wijst, dat je menselijke kracht afneemt, dan ondersteunt de aanraking van Mijn sterke en helpende hand je op je weg.
Ja! Mijn kinderen. Mijn aanraking heeft nog steeds de kracht van weleer, en die kracht is jou toegezegd. Ga dus moedig en onbevreesd de toekomst tegemoet.

Liefde geneest

Je vraagt om door Mij gebruikt te worden om te genezen, maar je vraagt om de vrucht voordat de wortel stevig in de grond zit en de boom zijn hoogte heeft bereikt.
Met de uitdelging van het eigen-ik en gehoorzaamheid aan Mijn wil zal je kracht in de wereld van de Geest natuurlijkerwijs groeien. Aldus zul je in die wereld zeker de macht verkrijgen die anderen zoeken te bezitten op het materiële vlak.
Maar je moet alle verlangen naar macht of erkenning op dat lagere niveau opgeven. Zoals je niet twee heren kunt dienen, zo kun je ook niet op twee niveaus werkzaam zijn.
Je liefde moet groeien door bij Mij te blijven. Mijn overstromende liefde was het, die genas.

28 september

Het geheime pad

Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. (Matth. 3:15)
Hierop grondde Ik het werk, dat Ik gedurende drie jaren op aarde moest volbrengen: op het aanvaarden van de moeite en de orde van het leven, om zo door alle eeuwen heen dat menselijk leven met Mijn volgelingen te delen.
Veel van wat jullie beiden in het leven moeten aanvaarden moet niet worden aanvaard, omdat het voor jullie zo nodig is, maar het moet worden aanvaard zoals Ik dat deed, bijvoorbeeld om te delen in het lijden en de moeiten van de mensheid.
'Delen in het lijden' betekent in dit geval 'redden'.En ook daarin moet voor jullie beiden hetzelfde gelden als voor Mij gold: 'Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden'.
Mijn geliefde kinderen, jullie zijn geroepen om op een zeer bijzondere manier te redden en te delen in het lijden. Als de weg van smarten met Mij, de Man van smarten, wordt bewandeld, dan is dit een pad dat veilig en heimelijk wordt bewaard voor hen, die Mijn meest geliefde kinderen zijn, die alleen maar verlangen om alles voor Mij te doen, alles voor Mij op te offeren, en zoals Mijn dienstknecht Paulus heeft gedaan, 'alles schade te achten, opdat zij Mij zouden mogen winnen'.
Maar hoe triest dat pad ook moge toeschijnen aan hen die het slechts van verre zien, het kent zijn plekken van zacht licht en zijn rustgevende schaduwpartijen, die geen enkele andere levensweg kan bieden.

Je enige weg

Er bestaat een fase in de christelijke ontwikkeling, waarin Mijn volgeling achter zich laat de fase van algemeen dienstbetoon en onderwerping aan de regels die Ik voorschreef aan Mijn discipelen.
Een fase waarin hij behoort te trachten om te dienen op een bijzondere wijze, speciaal voor die ziel gepland, en in de dienst waarvoor die ziel was bestemd, die geen ander zo goed kan verrichten. Denk je eens in, de redding van Mijn wereld, geheel gepland, zelfs tot in de kleinste bijzonderheid, maar dat werk wordt niet gedaan door nalatigheid, door mislukking, door onverschilligheid. Mijn weg voor jullie is er niet een van de algemene gerechtigheid en gehoorzaamheid, maar de speciale weg die voor jullie in kaart is gebracht en waarop jullie het best Mijn behoeftige wereld kunt helpen.

27 september

Goddelijke zelfbeheersing

Is Mijn hand te kort om te verlossen? Neen! Mijn macht om te verlossen neemt toe, naarmate jouw vermogen toeneemt om Mijn verlossing te verstaan. Zo gaan wij samen van kracht tot kracht, en van macht tot macht.
Mijn wonderwerkende macht in het heelal is onbeperkt, hoewel die in elk persoonlijk leven beperkingen kent, maar alleen naar gelang bij die persoon inzicht ontbreekt. Er zijn geen grenzen aan Mijn macht om te redden. En er zijn ook geen grenzen aan Mijn wens en verlangen om te redden. Mijn hand is niet te kort en is 'nog uitgestrekt', verlangend en wachtend om te mogen zegenen en helpen en redden.
Bedenk hoe fijngevoelig Ik van elke ziel afzonderlijk de rechten respecteer. Nooit dring Ik die Mijn hulp en Mijn verlossing op. In al Mijn lijden voor de mensheid weegt dit wellicht het zwaarste: de beheersing van het Goddelijk ongeduld en het verlangen om te helpen, totdat de roep van de ziel Mij het recht geeft om te handelen.
Denk je eens even in, wat een liefde daarin besloten ligt! Vertroost Mijn wachtend, liefhebbend en verlangend hart door Mijn hulp in te roepen. Mijn leiding en Mijn macht, die wonderen doet.

Mijn strijdende Geest

Er is nimmer een tijd waarin een mens zich niet berouwvol tot Mij kan keren en verlangend naar Mijn vergiffenis, deze ontvangt.
Maar er is een tijd waarin Ik zal ophouden volhardend te zijn in het aansporen van Mijn volgeling tot een daad.
Het menselijk oor kan een geluid zo vaak horen, dat het ophoudt een betekenis voor hem te hebben, dat het niet meer bewust wordt gehoord.
Zo is het ook met het geestelijk oor. Tenzij het gehele verlangen en streven erop gericht is Mijn plan uit te voeren, zal Mijn dienstknecht mogelijk ophouden te horen, ophouden zich bewust te zijn van Mijn wens.
Dit is een ernstig geestelijk gevaar, en Ik zeg je: waak ertegen en pas ervoor op.

26 september

Dien allen

Ik ben in uw midden als een, die dient. (Luc. 22:27)
Ja! Denk er aan allen te dienen. Wees bereid door dienen je Zoonschap te bewijzen. Beschouw allen, die je ontmoet, als gasten in het huis van je Vader, die met liefde, met alle achting en met vriendelijkheid behandeld moeten worden.
Acht geen werk beneden je waardigheid, omdat je de dienstknecht van allen bent. Sta altijd klaar om al wat je kunt, voor anderen te doen. Dien! Dien! Dien!
Er ligt blijdschap in het dienen en vreugde in het doen van Mijn wil voor anderen; blijdschap en vreugde, als door middel van jou al Mijn goedheid voor hen tot uitdrukking wordt gebracht.
Als je anderen dient, bedenk dan, dat je handelt namens je Heer en Meester, die de voeten van Zijn discipelen heeft gewassen. Zo breng je in het dienen van anderen je liefde voor Mij tot uitdrukking.

Stormen mogen woeden

Leef met Mij en woorden zullen niet nodig zijn. Je zult Mijn wil kennen.
Wat werkelijk nodig is, is je ontvankelijkheid.
Die ontstaat door zelfdiscipline, welke een geestelijke vooruitgang mogelijk maakt tot en in een hoger leven.
In dat geestelijke rijk ben je je bewust van Mijn wil. Je bent één met Mij. Zeker, je kunt alle dingen schade achten om Christus te winnen.
Ik wens dat je de heerlijkheid leert van een door God beschermd, geleid leven. Geen ijdel, vruchteloos her- en derwaarts snellen. Stormen mogen woeden, moeilijkheden mogen zwaar drukken, maar je zult geen schade ondervinden. Veilig, beschermd en geleid.

25 september

Kom en blijf

Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Matth. 11:28)
Ja, kom om te rusten. Maar ook - blijf om te rusten. Stop met al dat koortsachtig haasten en wees kalm en onbezorgd. Kom tot Mij, niet alleen omdat je graag wilt dat Ik je gebeden verhoor, maar om dicht bij Mij te zijn.
Wees zeker van Mijn hulp, wees je bewust van Mijn tegenwoordigheid en wacht totdat Mijn rust je ziel vervult.
Rust kent geen vrees. Rust kent geen gebrek. Rust is kracht, rust is zekerheid. De rust van vriendelijke bosweiden, van vredig stromende rivieren en van sterke, onwrikbare heuvels. Rust, en al wat je nodig hebt om deze rust te verkrijgen is, dat je tot Mij komt. Kom dan!

De liefde die bevredigt

Mijn barmhartigheden zijn groot voor allen die zich tot Mij keren, en voor allen die zich van Mij keren.
Hoe teder ben Ik begaan met die weerspanningen. Hoe tracht Ik steeds hen te bewaren voor de onheilen die hun weigering van Mij over hen zal brengen.
Ik verlang hen te redden van de hunkering der eenzaamheid, die zal volgen op hun afwijzing van de enige liefde die bevredigt.

24 september

Leer van Mij

Here, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. (Joh. 6:68)
Leer van niemand anders dan van Mij. Er zijn leraren om de weg te wijzen naar Mij. Daarna moet je Mij aanvaarden, de Grote Leraar.
De woorden van eeuwig leven zijn alle woorden, die leiding geven aan je wezen, zij leiden zelfs je tijdelijk leven op aarde. Neem ook deze van Mij aan. Vrees niet. Blijf in Mij en aanvaard Mijn leiding.
Wees vervuld met dankbaarheid. Laat je gebeden op vleugelen van lofprijzing ten hemel stijgen. Aanvaard alles wat er gebeurt als door Mij gepland. Alles is wel. Ik heb alles in Mijn liefde voorbereid. Laat je hart zingen.

Alles op het altaar.

Volkomen liefde moet al je daden bepalen.
Vrees niets. Doorsta de storm.
Geniet ervan om Mijn wil te doen.
Niet alleen geldzaken, maar leg al je brieven, je werk, alles op Mijn altaar.
Maak van elke dag een offerande aan Mij voor de verhoring van je gebeden en voor de behoudenis van Mijn arme wereld.
Onderwerp elke gedachte van het eigen-ik, volkomen, algeheel.

23 september

Wend je steeds weer tot Mij

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen (Jac. 4:8)
Dit is een wet voor het geestelijk leven. Je moet je tot Mij wenden eer je je bewust wordt van Mijn nabijheid. Je moet je aanwennen om je in elke omstandigheid tot Mij te wenden. Je kunt je blij tot Mij wenden met je dankbaarheid, of je kunt je tot Mij wenden om een zwak beroep op Mij te doen.
Het is zo wonderbaar, dat dit woordloos gebed al voldoende is. Je behoeft je verlangen niet onder woorden te brengen. Je behoeft niet te smeken, je behoeft geen geschenken te brengen. Wat is het wonderlijk te weten, dat je zo gemakkelijk hulp kunt inroepen, en dat die er dan zo onmiddellijk is, en zo liefdevol.
En niet alleen is er hulp, maar ook vertroosting en vreugde door Goddelijke tegenwoordigheid en vriendschap. Een tegenwoordigheid, die het leven aantrekkelijk maakt, en vertrouwen en vrede geeft.
Vrees nooit, verlies de moed nooit. Nader tot Mij, en in die tegenwoordigheid vind je alles, wat je nodig hebt. Alleen Mijn aanwezigheid kan omstandigheden en levens geheel veranderen, en kan harmonie, schoonheid, vrede en liefde brengen.

Prikkelbaarheid uitgebannen

De bewustheid van Mijn tegenwoordigheid verleent duurzaamheid en kracht aan al wat je doet. Mijn Geest, die elk deel van je wezen doordringt, verdrijft alle zelfzuchtige prikkelbaarheid, terwijl Hij alle zwakke delen versterkt en je wezen afstemt op de hemelse muziek. Denken aan de hemel als een plaats waar je lofzingt voor Mij is goed, maar het is een zingen met je gehele wezen, wanneer Mijn sprankelende blijdschap erdoorheen stroomt.

22 september

Vreugdebetuiging

Zing Mij toe met een blij hart. Zing en loof Mijn heilige Naam. Loven en prijzen is de vreugdebetuiging die de mens Mij brengt, en als je looft en prijst gaan er golven van vreugde door je heen en je verstaat iets van de blijdschap van de hemelse heerscharen.

Ik ben de vergiffenis

Mijn Here, vergeef mij, zo bid ik.
Zou
Ik iemand vergiffenis kunnen onthouden? Ik, die altijd leef om voor Mijn kinderen te pleiten, die hun vertelde dat wanneer ze bidden, ze altijd met hun hart anderen moeten vergeven?
Ik ben God, maar Ik werd mens.
Volmaakt God en volmaakt mens.
Zo menselijk en toch zo Goddelijk.
Omdat Ik eeuwig ben - moet Ik dat altijd zijn.
Daarom, zie in Mij al wat Ik Mijn volgelingen voorschreef dat zij moesten doen en zijn.
Zou Ik iemand vergiffenis kunnen onthouden?

21 september

Zie de Vader

Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. (Joh. 14:8)
Mijn kinderen, ben Ik zo lang met je geweest, terwijl Ik tot je kwam, en met je sprak, en nog heb je de Vader niet leren kennen!
Jouw Vader is Heer en Meester van heel de machtige schepping. Maar Hij is zoals Ik ben. Al de liefde en de kracht en schoonheid, die je in Mij hebt gezien, is in Mijn Vader.
Als je dat ziet, en je Hem en Mij kent zoals wij werkelijk zijn, dan is je dat genoeg - dan is dat werkelijk voldoende voor je. Het vervolmaakt je leven - bevredigt je - is al, wat je nodig hebt.
Zie de Vader, zie Mij, en het is je genoeg. Dit is liefde in overvloed. Blijdschap in overvloed. Dit is al, wat je nodig hebt.

Obstakels weggebrand

Mijn licht zal op je schijnen. Het zal je weg verlichten en opvrolijken.
Maar het zal ook doordringen in de duistere en geheime schuilhoeken van je hart en misschien de een of andere niet herkende zonde, fout of tekortkoming onthullen.
Verlang zijn stralen, niet alleen om de bemoediging en de leiding ervan, maar ook om hun onthulling van alles in je dat niet geheel van Mij is.
Ik ben de zon der gerechtigheid. Rust in Mijn tegenwoordigheid, niet luid roepend, niet smekend, maar rustend, totdat de onzuiverheden van je wezen zijn weggebrand, het droesem van je karakter weggezuiverd, en je voort kunt gaan, bekrachtigd en gereinigd om Mijn werk te doen.