- 21 april

Je zult overwinnen

Ik ben met je. Mijn aanwezigheid is een teken van Mijn vergeving. Ik ondersteun je.
Je zult overwinnen. Wees niet bang voor veranderingen. Je behoeft nooit bang te zijn voor veranderingen zolang je weet dat Ik, je Heer, niet verander. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Ik ben bij je. Standvastigheid en onveranderlijkheid komen ook tot jou, als je met Mij leeft. Rust in Mij. Juiste ademhaling wordt door zorgvuldige oefening tot een onbewuste, goed verrichte gewoonte. Op dezelfde wijze zal het, als je je geregeld oefent, ook een gewoonte worden om in Mijn tegenwoordigheid terug te komen, wanneer zelfs maar het geringste gevoel van onrust je volkomen kalmte en harmonie verstoort. Zo zul je toegroeien naar een leven, waarin je je volkomen bewust bent van Mijn tegenwoordigheid, en zullen volmaakte kalmte en harmonie je deel zijn.
Het leven is een leerschool. Bedenk: alleen de leerling, die veel voor de toekomst belooft, zou zo door de Meester zijn uitgekozen voor inspannende en onvermoeide discipline, onderricht en training.
Je vraagt beiden om niet te zijn als honderden, nee als vele, vele duizenden van Mijn volgelingen, maar om te zijn als zij, die Mij weerspiegelen in alles wat zij zeggen en doen en zijn. Mijn geliefde kinderen, aanvaardt deze training dus niet als hardvochtig, maar als het tedere, liefdevolle antwoord op je verzoek.
Het leven kan voor niet één van je beiden weer zijn als vroeger. Eens heb je gedronken van de wijn, die Ik gaf, het eeuwige leven - alle aardse pogingen om je dorst te lessen zullen mislukken.

'Hoe vaak in de strijd'

Here, beveel mij tot U te komen over het water.
'Kom'.
Al wat Ik deed toen Ik op aarde was, doe Ik thans in het rijk van de Geest.
Mijn dienstknecht Paulus realiseerde zich deze waarheid toen hij van Mij sprak als zijnde Dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid.
Wanneer ook maar de geringste vrees voor al wat voor je ligt, je verontrust, wanneer je je bewust bent van het verlies aan drijfvermogen van de Geest, dan zie je op de golven en voel je dat de wind tegen is.
Dan roep je: 'Here, red mij, ik verga'.
En Mijn hand zal zich uitstrekken om je te redden, zoals deze ook Mijn vreesachtige, twijfelende Petrus redde.

- 20 april

Zielestrijd

Er is een kruis van Golgotha, waaraan iemand hangt, helemaal alleen, terwijl hij zelfs niet door de allernaasten en dierbaarsten wordt verzorgd.
Maar naast dat kruis staat een ander kruis, en tot Mijn geliefden zeg Ik weinig: Ik hang daar opnieuw naast elk van hen gedurende de uren van zielestrijd.
Heb je ooit gedacht aan de vreugde, die de geduldige, stille, liefdevolle gehoorzaamheid van Mijn discipelen aan Mijn hart schenkt? Ik ken geen groter vreugde dan de vreugde, die Ik voel als een van Mijn dierbaren Mij vol liefde vertrouwt.
De wonden in handen en voeten doen weinig pijn vergeleken bij de wonden van het hart; dat zijn niet de wonden, die Mijn vijanden hebben aangebracht, maar Mijn vrienden. Een beetje twijfel, een beetje angst, kleine misverstanden.
Het zijn de kleine liefdebewijzen van elke dag, die Mijn hart verheugen. Ik, die tot je spreek, ben Degene, die je Leraar is.

De vreugdevolle strijd

Leef veel een leven van afzondering met Mij. In de wereld, maar niet ervan. Je kunt dit zelfs in een menigte doen, mits het eigen-ik er zich niet indringt.
Het is een teken van vooruitgang dat je niet jezelf kunt verlustigen in gedachten van het eigen-ik en vervolgens je tot Mij kunt keren in volledige onzelfzuchtigheid.
Je leven moet er een zijn van intense dienstbaarheid en toewijding. Je strijd is niet zozeer een actieve in de wereld, als wel een actieve strijd op het onzienlijke vlak. Een ware oorlog tegen overheden en machten. Desondanks een vreugdevolle strijd.

- 19 april

Het leven is een liefdeshistorie

Jij hebt Mij nodig. Ik heb jou nodig.
Mijn gebroken wereld heeft je nodig. Menig vermoeid en onrustig hart heeft je nodig. Menig bekommerd hart zal door jullie verblijd en nader tot Mij gebracht worden.
Gezondheid - vrede - vreugde - geduld - volharding, al deze dingen komen door het contact met Mij.
O, het is een heerlijke weg, de weg omhoog, de wonderlijke ontdekkingen, de liefdevolle intimiteit, de verbazingwekkende, bijna onbegrijpelijk goede verstandhouding. Waarlijk, het leven van een christen, een leven met Mij, is een liefdeshistorie. Laat alles aan Mij over.
Alles wat je tekort gekomen bent zul je in Mij vinden, de Minnaar van de ziel, de Vriend - Vader - Moeder - Kameraad en Broeder van de ziel. Beproef me maar.

Door liefde geregeerd

Leef in Mijn liefde.
Keer telkens tot Mij terug voor een nieuwe vervulling, opdat je ziel de liefde kan inademen en uitademen, zoals je longen de lucht inademen en uitademen.
Er is niets in jezelf te vinden dat liefde kweekt; hoe kun je daarom liefde uitdelen tenzij je ze ontvangt? Alle dienst moet, om werkelijk doeltreffend en van blijvende waarde te zijn, verricht worden uit liefde. Waar liefde is, kan het eigen-ik niet de scepter zwaaien en het eigen-ik doet het goede in de dienst teniet.
Zie Mij en Mijn gedachten voor je in heel je dagelijks leven. Zo zul je, je bewust zijnde van Mijn liefde, die liefde absorberen, totdat je gehele wezen ervan doortrokken is en ze al wat je doet en zegt bezielt en verlicht.

- 18 april

Geen donkere dagen

Een stroom van licht en blijdschap gaat van dit huis uit. Het beïnvloedt allen, die hier komen.
Denk niet, dat je hen moet trachten te helpen. Heb hen alleen maar lief, heet hen welkom, overlaad hen met kleine attenties en bewijzen van liefde, dan kan het niet anders of zij zijn geholpen.
Liefde is God. Geef hun liefde en je geeft hun God. En laat Hem dan Zijn werk doen. Heb allen lief - zelfs de bedelaars. Zend niemand weg zonder een woord van bemoediging, en laat hen het gevoel hebben, dat je met hen meeleeft. Het kan zijn, dat Ik in het hart van iemand, die wanhopig is het verlangen heb gelegd om hier te komen. Denk je eens in... als je Mij zou teleurstellen! Bovendien, keus heb je niet. Je hebt Mij gezegd, dat het Mijn huis was. Ik zal het gebruiken. Onthoud dit. Er zouden geen donkere winterdagen zijn als er liefde was in het hart van al Mijn kinderen.
O, Mijn kinderen, maakt het je niet blij, dat je Mij kent, Mij liefhebt en omgang met Mij hebt?

Gods mozaïek

Het leven is een reis. De keuze van wie je gids zal zijn, is jullie keuze. Is die keuze eenmaal gedaan, en voel je dat je jezelf in wijze Handen hebt overgegeven, bederf je reis dan niet door de plannen, ontworpen voor jullie welzijn en geluk, te dwarsbomen.
Wees tevreden met de plannen die Ik voor je gemaakt heb. Geen bijzonderheid is te gering geweest voor Mijn liefdevolle aandacht. Weet dat je leven werkelijk door God bestuurd wordt en je daarom het grootst mogelijke geluk en succes zal brengen.
Hoe groter het vertrouwen is dat je in Mij stelt, des te groter voor Mij de mogelijkheden worden om de plannen die Ik voor je heb gemaakt, te verwezenlijken.
Het leven is een mozaïek, ontworpen door God. Elke door God geleide gedachte, opwelling, en daad van je is nodig voor de uitvoering van het volmaakte ontwerp.
Dat ontwerp is van een volmaakt vakmanschap.

- 17 april

Twee soorten blijdschap

Ik kom, Mijn kinderen. Harten, die verlangend zijn Mijn wil te doen, doen een beroep op Mij, waaraan Ik geen weerstand kan bieden. Dan kan niets Mij tegenhouden. De gelaten berusting in Gods wil houdt Mij buiten meer harten dan het ongeloof. Is er wel een groter vergrijp tegen de Liefde denkbaar dan door te berusten? Mijn wil behoorde eigenlijk met blijde verwondering te worden verwelkomd, wil Ik in hart en leven Mijn werk kunnen doen.
De enige berusting, die voor Mij aanvaardbaar zou kunnen zijn, is, wanneer het eigen-ik onttroond wordt door Mijn aanspraak op het hart, en dientengevolge het onvermijdelijke aanvaardt en de troon aan Mij afstaat, en daarmee Mijn discipel de vrijheid geeft om Mijn wil te volbrengen, om Mijn wil blij en opgetogen te verwelkomen.
Bij alle ware discipelschap, en in de zuiver geestelijke ontwikkeling van elke discipel, is er eerst de verwondering en de blijdschap van de eerste kennismaking; daarna volgt de heel gewone lange weg van discipline en lessen-leren, waarbij het lijkt alsof de blijdschap zozeer tot het verleden hoort, dat deze nooit weer herwonnen zal worden.
Maar het voortdurend ervaren van Mijn aanwezigheid, het voortdurend blijven herkennen van Mijn werk in de dingen van elke dag - het steeds groter wordend aantal bewijzen, dat Mijn leiding bevestigt - de talloze gevallen, waarin schijnbaar toeval of een wonderlijke samenloop van omstandigheden kan en moet worden toegeschreven aan Mijn liefdevolle voorzorg... al deze dingen veroorzaken langzamerhand een gevoel van verwondering, van zekerheid en dankbaarheid, dat later door blijdschap wordt gevolgd.
Er zijn twee soorten blijdschap. De blijdschap geboren uit liefde en verwondering, en de blijdschap, die voortkomt uit liefde en kennis. En tussen de ervaring van deze twee soorten blijdschap ligt discipline en teleurstelling, ja bijna desillusie.
Maar bestrijd deze in Mijn kracht, of nog beter, klamp je blindelings en hulpeloos aan Mij vast en laat Mij die bestrijden, volhard in het volbrengen van Mijn wil, aanvaard Mijn discipline en de tweede blijdschap zal volgen. En Ik sprak over die tweede blijdschap toen Ik zei: 'Niemand ontneemt u uw blijdschap'.
Treur niet over het verlies van de eerste blijdschap, de tweede is het grootste geschenk.

Nieuwe schoonheden

Het leven heeft je zoveel lessen te leren. Je bent misschien niet in staat om door je stoffelijke wereld te reizen. Maar voor je geest zijn er geweldige en schitterende gebieden, waarin je altijd kunt reizen en op verkenning uitgaan; en om, met een steeds groter wordend vermogen tot genieten, nieuwe schoonheden van geestelijke waarheid te ontdekken.

- 16 april

Heb je ondergeschikten lief

Liefde, liefde, liefde. Tedere liefde, dat is het geheim. Heb degenen, die je opleidt, lief, heb liefde voor hen, die met je werken, heb degenen lief, die je dienen.
Sta lang stil bij deze gedachte: God is Liefde. Verbind dat met Mijn 'Ik en de Vader zijn Een'. Denk na over alles, wat Ik op aarde heb gedaan. Zie daarin het werk van de liefde.
Als God het was, die zo heeft gehandeld, dan was het Liefde, de volmaakte Liefde, die deze werken, deze wonderen heeft verricht. Daarom moeten ook jullie Liefde (God) in je leven laten werken. Volmaakte Liefde betekent volkomen vergeving. Kijk, Mijn kinderen, nu begrijp je, dat waar God is, de vergeving niet kan ontbreken, omdat dit in wezen gebrek aan liefde is.
God is Liefde... geen oordeel
God is Liefde... geen haat
God is Liefde... alle geduld
God is Liefde... alle macht
God is Liefde... alles, wat je nodig hebt
Al wat je moet hebben is liefde voor God en mensen. Liefde tot God maakt, dat je gehoorzaamt aan elke wens, aan iedere opdracht. Liefde is de vervulling van de gehele wet.
Bid veel om liefde.

Herwin heerschappij

Laat hen heerschappij hebben.
De mens is deze heerschappij kwijtgeraakt omdat hij zich niet liet leiden door Mijn Geest. Het is nooit de bedoeling geweest dat hij alleen zou functioneren. Naar lichaam, ziel en geest werd hij geschapen door Mijn Vader.
De zintuigen werden hem gegeven om hem met de aarde te verbinden en om contact te maken en te onderhouden met de wereld rondom; maar de geest was zeer bepaald zijn verbinding om leiding en aanwijzingen te ontvangen uit de wereld van Mijn Koninkrijk.
Hij is een verloren ziel totdat hij op deze wijze contact legt, net zoals een mens die blind, doof en doofstom is, zou zijn in een wereld van zintuigen. Dit was de val van de mens. Hij bezat die macht en verloor haar.

- 15 april

Voel je nooit ongeschikt

Gehoorzaam Mijn bevelen. Het zijn de sporten van de ladder, die naar het beoogde doel voert. Maar blijf bovenal kalm en onwankelbaar.
Ga terug in de stilte om deze kalmte te herkrijgen, als je die ook maar een ogenblik kwijt bent. Hierdoor bereik je meer dan met een hele dag werken. Blijf tot elke prijs kalm, je kunt niemand helpen als je gejaagd bent. Ik, je Heer, bekijk de dingen anders dan de mensen.
Voel je nooit ongeschikt voor welke taak ook. Alle werk wordt hier tot stand gebracht door Mijn Geest en deze kan door de ootmoedigste en nederigste heen stromen. Er is alleen een kanaal voor nodig, dat niet geblokkeerd is. Bevrijd je van het eigen-ik en alles is in orde.
Bid over alles, maar concentreer je op een paar dingen tot die verhoord zijn. Ik waak over je. Je zult kracht ontvangen voor je taak van elke dag, voor elk uur. Bij jou ligt de fout, de zonde, als je daar geen aanspraak op maakt, en als je dientengevolge faalt bij gebrek aan kracht.

De door de zon beschenen weg

Weet dat je bron van vreugde iets onveranderlijks is. De verwachtingen van de wereld zijn slechts gericht op materiële dingen en wanneer deze voorbijgaan of veranderen, vervaagt hun blijdschap, sterft hun hoop, slechts een donkere nacht blijft over.
Spreek vertroosting tegen zulke mensen. Vertel van Mijn liefde die je omringt, dat Mijn beschermende kracht tot je beschikking staat. Dat Ik nooit iemand kan teleurstellen die op Mij vertrouwt. Dat je in Mijn tegenwoordigheid moed kunt inademen zoals je de lucht inademt.
Vertel de wereld dat voor iemand die een troosteloze weg gaat met Mij, de kale heg zal bloeien als een roos, en het leven zich baadt in een zonovergoten blijdschap.

- 14 april

Een gelijk span

Mijn kinderen, altijd leid Ik je. Je bewandelt misschien niet altijd de weg, maar je kunt altijd zeker zijn van Mijn leiding. God gebruikt je beiden op wonderbare wijze. Ga blij verder. Je zult het zien.
Om een voortreffelijk gymnast te zijn, moet je je evenwicht leren bewaren. Evenwicht en houding. Wat Ik je nu aan het leren ben, is volmaakt te zijn in evenwicht en houding. Dit zal je kracht geven in de omgang met anderen, en die kracht begint zich reeds wonderbaar te manifesteren.
Laat Mij het middelpunt van je leven zijn. Concentreer je met je hele wezen op Mij als middelpunt. Dat geeft je het ware evenwicht zoals dit bij een gevoelig instrument het geval is.
De visie, die je hebt, is het middel om de hindernissen op te ruimen. Als Mijn discipel ziet wat Mijn voornemens zijn, dan is die visie de kracht om elke hinderpaal op weg naar dat doel, te verwijderen. Je zult beiden grote kracht hebben om dat te doen. Geestelijk inzicht bewerkt alleen al wonderen.
Mensen verknoeien zo veel tijd met het uitwerken van wat hun voor ogen staat! Ik zeg je, dat met het zien van Mijn bedoelingen, alles klaar is. Ik heb inderdaad tegen Mijn discipelen gezegd: 'Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen'. Maar nu kan Ik jullie, en alle, die net als jullie met z'n tweeën samenkomen om naar Mij te luisteren, deze dingen bekend maken, die Ik toen niet kon zeggen.
Hoe duidelijk wordt nu de boodschap van Mijn dienstknecht Paulus: 'Vorm geen ongelijk span met ongelovigen', omdat Mijn leiding onmetelijk wordt versterkt als twee één zijn in hun verlangen om met Mij te zijn - maar slechts weinigen hebben dit begrepen.

Je kunt dit

Ik zal je rust geven.
Mijn gave inderdaad, maar het gevolg van jullie vertrouwen.
Oefen jezelf om zo volkomen te vertrouwen dat zelfs geen zweem van twijfel of vrees kan binnenkomen.
Geen vrees voor de toekomst, geen wolk boven het heden, geen schaduw uit het verleden.
Wanneer de afwezigheid van vrees het gevolg is van kracht voor onderweg verkregen door contact met Mij, en van volkomen vertrouwen op Mijn tederheid en Mijn kracht, dan heb je Mijn gave van rust.

- 13 april

Zachtmoedig ten opzichte van allen

Heb lief en lach. Maak je wereld zo gelukkig mogelijk om in te leven. Heb lief en wees blij, al zijn de dagen grauw.
Voor Mijn discipelen zijn er zowel woestijndagen als bergen der verheerlijking, maar in beide gevallen is het van belang, dat men volhardend en trouw zijn plicht doet.
Wees zachtmoedig ten opzichte van allen. Probeer het hart te zien zoals Ik dat zie, probeer de pijn en de moeilijkheden van de ander te leren kennen zoals Ik die ken. Probeer, voordat je iemand iets vraagt, of iemand iets zegt, Mij te vragen om als tolk te fungeren tussen jou en die ander.
Leef geheel in de geest van gebed. Door met Mij te spreken, vind je rust voor je ziel. Eenvoudige taken, die men trouw blijft volbrengen, worden dienovereenkomstig beloond en zijn mozaïeken in de weg naar succes.
Heet allen, die hier komen, welkom. Ik heb je lief.

De hemelse zielzorger

Het zijn misschien niet jullie noden waarin Ik tracht te voorzien op een bepaald moment, maar die van iemand anders via jullie.
Herinner je wat Ik je eerder heb gezegd: ledige vaten zijn het die Ik vul, geopende handen zijn het waarin Ik Mijn leven leg.
Te vaak zijn Mijn volgelingen zo druk doende zich vast te klampen aan hun dwaze bezittingen, dat ze geen handen vrij hebben om de grotere zegeningen, de benodigde gaven, te ontvangen, die Ik hun zo graag wil schenken en, via hen, aan anderen.
Help allen het heerlijke leven te zien, dat zich voor hen kan ontsluiten, 's Hemels zielzorger te zijn is het werk waartoe Ik iedere volgeling van Mij roep.

- 12 april

Een gouden gelegenheid

Ik ben je Leidsman. Je zult kracht en hulp ontvangen en vertrouw slechts geheel op Mij.
Vrees niet, Ik ben altijd meer bereid tot luisteren dan jullie bereid zijn tot vragen. Wandel in Mijn wegen en weet dat er hulp zal komen.
De verlegenheden van de mens zijn Gods gelegenheden. Ik houd ervan om te helpen en te redden. God geeft de mens in zijn nood een gouden gelegenheid om uitdrukking te geven aan zijn geloof. Die uiting van geloof is alles wat God nodig heeft om Zijn macht te manifesteren. Geloof is de sleutel, die de voorraadkamers van Gods hulpbronnen ontsluit.
Jullie, die Mij zo trouw dienen, verlangen naar volmaaktheid en zien je bittere mislukkingen. Maar Ik zie je geloof, en zoals een moeder het groezelige, onvolkomen werk van haar kind opneemt en het uit innige liefde uitstekend noemt, zo neem Ik je armzalig geloof en kroon het met volmaaktheid.

Zuivere genietingen

Het is Mij een genoegen dat je op Mij wacht.
De omgang met Mij, met haar zielerust, wordt al te vaak opgeofferd voor de smeekbede.
Wees er tevreden mee een poosje stil te zijn in Mijn tegenwoordigheid. Adem die geestelijke kracht in, die je zal sterken om de zwakheden die je zo betreurt, te overwinnen.
Het leven in Mij is een stralend leven.
Het eeuwige leven is leven verfrist door levend water.
Stilstand bestaat niet in Mijn Koninkrijk, op de plaats die bereid is voor harten die Mij liefhebben. Het is een plaats van zuivere genietingen.
Maak aanspraak op wat je wilt. Het behoort jullie toe.

- 11 april

Houd je vesting in bezit

Bedenk, dat Mijn volgelingen een bijzonder volk moeten zijn, afgezonderd temidden van de anderen. Andere manieren, een andere levensstandaard, andere gewoonten, gedreven door andere motieven.
Bid om liefde. Bid dat Mijn Geest van liefde wordt uitgestort op allen, die je ontmoet. Pak jezelf streng aan. Leer van discipline te houden.
Geef geen enkele stelling prijs, die je reeds genomen hebt. Discipline. Discipline. Houd van discipline en verheug je - verheug je. Door een gedachte, door een wens, kunnen bergen verplaatst worden.

Paasblijdschap

Heb lief en lach. Voor de wereld spreken bedroefde gezichten en een gedeprimeerde stemming van een begraven Christus. Indien je de mensen ervan wilt overtuigen dat Ik ben opgestaan, moet je met paasblijdschap door het leven gaan. Je moet met je leven bewijzen dat je met Mij bent opgestaan. De mensen zullen Mijn overwinning over de dood niet leren door de argumenten van theologen, maar door de levens van Mijn volgelingen, Mijn opgestane volgelingen. Als je nog steeds de grafdoeken van somberheid en neerslachtigheid draagt, van vrees en armoede, zullen de mensen denken dat we nog steeds aan het graf gebonden zijn.
Nee, leef in de Geest van de Hof van Arimathéa op die paasmorgen.
Ook voor jullie zal Ik de steen voor de toegang tot het graf wegrollen. Wandel ongebonden met Mij in de Hof, in de Tuin van de liefde, van de blijdschap, van het kinderlijke, grenzeloze geloof - de Hof der genietingen.

- 10 april

Hoogmoed verspert de weg

Gehoorzaamheid is een van de sleutels, die de deur naar Mijn Koninkrijk ontsluiten; heb daarom lief en gehoorzaam. Niemand kan Mij onvoorwaardelijk gehoorzamen zonder zich op den duur bewust te worden van Mijn liefde, om dan op zijn beurt daarop met wederliefde te reageren en vervolgens de blijdschap te ervaren van bemind te worden en lief te hebben.
De ruwe stenen treden van gehoorzaamheid leiden omhoog naar het mozaïek van blijdschap en liefde, dat het plaveisel van Mijn hemel vormt. Zoals iemand op aarde tot degene, die hij liefheeft, zegt: 'Waar jij bent is mijn thuis', zo is het ook in de verhouding met Mij. Waar Ik ben is Mijn Thuis - daar is de hemel.
De hemel kan in een vuile achterbuurt zijn of in een paleis, en Ik kan voor Mijzelf een woning maken in het nederigste hart. Ik kan alleen bij de nederigen wonen. Hoogmoed staat als een schilwacht bij de deur van het hart om de nederige, deemoedige Christus buiten te sluiten.

Breek los

Ik zond geen discipel uit om Mijn genezingskracht te brengen naar de zieke dochter van de Syro-Fenicische vrouw, naar de slaaf van de hoofdman of naar de zoon van de overste. Mijn Woord was algenoegzaam.
Al wat Ik nodig had was het geloof van de smeker.
Besef je dat dan niet?
Leer te verstaan en meer van Mij te vragen. Doe je dat niet, dan zijn de boeien van anderen jullie verantwoordelijkheid.
Ontdoe je eigen lichaam van alle boeien. Denk aan de balk en de splinter.
Wanneer de balk (de tekortkoming) uit je eigen oog verwijderd wordt en je de kracht schenkt om de splinter uit je broeders oog te verwijderen, dus indien je je lichaam in onderwerping brengt, het geheel tuchtigt, dan zul je in staat worden gesteld om je broeder te bevrijden van de boeien die hem binden aan een slechte gezondheid.

- 9 april

Opstandingsleven

'Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op'.
Tot allen, die Mij liefhebben, klinkt op deze dag, Mijn dag, de roep om op te staan vanuit aardse banden, vanuit zonde en vanuit traagheid en depressie, wantrouwen, vrees en alles wat een belemmering vormt om tot het opstandingsleven te komen. De roep komt, om op te staan tot schoonheid, tot heiligheid, tot vreugde en vrede, tot een werken, geïnspireerd door liefde en blijdschap, en om op te staan vanuit de dood tot het Leven.
Bedenk, dat de dood de laatste vijand was, die Ik heb vernietigd, zodat daarmee Mijn overwinning volkomen werd. Je hebt dus niets te vrezen. Ook de zonde is overwonnen en vergeven, als je met Mij leeft en wandelt en werkt. Alles, wat je terneerdrukt, alles wat je vreest, is niet in staat je kwaad te doen. Deze dingen zijn slechts schijn. De ware machten heb Ik overwonnen in de woestijn, in de Hof van Gethsémane, aan het kruis en in het graf.
Laat er niets zijn, dat je opstandingsleven belemmert. 'Opgestaan met Christus', zei Mijn dienstknecht Paulus. Tracht dit opstandingsleven meer en meer te leren kennen. Dat is een leven van overwinning. Met recht werd van dit opstandingsleven gezegd: 'Ik leef, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij'. Als je bij het lege graf blijft staan, zijn vrees en wanhoop en tranen het onvermijdelijke gevolg: 'Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben'.
Sta op uit je vrees en ga uit in het zonlicht om Mij, je opgestane Heer, te ontmoeten. Iedere dag zullen er vele dingen op je weg komen, die je in de geest van het graf ofwel in de geest van de opstanding tegemoet kunt treden. Kies weloverwogen het een en verwerp het ander.

Het glorierijke leven

Indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.
Dit is een stap van verdere vooruitgang in Mijn Koninkrijk. Het vlees moet geen genoegen voor je inhouden, dat niet in toom gehouden wordt, altijd in onderwerping aan de Geest.
Het was de volkomen onderwerping van het vlees die tot uiting kwam in Mijn zwijgen in de rechtszaal, en te midden van de spotternijen en lasteringen en slagen. Het was deze volkomen onderwerping, hetgeen betekende een opstandingslichaam. Het opstandingsgeloof is niet een kwestie van geloof in Mij en in Mijn macht om een wonder te doen, het is een geloof in Mij en in Mijn Macht, dat leidt tot een algehele onderwerping van het lichaam.
Het lichaam volmaakt onder de heerschappij van de Geest is een opstandingslichaam. Zie nu het belang in van zelfdiscipline.

- 8 april

Kenmerken van het Koninkrijk

Onze Verlosser, wij groeten U. Uw liefde en Uw offer zouden wij op onze arme gebrekkige manier graag met liefde en met een offer willen beantwoorden.
Geen enkel geschenk is armoedig als het de ware liefde van de gever uitdrukt. Daarom zijn de geschenken van je hart voor Mij rijk en kostbaar. Verheug je erover, dat als je je Paasgeschenken brengt, Ik die met blijdschap zal aanvaarden.
Mijn kinderen moeten een aparte positie innemen. 'Ga van hen uit en scheid u af' was het gebod. Vandaag aan de dag moeten Mijn kinderen in leven en werk, in liefde en dienst, uitblinkers zijn. Ik riep een bijzonder volk om Mijn Naam bekend te maken. Mijn dienstknecht Paulus heeft gezegd, dat Mijn volgelingen bereid moesten zijn om Mijnentwil als 'dwazen' beschouwd te worden.
Wees bereid om niet mee te tellen en laat de vormen en gewoonten van de wereld voor wat ze zijn, wanneer Mijn eer en Mijn Koninkrijk daarmee gediend worden. Zorg, dat je de kenmerken draagt, waaraan men hen kan herkennen, die tot Mijn Koninkrijk behoren. Wees bereid Mij te belijden voor de mensen. Wees bereid alle dingen schade te achten, opdat je Mij mag winnen in je leven.

Stenen weggenomen

Zij vonden de steen van het graf afgewenteld.
Hoe onnodig was het geweest dat ze zich onderling afvroegen: 'Wie zal ons de steen afwentelen? 'Waar Mijn volgelingen ook gaan, vol van verlangen om Mij liefdevolle diensten te bewijzen, zullen ze bemerken dat de stenen van moeilijkheden of van belemmeringen zijn weggenomen.
Zij kwamen, deze gelovige vrouwen, naar het graf, met de specerijen en zalven, die ze hadden bereid. Komt ook, met je specerijen van liefde om Mij een dienst te bewijzen, en je zult bemerken dat je verwacht werd. Ik ben altijd verlangend om jullie uit liefde een dienst te bewijzen.

- 7 april

Golgotha

Evenals na het loslaten van de omhulsels van het zaad nieuw leven ontstaat, zo komt uit de dood van Mijn lichaam aan het kruis dat nieuwe leven voort, dat Mijn geschenk is voor ieder, die het wil aannemen.
Geef het eigen-ik, het leven van de natuurlijke mens, met Mij in de dood en dan zul je de overweldigende vreugde kennen van de Paasopstanding.
Zo'n blij en vrij opstandingsleven kan het jouwe zijn.
Maria verliet op die Paasmorgen huis en familie, vrienden, kortom alles, om Mij te zoeken, en eerst nadat op het 'Maria' triomferend en in blijde verrukking haar 'Rabboeni' was gevolgd, zocht zij niet meer.
Zo is het met ieder van jullie. Ook tot jullie spreekt men van een Christus, die begraven is. Zoek, tot je Mij van aangezicht tot aangezicht ontmoet en als je Mij in liefde je naam hoort noemen, zul je op jouw beurt blij 'Rabboeni' roepen.

Draag verwijten blijmoedig

Rust voor je ziel wordt gevonden aan Mijn voeten. De plaats van rust is de plaats van nederigheid.
Wanneer je je verheugt in het nederig dienen, wanneer je er vrede mee hebt dat de mensen kwaad van je denken, wanneer je verwijten en bespotting blijmoedig kunt dragen, wat kan dan nog de blijheid van je ziel en diens kalmte verstoren?
Geen rusteloosheid kan de ziel belagen en aantasten, die niet haar oorsprong vindt in het eigen-ik. Dat eigen-ik moet genageld worden aan Mijn kruis, dat eigen-ik moet sterven alvorens je waarlijk zeggen kunt: 'Ik leef, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij'.

- 6 april

Paasvreugde

Ik leg Mijn liefdevolle handen zegenend op je. Wacht in liefde en verlangen om hun tedere druk te voelen, en terwijl je wacht zullen moed en hoop je ziel binnenstromen en je hele leven bestralen met de warme zon van Mijn tegenwoordigheid.
Laat in deze Paastijd alles los, wat je op aarde vasthoudt, zijn zorgen, zijn beslommeringen, zelfs zijn vreugden. Open je handen, ontspan je, en dan zal de stroom van Paasvreugde komen. Zet elke gedachte aan de toekomst en het verleden van je af. Laat alles los om het Paassacrament van geestelijk leven te verkrijgen.
Als een mens om een zegen roept, houdt hij vaak de een of andere aardse schat nog zo stevig vast, dat hij geen hand meer beschikbaar heeft om datgene aan te pakken, wat Ik hem in liefde voorhoud. Pasen is de wondertijd van het gehele jaar. Er ligt een zegen voor je klaar om in ontvangst te nemen. Offer daar alles voor op.

Het voorhangsel is weg

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën.
Het voorhangsel dat God verborgen had gehouden voor de kennis en het inzicht van de mens, werd eindelijk weggenomen.
Ik, God en mens, had het voorhangsel, dat God, de Vader, en de mens, Mijn broeder, had gescheiden gehouden, weggetrokken. Ik kwam om de Vader aan de mens te openbaren, en Ik leef, leef voor altijd om voorbede te doen voor de mens bij de Vader. Ik ben de grote Middelaar, de Mens Christus Jezus.

- 5 april

Tolk tussen de harten der mensen

Rust in Mij. Tracht deze tijd 's avonds gewoon bij Mij te zijn. Heb niet het gevoel, dat je gefaald hebt als Ik je soms vraag om samen alleen maar te rusten in Mijn tegenwoordigheid.
Ik ben met je, Ik ben heel veel met je beiden, niet alleen gedurende deze ogenblikken, maar altijd. Realiseer je, dat Ik tegenwoordig ben. Groter vreugde kent men niet op aarde.
Ik ben de grote Tolk tussen de harten der mensen. Zelfs mensen die elkaar het naast zijn, hebben veel in hun natuur, dat voor de ander een gesloten boek blijft, en alleen als Ik in hun leven kom en het ga regelen, maak Ik aan ieder begrijpelijk wat voorheen raadselachtig leek in de ander.
Ieder mens is zo verschillend - alleen Ik versta de taal van het hart volkomen, en kan tussen twee harten als tolk fungeren.

Verlost

Zielestrijd en smart, pijn en eenzaamheid zoals geen mens ooit heeft gekend, waren de prijs voor je verlossing.
Waarlijk, je bent niet van jezelf.
Je bent gekocht met een prijs. Je behoort toe aan Mij.
Je bent de Mijne om te gebruiken, de Mijne om lief te hebben, de Mijne om voor te zorgen. De mens begrijpt niet de onbegrensde liefde van de Godheid. De mens leert dat, omdat Ik hem kocht, hij daarom Mij moet dienen, gehoorzamen en voor Mij moet leven.
Hij ziet niet in dat, omdat hij de Mijne is, door Mij gekocht, het Mijn verantwoordelijkheid is om in al zijn behoeften te voorzien. Zijn aandeel is zich Mijn eigendomsrecht te realiseren en aanspraak te maken op Mijn liefde en kracht.

- 4 april

Goddelijke efficiency

Ik ben almachtig en alwetend en al je aangelegenheden heb Ik in handen. Goddelijke efficiency en goddelijke macht oefenen hun invloed daarop uit. Wonderen zijn niet altijd het werk van een ogenblik, zoals mensen vaak denken.
Mijn dienstknecht Petrus werd niet in een oogwenk veranderd van een eenvoudig visser in een groot leider en leraar, maar juist door een tijd van ontrouw heen - juist door een tijd van verloochening heen, maakte Ik dat van hem, wat hij moest zijn. Onstuimig woordvoerder als hij altijd was, direkt klaar om de andere discipelen aan te voeren, kon Petrus nooit de kracht zijn geworden, die hij later was, als hij niet eerst zijn zwakheid had leren kennen. Niemand kan de zondaar redden, tenzij hij hem begrijpt.
De Petrus, die later voor Mij een grote kracht was, die meer dan alle anderen Mijn kerk stichtte, was aanvankelijk niet eens de Petrus, die zei: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God', maar de Petrus, die Mij verloochende. Hij, die Mijn vergeving had gesmaakt, toen hij diep berouw kreeg over zijn lafhartig gedrag, zou het beste over Mij als de Verlosser kunnen spreken.
Het Koninkrijk der hemelen kan slechts gepredikt worden door hen, die het gezag van dat Koninkrijk hebben leren waarderen. Mijn apostelen hebben een veelzijdige opleiding nodig. O, wees blij! O, verheug je. Ik heb je lief. Ik zal je niet één beproeving teveel opleggen.

Deel Mijn last

Herinner je de waarheid dat je nu, ja ook nu, leert, hoewel vaag.
In het eeuwige leven bestaan geen tijdsbeperkingen. Mijn offer is dus voor jullie vandaag, op dit uur, even werkelijk als het was voor hen die Mij gadesloegen op Golgotha. Ik ben de Onveranderlijke. Dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Mijzelf offerend vandaag, verrijzend vandaag. Jullie dan, wanneer jullie eenmaal het eeuwige leven hebben aangegrepen, deelt in Mijn lijden en helpt Mijn kruis dragen. Heden even werkelijk alsof je Naast Mij had gelopen naar Golgotha.

- 3 april

Grootheid is dienen

Mijn kinderen, Ik ben hier, je Heer, die op je wacht, die klaar staat als je roept. Ik ben in je midden als een die dient, zachtmoedig en nederig. Ik sta tot je beschikking en wacht je opdracht. Onthoud, dat dienen de beste garantie is van ware grootheid. Ik, die een heelal zou kunnen gebieden - Ik wacht op de bevelen van Mijn kinderen. Schakel Mij overal bij in.
Na verloop van tijd zul je zó'n blijdschap ervaren als je met elkaar over Mij spreekt en samen hogerop klimt! Steeds ootmoedig, zachtmoedig en nederig van hart.
Leer dit: niet zelf iets te willen betekenen - alleen maar dienaar te zijn.

Bevrijd hen

Indien Ik de zonden van allen droeg in Mijn hart vol doodsstrijd in de Hof van Gethsémané en op Golgotha, dan straf je en veracht je Mij, wanneer je tracht anderen te straffen die jou verachten.
De grafdoeken die Ik terzijde wierp, waarna Ik op de Paasmorgen die zonovergoten Hof betrad, waren symbolisch voor de vrijheid die Ik voor Mijn kinderen had gekocht en die ze in Mij zouden kennen. Probeer je Mij weer de grafdoeken te omwinden? Wanneer je iemands zonden herkent, dan moet je altijd verder gaan en hem zien als zijnde vrij, de grafdoeken van zonde en beperking terzijde geworpen; de steen, die zijn visie op de liefde en op God versperde, weggerold; hij, een opgestane mens, wandelend in Mijn sterkte en overwinnend in Mijn kracht.

- 2 april

De zegen van onschatbare waarde

Ik ben hier. Ik ben hier net zo reëel als toen Ik vroeger bij Mijn discipelen was. Ik ben hier om je te helpen en te zegenen. Ik ben hier om gemeenschap met je te hebben. Weet je, Mijn kinderen, dat dit zelfs nu nog de zegen van je leven is, de zegen van onschatbare waarde?
Ik vergeef je alle verzuim van Mijn geboden, zoals je Mij hebt gebeden, maar begin vandaag opnieuw.
Bestudeer Mijn woorden en breng ze vastberaden in praktijk, zeer vastberaden. Wanneer je dit doet, zul je bemerken dat je wonderen verricht en dat je met Mij samenwerkt - voor Mij. Onthoud dit: niet wat je doet, maar wat je bent - dat is de kracht die wonderen werkt.
Veranderd door Mijn Geest wordt het ene kleed van de Geest afgelegd voor een ander, dat beter is. Mettertijd wordt dat weer afgelegd voor één dat nog mooier is en zo gaat dat door, steeds van karakter veranderend en langzamerhand omgevormd naar Mijn gelijkenis.
Wees verheugd, verheugd, verheugd.

Voorbereiding op de opstanding

Ik ben de Meester van het heelal. Aanvaard Mijn verordineerde Woord. Als je dat doet in blijmoedige oprechtheid, dan verbind je jezelf met al de scheppingskrachten van het universum.
Mijn Geest kan dan werkzaam zijn , allereerst in jullie en dan door jullie.
Mijn volgelingen vergeten dat de geselingen die Ik onderging, de Goddelijke zelfbeheersing ('Hij gaf hun geen antwoord') en het kruis, het door de mensen verworpen zijn, het door de mensen verlaten zijn, dat al deze dingen voorafgingen aan de opstanding.
Zonder deze zou er geen opstanding kunnen zijn geweest. Deze stappen in de geestelijke overwinning moesten worden gezet, alvorens Mijn almachtige, Goddelijke Geest kon worden vrijgegeven om zo voor altijd beschikbaar te zijn voor hen die Mijn roepstem willen horen en Mijn weg zouden willen bewandelen.

- 1 april

Door God verlaten

Zie je niet, Mijn kinderen, dat je nog niet alles hebt geleerd? Spoedig, heel spoedig, zul je je les hebben geleerd, en dan zul je werkelijk in staat zijn alle dingen door Mij en door Mijn kracht te doen.
Heb je het niet bij Mijn discipelen gezien? Schuchtere volgelingen zonder geloof, en toen waren zij al heel snel daarna door Mijn toedoen zelf leiders, genezers en overwinnaars.
Alle kennis behoorde Mij toe; die was Mij gegeven door Mijn Vader, en Ik bezat die op aarde in de jaren, dat Ik volwassen was. Ik weet, dat je dit begrijpt, Mijn kinderen.
Duizenden van Mijn dienstknechten, en ook anderen die Mij niet kenden, zijn zonder angst voor de dood het verraad en de dood tegemoet gegaan.
Als Ik niet de Zoon van God was geweest, die de last van de zonden der mensen had gedragen, die vrijwillig had gedragen, ja, uit vrije wil - want in dat ene moment van verschrikking werd Ik met de mens, de zondaar, voor een hele korte tijd door Hem verlaten - als Ik niet Godzelf was geweest en als dat Mijn lijden niet was geweest... dan was Ik slechts een laffe sterveling geweest.

De tijd der opstanding

De lente brengt haar boodschap van hoop.
Niet alleen verkondigt ze de waarheid dat de natuur zich verheft uit haar tijd van verval en somberheid tot een nieuw leven. Maar, Mijn kinderen, ze spreekt zeker ook tot de enkeling, tot volkeren, tot Mijn wereld van het feit dat de tijd van verval en somberheid ook voor hen kan voorbijgaan, en dat, uit strijd en beroering, onheil en zonde, men kan opspringen tot een nieuw en verblijdend opstandingsleven.
Maar de natuur gehoorzaamt aan Mijn wetten. Door haar gehoorzaamheid is het dat de bezieling tot nieuw leven wordt gevolgd door de schoonheid van herrezen kracht.
Vandaar dat alleen wanneer de mens aan Mijn wil gehoorzaamt en werkt volgens Mijn Goddelijk plan voor hem, er harmonie kan volgen op chaos, vrede op oorlog, en een heerschappij van liefde kan volgen op een van conflicten en bloedbaden.

- 31 maart

Het offer uit liefde

Ik ben je Heer, genadig en liefdevol. Rust in Mijn liefde, wandel in Mijn wegen. Elke week is een week van vooruitgang, steeds hogerop. Misschien zie je het zelf niet, maar Ik zie het wel.
Ik oordeel niet naar het uiterlijk. Ik beoordeel het hart en Ik zie in je hart slechts het verlangen om Mijn wil te doen. Als een kind het meest eenvoudige offer brengt of iets doet om je zijn liefde te tonen, is dat je dan niet méér waard dan de gaven van hen, die niet van je houden?
Daarom zie Ik je werk, ofschoon je misschien zelf het gevoel hebt, dat het verknoeid en waardeloos is, alleen als een offer uit liefde. Houd moed, Mijn kinderen.
Als men een steile heuvel beklimt, dan denkt men meestal meer aan de pijnlijke, strompelende voeten dan dat men op het grandioze uitzicht let, of zich zelfs maar bewust is van het feit, dat men steeds hogerop komt. Houd vol, zet door. Heb lief en lach. Verheug je.

De verkeerde stem

Ik ben de grote Leraar, zo bereidwillig om de eenvoudigste les uit te leggen aan de meest onwetende.
Het past je niet om overal te zoeken naar verduidelijkingen over Mij en Mijn Koninkrijk, zijn wetten en bedoelingen.
Leer van Mij. Hoe dikwijls zou Ik tot het een of andere hart hebben gesproken, maar de stem van een die te onstuimig was met uitleggingen over Mij, sloot Mij buiten.
Toen Andréas, Simon tot Mij bracht, zweeg hij om zijn broeder van Mij te laten leren.
De oorzaak van dit buitensluiten van Mijn stem door Mijn discipelen is hun ongenegenheid om te geloven dat Ik heden echt spreek. En zo, terwijl ze menen een zwijgende Christus te aanbidden, proberen ze dat te compenseren door hun vele spreken.

Tot U richten wij ons morgenlied en lofprijs.
Tot U richten wij ons avondgebed.

- 30 maart

Bevrijding

Wees kalm, wees eerlijk, wees rustig. Ik waak over je.
Rust in Mijn liefde. Verheug je in de ware schoonheid van heiligheid. Je bent van Mij. Hier is bevrijding voor je, maar dankbaarheid en blijdschap openen de deuren.
Tracht onder alles zeer blij, heel gelukkig en echt dankbaar te zijn. Niet aan stille gelatenheid schenk Ik Mijn zegen, maar aan blij aanvaarden en verwachten.
Lachen is een uiting van blijdschap. Daarom dring Ik er op aan, dat je liefhebt en lacht.

De liefde van je leven

Ik sta naast je. Ik ben met je in al wat je doet. Ik bestuur je gedachten, beziel je impulsen, leid je voetstappen.

Ik sterk je naar lichaam, ziel en geest.
Ik ben de schakel tussen jullie en hen die
zich in het ongeziene bevinden.
Ik ben de liefde van jullie leven.
Bestuurder van jullie bestemmingen.
Beschermer, Voorspraak, Verzorger, Vriend.


Ja, heb Mij meer en meer lief. Dan zul je niet alleen ten volle genieten van de schatten en genoegens van Mijn Koninkrijk, maar in toenemende mate ook van die van de natuur, Mijn geschenk aan de wereld.

- 29 maart

Een leven in afzondering

Ik beloon je zoeken in Mijn tegenwoordigheid. Verheug je en wees blij. Ik ben je God. Moed en blijdschap zullen alle moeilijkheden overwinnen. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.
Zoek Mij, heb Mij lief, verblijd je in Mij. Ik ben je Leidsman. Geen gevaren kunnen je vrees aanjagen. Je kan door discipline niet uitgeput raken. Volhard. Kun je in Mijn kracht volhouden? Ik heb je meer nodig dan jij Mij. Worstel je om Mijnentwil door deze tijd heen. Aan alle werkelijke arbeid voor Mij en zijn welslagen gaat een tijd van voorbereiding vooraf.
Ben je bereid om een leven te leiden in afzondering? In afzondering met Mij? In de wereld en toch in afzondering met Mij? Om vanuit je tijden van stille gemeenschap met Mij voort te trekken om te verlossen en te redden?

Het ware teken

Hoe velen geloofden in Mijn Naam nadat ze de tekenen zagen die Ik deed!
Niet om de tekenen, niet om het water dat in wijn veranderde, niet om Mijn wonderen zullen Mijn ware volgelingen in Mij geloven.
Nee, om reden van iets diepers, dat slechts met de ogen des geloofs gezien kan worden, dat slechts ervaren kan worden door een liefhebbend hart, dat reageert op Mijn liefhebbend hart. Van dezen zal niet worden gezegd: 'Ik vertrouw Mijzelf niet aan hen toe', zoals Ik zei van hen die Mijn tekenen zagen.
Ik moet Mijzelf en Mijn zaak toevertrouwen aan Mijn volgelingen, die Mij zien met de ogen des geloofs. Hoe zou Ik anders liefgehad en gekend kunnen worden?
Zij zullen Mij ontmoeten, de verstoten Heiland, wanneer Ik geen machtige daden doe en onopgemerkt en onbejubeld langs donkere en eenzame wegen dwaal, en zij zullen stilhouden, alle andere bezigheden vergeten en zich toch omkeren en Mij volgen.
Volgen omdat de een of andere snaar in hen gevoelig is voor de hunkering van Mijn hart voor de mensheid, die Mij heeft buitengesloten. Volgen ook vanwege datgene in Mij wat reageert op de kreet van 's mensen hunkerende ziel.

- 28 maart

Bergen van kwaad

Geloof en gehoorzaamheid zullen bergen verzetten, bergen van kwaad, bergen van moeilijkheden.
Maar geloof en gehoorzaamheid moeten hand in hand gaan.

Reeds nu in de eeuwigheid

Erfgenamen van God. Medeërfgenamen van Christus van het eeuwige leven; immers, indien je deelt in Mijn lijden, is dat ook opdat we samen verheerlijkt zullen worden.
Heerlijkheid duidt op volmaaktheid van karakter. Dit kan worden geleerd als je toelaat dat discipline haar rol in je leven speelt en ook als je je zondige verleden toevertrouwt aan Mij.
Volmaakt door lijden. Je kunt niet aan de tucht ontkomen en waarlijk Mijn discipel zijn.
Indien je meent dat het leven te kort is voor alles wat je moet doen en moet overwinnen, bedenk dan dat je reeds je intrede hebt gedaan in de EEUWIGHEID.

- 27 maart

Ga voort

Rust in Mij, stil in Mijn liefde, sterk in Mijn kracht. Denk eens in wat het betekent een macht te bezitten die groter is dan welke macht ook op aarde. Een heerschappij, welke groter is en veel verder reikt dan die van enig aardse koning.
Geen uitvinding, geen electriciteit, geen magnetisme, geen goud, zou een miljoenste deel kunnen bereiken van al wat jij tot stand kunt brengen door de kracht van Mijn Geest. Realiseer je eens heel even, wat dat allemaal wil zeggen.
Ga verder. Je staat pas aan het begin van het nieuwe Leven. Wees blij, blij, blij.

Geesten in opleiding

Ga voort over de heerbaan van het Koninkrijk totdat alles wat over je komt, wat je uitwendige leven en omstandigheden beroert, geen macht heeft om je geesteslust te verstoren. Schep er behagen in om jezelf zo te trainen.
Waarom komt de mens in opstand tegen dingen die hem geestelijke evenwichtigheid en kalmte willen bijbrengen, terwijl in de zichtbare wereld hij zware oefeningen, die zijn krachten moeten vermeerderen, toejuicht?
Voorwaar, de kinderen dezer wereld zijn wijzer in hun geslacht dan de kinderen des lichts. Indien Mijn kinderen des lichts aan hun geest en karaktervorming al de zorg zouden besteden die de kinderen dezer wereld besteden aan het lichaam - aan de voeding, de kleding, het welzijn ervan - hoe snel zou hun geestelijke vooruitgang dan zijn! En toch, van hoe weinig belang is het lichaam vergeleken bij de groei van de geest. 'Weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden'.

- 26 maart

Volg je Leidsman

Ik ben met je om je te leiden en te helpen. Ongeziene hemelse krachten begeleiden je op weg naar je doel. Je vrees is ongegrond.
Wat te denken van een man, die nadat hij een prachtige open plek in het bos overstak, bezorgd was, omdat daar vóór hem een rivier stroomde, die hij dacht niet te kunnen oversteken, terwijl er al tijden lang een brug over die rivier lag? En dat terwijl die man een vriend had die de weg kende - deze weg had uitgestippeld - en die hem verzekerde, dat zich tijdens de gehele reis geen enkele onvoorziene gebeurtenis kon voordoen en dat alles in orde was?
Laat daarom je dwaze angsten los en volg Mij, je Leidsman en weiger vastberaden je gedachten te laten gaan over de problemen van morgen. Mijn boodschap voor je luidt: Vertrouw en wacht af.

Blijf in de pas

Ga voorwaarts, ja, opgewekt.
Wandel met Mij totdat je wankelende, kwijnende voetstappen leren in de pas te blijven met Mij en een vastberadenheid en zelfvertrouwen krijgen die voorheen onbekend waren.
Wandel met Mij totdat een blij ritme de overwinningsgeest openbaart die je van Mij krijgt, en je hele wezen doortinteld is van de vreugde van het verkeren, het werken en zelfs het lijden met Mij. Zo, in liefdevolle omgang met Mij, leer je mijn wensen en verlangens voor anderen kennen.
Het 'Hier ben ik, Here, zend mij' geeft zeer wel een kinderlijk verlangen weer, het verlangen der liefde, ja het verlangen naar avontuur ter wille van Mijn zaak.
Want in Mijn geheime dienst is zeker de opwindendheid van het avontuur te vinden.

- 25 maart

Er zullen wonderen gebeuren

Ik ben met je. Vrees niet. Twijfel nimmer aan Mijn liefde en macht. Je zult het grootste succes bereiken als je dagelijks blijft doen wat Ik heb gezegd.
Iedere dag constant volhouden. Zoals door het gestadig vallen van waterdruppels een steen wordt uitgehold, zo zullen door je dagelijkse volharding alle moeilijkheden worden verdreven en zul je succes bereiken, en anderen verzekeren van je hulp.
Versaag nooit, ga moedig en onbevreesd voorwaarts. Ik ben bij je om je te helpen en te sterken.
Er zijn wonderen gebeurd. Er zullen nog meer gebeuren, het overtreft je stoutste verwachtingen en dromen. Zeg bij alles: 'Alles is wel'. Alles IS wel.

Zift je motieven uit

Wandel op Mijn wegen. Volg het pad dat Ik je gezegd heb te bewandelen.
Verneder jezelf voor Mij en onderhoud Mijn wetten, dan zul je volmaakte vrede hebben.
Ik ben met je om je de nodige kracht te geven. Ga voorwaarts, onbevreesd. Groei op in de genade en in de kennis van Mij, je Meester en je Vriend. Acht al de geleerdheid van de verstandigsten der aarde als niets, vergeleken bij de wijsheid die Ik, je Heer, je wil tonen.
Heb lief en leer. Je hebt veel, zeer veel te doen voor Mijn Koninkrijk. Streef er daarom naar om volmaakt te worden. Zift je motieven uit. Al wat onwaardig is, werp dat terzijde, roei de innerlijke groei daarvan uit. Je hebt om niet vergeving ontvangen. Vergeef om niet, overvloedig, wonderbaar.

- 24 maart

Ken Mij

Ik ben hier. Tracht niet achter de toekomst te komen. In Mijn genade houd Ik die voor je verborgen.
Geloof is een te kostbaar bezit om dat op te offeren aan het verwerven van kennis. Het geloof zelf is echter gebaseerd op een kennen van Mij.
Houd daarom in gedachten, dat dit avonduur er niet is om de toekomst te leren kennen of om openbaringen te ontvangen over het ongeziene, maar om Mij intiem te leren kennen, waardoor je alle dingen zult leren en wat de ware grondslag van je geloof zal zijn.

Indien het krenkend is

Ga bij jezelf na wat je zwakheid is. Wat veroorzaakte je mislukking? Blijven jammeren over je dwaasheid is op zich een zwakheid. Mijn volgelingen moeten sterk zijn, niet in zichzelf, maar in Mij.
De blik op het eigen-ik, hoe berouwvol ook, kan geen kracht geven. Zie op naar Mij en wat ook het ogenschijnlijke offer is, wees meedogenloos met dat wat je belemmerde of deed vallen.

- 23 maart

Totdat je hart zingt

Ik ben bij je om je te zegenen en te helpen. Twijfel niet als je bidt. Je gebeden zullen worden verhoord. Mij behoort alle macht toe. Zeg dat dikwijls en geregeld tegen jezelf. Zeg het totdat je hart van vreugde zingt vanwege de bescherming en de kracht, die het voor je betekent. Zeg het totdat alléén door de kracht van die belijdenis alle kwaad, dat tegen je gericht is, wordt teruggedreven en tenietgedaan.
Gebruik het als een strijdkreet - 'Alle macht is gegeven aan mijn Heer', 'Alle macht is gegeven aan mijn Vriend', 'Alle macht is gegeven aan mijn Redder', en dan ga je verder naar de overwinning.

Geen persoonlijkheden

Handel elk probleem af zoals het moet. Ga er dan boven staan. Zeg: 'In Hem overwon ik'.
De strijd is altijd tussen jou en de duivel, nooit tussen jou en een ander mens. Maak er nooit een persoonlijke kwestie van.
Als je strijdt met de wapens van de wereld - afgunst, afkeer en toorn - kun je die van Mijn Koninkrijk niet gebruiken - gebed, liefde, vrede - welke je een door God gegeven overwinnende kracht zullen schenken.
Het is de poging zowel God als de Mammon te hulp te roepen, welke de oorzaak is van gebrek aan succes. De wereld ziet toe in minachtend medelijden en Mijn volgelingen zelf twijfelen en verwonderen zich. Zo dikwijls zien ze hun eigen dwaling niet in, maar schrijven datgene wat wellicht niet naar Mijn wil is, toe aan lijden om Mijnentwil.

- 22 maart

Een knop ging open

Mij, je intieme Vriend, is alle macht gegeven; die heeft Mijn Vader Mij gegeven, en zouden dan Mijn intieme vrienden niet het recht hebben daarom te vragen?
Wat je ook nodig hebt... er is niets, waarin Ik niet kan voorzien. Een bloem of tienduizend gulden - het een is niet moeilijker dan het ander.
Je nood is een geestelijke nood om Mijn werk voort te zetten. Elke geestelijke voorziening wordt vanuit de liefde geboren. De bloem en de tienduizend gulden - beide komen voort uit liefde voor hen, die het nodig hebben. Zie je dit niet?
Ik dacht aan je. Een knop ging open. Je zette dat om in een vrolijke opmerking voor iemand, van wie je houdt, of in een glimlach. Die blijde stemming betekende toename van gezondheid. Betere gezondheid betekent werk voor Mij, en dat betekent zielen voor Mij.
En zo gaat het door, een voortdurende voorziening, als het een geestelijke behoefte betreft.

Het overstromen der liefde

Ik BEGEER de liefde van het menselijk hart in overvloedige mate.
Niet omdat God aanbeden wil worden voor Zichzelf en tot Zijn eigen bevrediging, maar omdat Ik weet dat slechts wanneer de liefde van de mens naar Mij uitgaat, de mens zijn zuiverste en beste hoedanigheden bereikt.
Die aandrang der liefde, die volgt op het begrip en de bewustwording van Mijn liefde voor de mens, verzacht en zuivert zijn hele wezen.
'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf'. De liefde die je schenkt aan je naaste, is het overstromen van je liefde voor Mij.

- 21 maart

Alles is wel

Denk aan de woorden, die Ik tot Mijn discipelen heb gesproken: 'Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten'. Kun je de weg gaan, die Ik ben gegaan? Kun je van Mijn beker drinken? 'Alles is wel'. Zeg steeds 'alles is wel'.
Al mag de weg lang lijken, toch is hij geen centimeter te lang. Ik, je Heer, ben niet alleen met je op reis, maar Ik heb ook het reisplan gemaakt en werk dat nog verder uit.
Er wacht je onuitsprekelijke blijdschap op de weg, die je gaat. Houd moed - houd moed - houd moed.

Eenvoud

Wees tevreden met het doen van eenvoudige dingen. Denk nooit dat als je niet de knapheid van de wereld bezit, Ik je diensten niet kan gebruiken.
Onvermengde tintelende wijn kan zich bevinden in een zilveren bokaal of in een eenvoudig glas, maar voor degene die ontvangt is het de wijn die telt, niet het vat, mits dit zuiver en rein is.
Het is Mijn waarheid die telt, niet de persoon die ze tot uiting brengt, mits het verlangen er is om Mijn boodschap te brengen voor Mij.
Ware eenvoud wordt slechts gevonden als je leeft in Mij en handelt in Mijn kracht. Want alleen in onze innige vriendschap kan iets van wezenlijke waarde worden verwezenlijkt.
Accepteer nimmer de waarden van deze wereld.
Wees tevreden met de eenvoud.

- 20 maart

Hulp van alle kanten

Op zichzelf zijn je dwaze kleine activiteiten waardeloos. Alle daden, of ze nu onbeduidend lijken of van groot belang, zijn gelijk, als ze maar door Mij worden bestuurd. Staak daarom elke activiteit, tenzij die van Mij uitgaat. Ik ben je Heer, gehoorzaam Mij, zoals je van een trouwe gewillige secretaris zou verwachten, dat hij jóuw aanwijzingen zou uitvoeren. Laat Mijn keuze jouw keuze zijn, Mijn wil jouw wil.
In Mijn zorg voor jou, ben Ik van niets en niemand afhankelijk. Mijn hulp en materiële voorzieningen kunnen je via vele kanalen toestromen.

De eerste plaats

Ik beloof Mijn volgelingen niet het gemak en de genoegens van de wereld. Ik beloof die vreugden welke de wereld niet kan geven, noch kan nemen. Ik beloof de rust voor het hart, die alleen bij Mij gevonden wordt.
Het betekent niet dat alle schoonheid en genoegens van de wereld moeten worden verzaakt, maar dat ze pas genoten moeten worden nadat de rijkdommen en vreugden van Mijn Koninkrijk worden gekend, gewaardeerd en er de eerste plaats aan wordt gegeven.

- 19 maart

Houd moed

Ik ben hier. Vrees niet. Ben je in staat Mij werkelijk te vertrouwen? Ik ben zowel een God van macht als een Man van liefde, zo menselijk en toch zo Goddelijk.
Vertrouw slechts. Ik kan en wil je niet in de steek laten.
Alles is wel. Houd moed.
Velen bidden voor jullie beiden.

Onder het poortgewelf door

Door de gehoorzaamheid van die Ene zullen velen rechtvaardig gemaakt worden.
Gehoorzaamheid is de hoeksteen van het gewelf van je aanbidding. Je liefde en kracht verlaten zich erop. Onder dat gewelf door zullen velen passeren en in Mijn heilige plaats komen. Eenmaal daar, zal hun zoekende ziel terechtkomen in Mijn Heilige der heiligen. Is gehoorzaamheid, opdat dit verwezenlijkt zal worden, te veel van je gevraagd?
Tob er niet over dat je leven verstrijkt in nederige posities. Het moet niet geleefd worden om dit aardse niveau te imponeren, maar om zo getrouw en gehoorzaam te zijn, dat zij voor wie je zoveel verlangt een EVENREDIGE indruk daarvan ondergaan op het geestelijke niveau.
Zoveel en nog meer dan je voor hen kunt verlangen.

- 18 maart

Vraag grote dingen

Luister, luister. Ik ben je Heer. Vóór Mij is er geen ander geweest. Vertrouw Mij toch in alle dingen. Hier wordt altijd hulp verleend.
De moeilijke weg is bijna ten einde, maar je hebt hierbij lessen geleerd, die je op geen enkele andere manier had kunnen leren. 'Het Koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan en geweldenaars grijpen er met geweld naar'. Ontruk Mij de schatten van Mijn Koninkrijk door standvastig en eenvoudig vertrouwen en voortdurend gebed.
Er staan je zulke wonderbare dingen te wachten, blijdschap - vrede - zekerheid - bescherming - gezondheid - geluk - lachen.
Vraag nu grote, werkelijk grote dingen. Onthoud dat niets te groot is. Bevredig het verlangen van Mijn hart om te geven. Zegen, zegen in overvloed dale nu en altijd op je neer. Vrede.

Vreugde en droefheid

Ik verbind de verbroken harten met de koorden waarmee de mensen Mij striemden in de rechtszaal; met de zweepslagen van hoon waarmee de mensen door alle eeuwen heen Mijn liefde en Godheid hebben bespot.
Een symbool is het van de wijze waarop uit schijnbare obstakels, stenen kunnen worden gevormd waarop men zijn voet kan plaatsen om verder te gaan, en van de wijze waarop uit beproevingen, ongedroomde zegeningen kunnen worden bewerkt.
Deel Mijn leven met zijn verlangens en tranen, met zijn onuitsprekelijke vreugden en zielesmart, die alle menselijke beschrijving te boven gaan.
Deel in Mijn blijdschap.

- 17 maart

Geen groter vreugd

Trek je terug in de stilte van de gemeenschap met Mij. Kom tot rust - rust in die stilte en vrede. Het leven kent geen groter vreugd dan die, welke je zult vinden in het gesprek en de omgang met Mij.
Je bent van Mij. Als de ziel zijn rustplaats in Mij vindt, dan begint zijn ware leven. In Mijn Koninkrijk tellen wij niet in jaren, zoals de mensen dit doen.
Wij tellen alleen vanaf de tweede geboorte, die nieuwe geboorte waarover Ik met Nicodémus heb gesproken, toen Ik zei: 'Gijlieden moet wederom geboren worden'. Wij kennen geen leven dan eeuwig leven en als iemand dat binnengaat, dan pas leeft hij.
En dit is het eeuwige leven, dat zij God, Mijn Vader, kennen en Mij, de Zoon, die door Hem gezonden is. Al dat zogenaamde leven vóór die tijd is zo onrijp, zo kinderachtig, zo leeg. Ik stort liefde over je uit. Geef liefde door.
Vrees niet. Het is net zo dwaas te vrezen, als dat een klein kind met een klein muntstukje maar met een rijke vader, zich erover aftobt hoe de huur en de belastingen betaald moeten worden en wat hij of zij daaraan zou kunnen doen. Behoort dit tot Mijn werk of niet? Je moet Mij in alles vertrouwen.

De werkelijke wereld

Gezegend zijn zij die Mijn stem horen.
Zo dikwijls kan de mens doof zijn voor Mijn stem. Leeft, Mijn kinderen, meer in de onzienlijke wereld. Daar, wanneer je Mij overpeinst, zal je gehele natuur gevoelig worden voor Mijn zwakste fluistering. Ik heb je gezegd en Ik zeg je opnieuw, dat de onzienlijke wereld de werkelijke wereld is. Besef meer en meer tijdens je gang door dit aardse leven, dat dit slechts een op stoffelijk niveau gelegen tussenfase is. De werkelijke paragraaf, het hoofdstuk, het boek des levens is het leven in de Geest.
Deze zienswijze zal je ideeën over lijden, mislukkingen en het levenswerk hier wijzigen. Ze zal je een nieuwe kijk op de dood geven. Met de geboorte vangt de tussenfase aan, met de dood eindigt deze. Dan terug naar de ware levensgeschiedenis. Neem dit in je op.
Als je dat hebt gedaan, zul je diezelfde opvatting krijgen omtrent de verschillende perioden van je aardse leven. Tijden van strijd, nederlaag, vreugde, gebrek, werk, rust, succes. Behandel ze alle als delen van een tussenfase in het ene, eeuwige leven van geestelijke vooruitgang.

- 16 maart

Weerspiegel Mij

Mijn kinderen, Ik ben hier, naast je. Nader in de geest tot Mij. Sluit alles buiten, waarmee de wereld je zou kunnen afleiden. Ik ben je Leven, de levensadem van je ziel. Leer wat het betekent je af te zonderen in de geheime plaats van je wezen, die ook Mijn geheime plaats is. In feite wacht Ik in menig hart, maar weinigen trekken zich terug in die binnenkamer van hun wezen om gemeenschap met Mij te hebben. Waar de ziel ook is, daar ben Ik. Er zijn maar weinig mensen, die dit hebben begrepen. Ik ben werkelijk in het centrum van ieders wezen, maar afgeleid door de dingen van het zintuigelijke leven vindt men Mij niet.
Je beseft toch wel dat Ik je waarheden vertel, en die aan je openbaar, en dat Ik geen feiten herhaal, die al vele malen verteld zijn? Mediteer over alles, wat Ik zeg. Denk er goed over na. Niet om daaruit je eigen conclusies te trekken, maar om Mijn visie in je op te nemen.
Door alle eeuwen heen zijn de mensen veel te haastig geweest met het verkondigen van hùn mening over Mijn waarheid, en door zo te handelen hebben zij ernstig gedwaald. Luister naar Mij. Spreek tot Mij. Weerspiegel Mij. Zeg niet hoe je over Mij denkt. Mijn woorden vereisen geen enkele uitleg van mensen. Ik kan ze aan ieder hart uitleggen.
Maak Mij tot een realiteit en laat Mij Mijn eigen werk doen. De eerste stap is om een ziel tot Mij te brengen, maar als je vervolgens probeert er bij te blijven om alles uit te leggen, dan bederf je die eerste grote daad. Zo zou het al gaan in de omgang van mensen met elkaar. Hoeveel te meer als het een zaak is tussen de ziel en Mij, zijn Schepper, en de enige ware Geest, die het verstaat.

Volmaak alles

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.
Dat was het doel dat Ik Mijn discipelen voor ogen stelde, toen Ik tot hen sprak op de berg.
Dat is het doel dat ik heden jullie voor ogen stel en iedere volgeling van Mij.
Dit te bereiken zou betekenen dat je als God zou zijn. Streven naar minder zou een onwaardige maatstaf betekenen.
Hierop de blik gericht te houden, als je richtsnoer, wil zeggen dat je ogen gevestigd zijn op de hoogten van God, altijd gericht boven de moeilijkheden en de lagere bedoelingen en verlangens en normen van anderen om u heen.

- 15 maart

Je kruis is het eigen ik

Bedenk, dat je slechts een instrument bent. Het is niet aan jou om te beslissen hoe of wanneer of waar je moet handelen. Dat alles bepaal Ik. Zorg ervoor, dat je heel goed voor Mijn werk te gebruiken bent. Alles, wat je belemmert om bruikbaar te zijn, moet worden weggenomen.
Mijn kruis is het, waarop de lasten van de wereld zijn gelegd. Hoe dwaas is Mijn discipel, die zijn eigen lasten tracht te dragen, als er maar één plaats voor is - Mijn kruis.
Dan lijkt hij op een vermoeid man, die op een hete stoffige weg een zwaar pak draagt, terwijl alles geregeld is om het voor hem te vervoeren. De weg, het landschap, de bloemen, de schoonheid om hem heen - alles bestaat niet meer voor hem.
Maar, Mijn kinderen, misschien denk je wel bij jezelf dat Ik heb gezegd: 'Neem dagelijks je kruis op en volg Mij'.
Ja, maar het kruis, dat je gegeven is, is slechts een kruis, dat moet dienen om daarop het eigen ik te kruisigen; het eigen ik, dat alle voortgang en blijdschap belemmert en verhindert dat Mijn Levenskracht en Geest door je heen stroomt.
Luister naar Mij, heb Mij lief, verblijd je in Mij. Verheug je.

Leiding IS leiding

Wees stil voor Mijn aangezicht. Hoe dikwijls in een crisis spoedt de mens zich her- en derwaarts. Haast is een teken van zwakheid. Een rustig afwachten is een teken van kracht.
Een paar kalme daden, die je doet omdat je ertoe geleid wordt, en alles wordt wijs en goed volbracht, vlugger en doeltreffender dan gedaan zou kunnen worden door hen, die jachten en koortsachtig handelen.
Leiding IS leiding, het geleid worden, het de weg getoond worden. Geloof dat.
Zachtjes, dwars door het levenstumult heen komt de tedere stem: 'Zwijg, wees stil'. De golven van moeilijkheden zullen luisteren. Ze zullen terugwijken. Er zal een grote kalmte zijn.
En daarna de stille, zachte stem van leiding.

- 14 maart

Gods aanraking

Ik ben hier. Heel dicht bij je. Zoals een liefhebbende moedervogel bezorgd is over haar jongen, ze met haar vleugels bedekt en heel dicht bij ze blijft. Ik ben je Heer, Leven van je geest, ziel en lichaam - vernieuwer van je jeugd.
Je weet nog lang niet wat deze tijden van gesprek met Mij voor je gaan betekenen. Heeft Mijn dienstknecht Jesaja niet gezegd: 'Zij, die de Here verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat'.
Blijf trouw alles doen wat Ik zeg. Als je volhoudt Mijn opdrachten en wensen uit te voeren, dan zal dat je, voor zover het geestelijke, verstandelijke en tijdelijke dingen betreft, ongetwijfeld daar brengen, waar je zou willen zijn.
Als je terugdenkt aan de woorden, die Ik tot je heb gesproken, zul je zien, dat je heel geleidelijk door Mij op grotere hoogte bent gebracht, en dat Ik, alleen als je Mijn wensen hebt uitgevoerd, in staat ben je duidelijker en meer omlijnd onderricht en leiding te geven.
Geestvervoering van de mens is, dat de tot leven gewekte zenuwen van zijn geestelijk lichaam reageren op Gods aanraking. Vreugde - Vreugde - Vreugde.

Je zwakke punt

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
De instrumenten in je hand ten goede zijn onoverwinnelijk tegen het kwade; gebruikte je ze maar. Elk kwaad dat je moedig, in Mijn Geest, tegemoet treedt, vliedt ogenblikkelijk beschaamd van je weg. Geen kwaad kan het goede in het gelaat zien. Onderwijs allen dat het goede sterker is dan het kwade. Je moet de uitdaging van het kwade beantwoorden. Deze geestelijke strijd moet zonder ophouden door Mijn volgelingen worden gevoerd. Bedenk wel dat niet daar waar je het sterkst bent het kwade je zal aanvallen, maar op je zwakke punten. Vandaar de noodzaak om te overwinnen. Wees bereid om een zwakheid in jezelf te zien en val deze aan totdat je overwinnaar bent.

- 13 maart

Spiritisme

Wacht voor Mijn aangezicht, terwijl je rustig Mijn Geest inademt. Die Geest, die , als Hij vrije toegang krijgt en niet door je eigen-ik wordt buitengesloten, je in staat zal stellen dezelfde werken te doen, die Ik deed. Met andere woorden, die Geest zal Mij in staat stellen door jou dezelfde werken te doen, en zelfs grotere dan Ik heb gedaan toen Ik op aarde was.
Spiritisme is verkeerd. Niemand behoort ooit een medium te zijn voor een andere geest dan de Mijne.
Alles wat je moet weten en alles wat goed voor je is om te weten over Mijn geestelijk Koninkrijk, zal Ik je vertellen op de tijd en wijze, die Ik geschikt acht. Het is afhankelijk van je eigen geestelijke ontwikkeling. Volg in alles Mijn aanwijzingen.
Vrede - Vrede - Vrede.

Je bent volmaakt

Wees gelukkig in Mij. Voel dat je leven volmaakt is in Mij. Ken de vreugde van een vriendschap waarin zij die Mij liefhebben delen.
Ken een blijde voldaanheid in de zekerheid van je beschermd en geleid leven. Waardeer de macht welke die verbondenheid met Mij je schenkt.
De grootste macht die geld, roem of positie op deze wereld kan schenken, laat de bezitter ervan toch slechts achter als een kind, dat zijn hulpeloze handen slaat tegen een ondoordringbare vesting, vergeleken bij de macht van Mijn Geest, die een volgeling van Mij kan maken tot een onoverwinnelijke, een allesoverwinnende kracht.

- 12 maart

Eenvoud

Mijn Koninkrijk staat in het teken van de eenvoud. Kies altijd eenvoudige dingen.
Heb liefde en eerbied voor het nederige en eenvoudige. Bezit hier alleen maar eenvoudige dingen. Je maatstaf moet nooit dezelfde zijn als die van de wereld.

De bronnen der liefde

Wees vriendelijk tegen allen.
Drink van het levende water, diepe teugen uit de onuitputtelijke bronnen, waarin het eeuwige leven opwelt dat stroomt van Gods bergen. Bedenk gedachten van liefde en schoonheid. Ken geen beperkingen toe aan alles wat je kunt bezitten en zijn en doen. Leef in Mijn liefde; wees erdoor omringd, erdoor gezegend, en stort ze overvloedig uit over allen rondom je, er altijd van doordrongen zijnde dat ze bij je is.
Je bent hier om ze te weerkaatsen.
Probeer het goede te zien in allen die je ontmoet - en in hen over wie je hoort.

- 11 maart

Zoek de schoonheid

Geniet de schoonheid van elke bloem en beleef vreugde aan de zang van de vogels en de kleur van de bloemen. Neem de schoonheid van lucht en kleuren in je op. Ik ben met je. Wanneer Ik een mooie gedachte tot uitdrukking wil brengen, dan schep Ik een prachtige bloem. Ik heb je dit al verteld. Denk er over na.
Als Ik de mens wil laten zien wie Ik ben - wie Mijn Vader is - dan streef Ik er naar een zeer goed karakter te vormen.
Je moet jezelf zien als een schepping, waarin Ik eigenschappen tot uitdrukking breng, zoals Ik een gedachte tot uitdrukking breng in een lieflijke bloem.
Wanneer je dit ziet, dan zul je in alle dingen je uiterste best doen om Mijn beeltenis in je weer te geven, in geestelijke schoonheid, in denkkracht, in gezondheid, in kleding.
Drink de schoonheid in. Zodra je ziel de schoonheid van een bloem of van een boom in zich heeft opgenomen, laat deze een beeld achter, dat zich weerspiegelt in al je handelingen. Bedenk, dat geen gedachte aan zonde of lijden, aan het komende kruis en de verachting, Mij ooit heeft verhinderd de schoonheid van de bloemen te zien.
Zoek naar schoonheid en vreugde in de wereld om je heen. Kijk naar een bloem totdat de schoonheid ervan een deel wordt van je eigen ziel. Het zal door jou weer aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed.
Luister naar een vogel. Neem zijn lied aan als een boodschap van Mijn Vader. Laat het in je ziel doordringen. Ook dat zal aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed. Lach meer, en lach dikwijls. Verspreid meer liefde. Ik ben met je. Ik ben je Heer.

Aanvaard je taak

Aanvaard het leven als een opdracht; elke stap ervan dient geoefend te worden totdat hij volmaakt kan worden gedaan, dat wil zeggen: met geduld, met harmonie in de ziel en rust.
Bedenk dat de Christus van de nederige wegen met je is. Zijn 'Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf' wordt gesproken niet tegen de groten der aarde, maar tegen de nederige drager van pijn en kwelling, tegen de geduldige arbeider op 's levens terreinen van dienstbaarheid.
Zo worden je zelfs op de kalmste dag en op de nederigste wijze machtige kansen geboden om de Koning der koningen te dienen. Let erop dat je die gelegenheden verwelkomt en er niet ontstemd over bent.

- 10 maart

De vrucht van de blijdschap

Je moet je hart tot zwijgen brengen en al je zintuigen uitschakelen voordat je zo afgestemd bent, dat je hemelse muziek kunt ontvangen.
Je vijf zintuigen zijn je communicatiemiddelen met de stoffelijke wereld, de schakels tussen het werkelijke leven van je geest en de materiële verschijnselen om je heen, maar als je gemeenschap in de Geest wenst, moet je elke verbinding met hen verbreken. Zij zullen geen hulp zijn, maar een belemmering.
Zie in ieder mens het goede. Heb het goede in hen lief. Zie je eigen onwaardigheid vergeleken bij hun uitnemendheid. Heb lief en lach, en maak de wereld, je kleine wereld, gelukkig.
Zoals een steen, die je gooit rimpels veroorzaakt, die de oppervlakte van een hele vijver in beroering brengen, zo zullen de uitingen van je blijdschap zich, boven bidden en denken, in steeds wijdere cirkels verspreiden. Verblijd je in Mij. Zulke blijdschap is eeuwig.
Eeuwen later draagt de blijdschap nog haar kostbare vruchten.

Keer het ten goede

Aarzel nooit. Mijn banierdragers moeten jullie steeds zijn. Draag je banier hoog.
Het leven kent zijn gevaren en moeilijkheden, maar hoe werkelijk deze ook schijnen, zodra je er een boze macht in ziet, die in antwoord op je geloof gedwongen zal worden om op de een of andere wijze voor je bestwil te werken, op dat ogenblik van herkenning hebben het kwade en het gevaar niet langer macht over je.
Dit is een heerlijke waarheid. Geloof erin. Verblijd je erin.

- 9 maart

Niets is gering

Niets is gering in Gods oog. Hij beschouwt een mus van groter waarde dan een paleis, een vriendelijk woord van meer belang dan de toespraak van een staatsman. Wat hierin waarde heeft is het Leven, en de kwaliteit van het leven bepaalt de waarde. Ik ben gekomen om het Eeuwige Leven te geven.

Draagt elkanders lasten

Meet de capaciteit van anderen niet af aan die van jezelf.
Indien de last die een ander draagt te zwaar drukt, wat doet het er dan toe dat jullie die last gemakkelijk kunnen dragen?
Je moet van Mij leren om over het verdriet of de inspanning van anderen niet te oordelen met een gevoel van superioriteit, maar met een gevoel van nederige dankbaarheid.
Zouden jullie lasten niet licht hebben geschenen voor Mij? Maar in zoverre ze zwaar op jullie drukten, zo oordeelde Ik erover.
Dat wat jullie hart verscheurde, schijnt misschien licht voor iemand anders.
Voorwaar, Ik zei - Oordeel niet. Alleen aan God kan het hart van de mens zich duidelijk maken. Zoek Mijn tegenwoordigheid, niet alleen opdat je Mij kunt begrijpen, maar ook opdat je het inzicht zult verkrijgen om Mijn overige kinderen duidelijker te begrijpen.

- 8 maart

Hemels leven

Je zult volop genieten van de vreugde van de lente. Geniet van de blijdschap van de aarde. Denk je niet, dat de natuur ook moe is van het maandenlange zwoegen? Er zal weer een wonderbare vreugde in je komen als je nu in haar vreugde deelt.
Wat in de Geest Mijn gedachten zijn geweest over de schoonheid voor deze wereld is in de natuur op stoffelijke wijze tot uitdrukking gebracht. De natuur is evengoed Mijn dienaar en boodschapper als elke heilige, die ooit geleefd heeft - behandel haar als zodanig. Als je je dit realiseert, zal het je beiden nieuwe levensvreugde geven. Deel in haar wel en wee en je zult grote zegeningen ontvangen.
Dit is uiterst belangrijk, omdat niet alleen het geloven in bepaalde dingen over Mij helpt en geneest, maar veeleer het kennen van Mij, het beseffen van Mijn tegenwoordigheid in een bloem, Mijn boodschap in zijn schoonheid en geur.
Je kunt werkelijk een leven leiden, dat niet van deze wereld is - een hemels leven, hier en nu. Wees blij en verheugd.

Nieuw leven

Eeuwig leven schenkt jeugdige veerkracht.
Denk aan Mijn gelijkenis van de wijnzakken. Zij die Mij alleen aanbidden als een geloofsbelijdenis, zijn gelijk aan de oude wijnzakken.
Zij kunnen geen nieuwe waarheid, geen nieuw leven aannemen. Het zou hun geloof vernietigen en niet vermeerderen.
Zij, die Mijn gave van het eeuwige, verjongende leven bezitten, bezitten de voortdurend toenemende levensvernieuwende kwaliteit van de vreugde van dat leven.
De nieuwe wijn, zo royaal geschonken in nieuwe karaffen. Die versterkende wijn schraagt de velen die hem ontvangen.

- 7 maart

Verrassingen

Velen denken, dat Ik hen beproef en train en ombuig naar Mijn wil. Ik, die de discipelen heb gevraagd hun kruis op zich te nemen, Ik genoot ervan een feestmaal voor hen klaar te maken aan de oever van het meer - een kleine, blije verrassing; geen noodzaak zoals bij het voeden van de scharen het geval was. Ik vond het heerlijk om op de bruiloft wijn ten geschenke te geven.
Zoals je graag verrassingen bedenkt voor degenen, die dat begrijpen, en daar blij mee zijn, zo is het ook met Mij. Ik houd ervan hen te verrassen, die daarin Mijn liefde en innige vreugde herkennen.
In het hart van Mijn Vader nemen vooral zij een grote plaats in, die niet alleen Mijn tranen zien, de tranen van een Verlosser, maar ook de glimlach, de blijde glimlach van een Vriend.

Hoe vast is je fundament?

Zoals een mens in een storm nodig heeft om rustig na te denken over de vastheid van het fundament van zijn huis, zo heb je nodig om in gevaren en moeilijkheden van welke aard ook, je terug te trekken, en in kalme verzekerdheid na te denken over dat fundament waarop het huis van je leven en karakter is gebouwd. Baseer je gedachten daarop, op Mij. Denk niet na over de kanalen via welke Mijn hulp aan je zou kunnen worden gericht. Door dat te doen zul je je inderdaad overgeleverd voelen ten spel aan weer en wind. Daar kun je geen kracht uit putten.
Nee, een gevoel van geborgenheid kan alleen ontstaan door op Mij te rekenen, de Almachtige, de Onveranderlijke.
Uit geborgenheid komt kracht voort, vervolgens vrede, dan blijdschap.
'Want een ander fundament kan niemand leggen'.

- 6 maart

Heb lief en lach

Werk voor Mij, met Mij en door Mij. Alle werk moet in Mijn Geest worden gedaan, wil het blijvend zijn. Hoe stil werkt Mijn Geest. Hoe zacht en geleidelijk worden zielen Mijn Koninkrijk binnengeleid.
Liefde en een lach vormen de ploeg, die de grond bewerkt voor het zaad. Onthoud dit: Als de grond hard is, wil het zaad er niet groeien.
Bewerk de grond, bewerk die zoals Ik zeg.

Je kring verbreedt zich

Naarmate de kring van je leven zich verbreedt, zul je steeds meer de behoefte gevoelen aan Mij. De behoefte inderdaad om te putten uit Mijn onuitputtelijke bronnen om de hulp en wijsheid te verkrijgen, teneinde met die nieuwe mensen om te gaan.
Weiger hen niet; laat alleen niets ijdels of van weinig waarde je aandacht in beslag nemen.
Naarmate je kring zich vergroot, moeten ook je middelen om naar behoren je taak te vervullen groeien. Dit is Mijn wens. Wandel steeds met Mij. Leer van Mij. Getuig voor Mij, verheerlijk Mij.

- 5 maart

Vrees is zonde

Vrees niet. Vrees is zonde en de 'volmaakte liefde drijft de vrees uit'. In het hart, waarin Ik woon, is geen plaats voor vrees. Vrees vernietigt de hoop. Waar liefde of waar geloof is, kan vrees niet bestaan.
Vrees is de vloek van de wereld. De mens is bang - bang voor armoede, bang voor eenzaamheid, bang voor werkeloosheid, bang voor ziekte.
De angsten van de mens zijn vele, zeer vele. Natie is bevreesd voor natie. Vrees, vrees, overal vrees. Bestrijd de vrees, zoals je een plaag zou bestrijden. Werp die uit je leven en uit je huis. Vecht er in je eentje tegen. Strijd er gezamenlijk tegen. Laat je nooit vrees inboezemen. Het is een kwade bondgenoot. Vrees voor straf. Vrees voor smaad.
Alle werk waarmee deze vijand van Mij zich bezig houdt, is werk dat tegen Mij gericht is. Ban het uit. Er moet een andere en een betere weg bestaan.
Vraag het Mij en Ik zal het je laten zien.

'Deel, deel'

Ik ben je Heer. Gehoorzaam Mij in alles. Je zult zeker geleid worden tot voorspoed en ware vrede. Laat velen delen in alles wat je verdient. Er mag geen oppotten zijn in het christenleven. Niet wat je kunt verkrijgen, maar wat je kunt geven. Houd je oog op Mij gericht. Tracht Mijn wil te leren kennen. Deel. Deel.
Ik ben een opgestane Heer. Je kunt niet met Mij leven zonder deel te hebben aan Mijn opstandingsleven. Mijn Koninkrijk is delen.
Ik moet alles delen met Mijn volgelingen. Zo moeten jullie ook alles wat Ik jullie schenk - materiële en geestelijke zegeningen - delen met anderen.

- 4 maart

De sleutel tot heiligheid

Mijn kinderen, kom dichter bij Mij. Contact met Mij is het geneesmiddel tegen alle kwalen.
Bedenk, dat de waarheid vele kanten heeft. Heb veel liefde en geduld met allen, die de dingen niet zien zoals jullie.
Het verloochenen van zichzelf is de sleutel tot heiligheid en geluk en kan alleen met Mijn hulp volbracht worden. Bekijk Mijn leven met meer aandacht. Leef in Mijn tegenwoordigheid. Aanbid Mij.
In Gethsémane heb Ik gezegd: 'Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan'. Ik heb niet gezegd, dat er géén beker van smart te drinken was. Ik werd gegeseld en bespuwd en aan het kruis genageld en Ik heb gezegd: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen'.
Ik het niet gezegd, dat zij het niét hebben gedaan. Toen Mijn discipel Petrus erop aandrong, dat Ik het kruis zou ontlopen, heb Ik gezegd: 'Ga achter Mij, satan'.
Toen Mijn discipelen er niet in slaagden de epileptische jongen te helpen, heb Ik gezegd: 'Deze soort vaart niet uit dan door gebed en vasten'. Ik heb niet gezegd: 'Je verbeeldde je maar, dat hij ziek was; er is niets aan de hand'. Als de Bijbel zegt: 'God is te rein van ogen om het kwaad te zien', betekent dat: om Zijn volk het kwaad ten laste te leggen. Hij ziet altijd het goede in de mensen, maar onthoud, dat Ik 'de stad zag en over haar weende'.

Naar de rand van het water

Zoals God was in de dagen van Mozes, zo is Hij ook vandaag. Reagerend op het gebed des geloofs. Nog steeds gereed en bereid om een pad te banen door de Rode Zee.
Heb het geloof van Mozes, die nimmer wankelde in zijn geloof, zelfs niet met de zee vóór zich, het naderend leger achter zich en geen zichtbare weg ter ontkoming. Tot vlak aan de rand van het water leidde hij zijn volk.
Zijn taak was volbracht. Het was nu aan God, zijn God op wie hij vertrouwde, om te handelen. Mozes verwachtte en wachtte op die handeling. Maar hij moest gaan tot de rand.
Hoe vaak deinst de mens terug, aarzelt hij bij de gedachte aan de onstuimige zee voor hem. Verder gaan is zinloos, zegt hij, en hij geeft het op.
Of hij gaat verder totdat de zee in zicht komt en weifelt dan. Hij moet doorgaan, altijd zover hij kan; hij moet zijn aandeel geheel en al doen. Verder - tot aan de rand van de zee.
Leer hieruit een machtige les. Doe al je werk en laat je behoudenis over aan God. Zeggen dat het geen zin heeft is niet tot de rand gaan, en dat is de reddende macht van God mislopen.
De wateren zullen worden gescheiden en je zult door het midden der zee lopen op droge grond. Ik heb het gezegd. Ik, de Heer. Heb Ik dat niet voor zo velen gedaan in je eigen dagen? Ook voor jullie? Denk na over deze dingen.

- 3 maart

Word als Ik

Denk aan Mij. Zie dikwijls naar Mij op en onbewust zul je worden als Ik.
Het kan zijn, dat je het zelf nooit ziet. Hoe dichter je bij Mij komt des te meer zul je zien, dat je niet op Mij lijkt. Wees daarom getroost, Mijn kinderen.
Dat je je zo diep ongelukkig voelt over je mislukking is juist het beste bewijs, dat je naar Mij toe groeit. En als je verlangt anderen tot Mij te brengen, dan wordt dat gebedsverlangen verhoord.
Bedenk ook, dat men alleen in de strijd verwondingen oploopt. Als men zich geestelijk of psychisch of lichamelijk helemaal niet inspant, dan veroorzaakt dat geen gevoel van mislukking of onbehagen, maar als men in actie komt, en zich wèl inspant, dan wordt men er zich van bewust, dat men geen kracht heeft maar zwak is - tenminste, in het begin.
Ook dat is een teken van Leven, van geestelijke groei. En onthoud dit, Mijn kracht openbaart zich ten volle in zwakheid.

Doorschijnend

Naarmate je meer op Mij gaat lijken, moet Mijn liefde door je heen steeds meer de Goddelijkheid en Majesteit afspiegelen.
Een verheven gedachte, ja, maar je betwijfelt of dat wel kan. Maar God is liefde, dus God is majesteit. Zo komen geleidelijk in het leven van hen die Mij volgen, Mijn waardigheid en majesteit. Heb je het niet bespeurd in Mijn innigste vrienden?

- 2 maart

Woorden, die Geest zijn

De woorden, die Ik tot je spreek, zijn Geest en Leven. Evenals de woorden, die Ik vroeger tot Mijn discipelen sprak. Dit is je beloning, omdat je geen geestelijk contact zoekt door middel van een medium. Zij, die dat doen, kunnen nooit de heerlijkheid en het wonder verstaan van gemeenschap in de Geest, zoals jullie dat kennen.
Leven, vreugde, vrede en genezing zijn in volle mate je deel. Je zult dit ervaren als je verder gaat. Aanvankelijk kun je nauwelijks geloven, dat Ik je de krachten schenk. Ik zond Mijn discipelen twee aan twee uit en gaf hun macht over onreine geesten en om alle ziekten te genezen.
Het moet voor Petrus inderdaad wonderbaar zijn geweest, toen hij plotseling bemerkte, dat de kracht van de Heer de zijne was.

Volmaakt in Mij

Een rots van verdediging. Een vreugde voor de bedroefden. Een rust voor de vermoeiden. Kalmte voor de opgejaagden.
Een Metgezel van de door de zon verlichte open plekken in het bos. Een Gids door de woestijnen van het leven. Een Tolk met ervaring. Een Vriend. Een Heiland.
Dit alles en nog veel meer zou Ik voor je willen zijn. Nooit is er een zielenood geweest die Ik niet kon verzachten en lenigen.
Ga de eeuwen na. Vele mensen hebben veel betekend voor andere harten, maar nimmer één mens voor alle mensen, nimmer één mens alles voor één mens. Dat kon alleen de Schepper der harten zijn. Niet alleen dat, maar in Mij vindt de ziel haar voltooiing.

- 1 maart

Stort liefde uit

Ik hoor je roepen altijd. Geen geluid ontgaat Mij. Velen, zeer velen in de wereld roepen tot Mij, maar ach, hoe weinigen wachten tot ze Mij horen spreken! En toch is Mijn spreken tot de ziel van zo groot belang.
Mijn woorden zijn Leven. Bedenk dan: Mij horen spreken is Leven vinden, en genezing en kracht. Vertrouw Mij in alles. Liefde, die over allen wordt uitgestort, wordt beslist spoedig beantwoord.
Voer alleen maar Mijn wensen uit en laat het aan Mij over jouw wensen uit te voeren. Behandel Mij als Verlosser en Koning, maar bovendien met de innige vriendschap van Iemand, die je zeer lief is.
Houd je aan de regels, die Ik voor je heb vastgesteld, voortdurend en met volharding, met liefde en geduld, vol hoop en in geloof, en dan zal iedere berg van moeilijkheden vlak gemaakt worden, de ruwe plaatsen van armoede zullen geëffend worden en allen, die je kennen, zullen weten, dat Ik, je Heer, De Heer ben.
Stort liefde uit.

Sta op uit de nederlaag

Niet van slechts één strijd hangt alles af, want anders zou er geen hoop zijn voor Mijn mislukkelingen.
Je aanvaardt een lange veldtocht wanneer je tot Mijn leger toetreedt. Is de strijd verloren? Zorg dat je de oorzaak te weten komt, ontdek je zwakheid, en ga dan met een onverschrokken geloof voorwaarts, vastbesloten om dit keer te overwinnen.
Geen mens kan overwinnen, die niet zijn zwakheid heeft leren kennen, die zich niet heeft voorbereid op het volgende conflict en die Mijn kracht niet kent en er geen aanspraak op maakt en er niet op vertrouwt. Mijn kracht, die altijd beschikbaar is wanneer er een beroep op wordt gedaan, zoals je reeds hebt beproefd.

- 29 februari

Kom dichterbij

Hoe weinig kent en beseft de mens Mijn behoeften! Mijn behoeften aan liefde en vriendschap.
Ik kwam 'om mensen tot Mij te trekken', en het is heerlijk te bemerken, dat er harten zijn, die uit liefde dichter bij Mij komen, niet zozeer om te worden geholpen, dan wel uit innige vriendschap.
Velen kennen de behoeften van de mens; weinigen kennen de behoeften van Christus.

Simpel en direct

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig (eeuwigdurend) leven hebbe'.
Zodra een mens dat leven bezit, moet alles wat niet kinderlijk is en eenvoudig, verdwijnen. Niet door ingewikkelde plannen wordt Mijn werk verricht.
Mijn volgelingen moeten eenvoudig zijn en direct: 'Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee', sprak Ik. Eenvoud is machtig. Eenvoud is groots. Ze is een kracht die overwint.

Bergopwaarts

'Zal de hele weg bergopwaarts gaan?
Ja, tot aan het laatste eind.
Duurt de reis de hele, lange dag?
Van ochtend tot avond, mijn vriend'.

C.G. Rossetti

- 28 februari

Perfect werk

Breng meer tijd door met Mij alleen. Daar komt kracht en blijdschap uit voort, dat tot hechtere vriendschap zal leiden en je werk zeer ten goede zal komen.
Gebedstijden zijn tijden van groei. Beperk deze tijden en vele uren van hard werken kunnen waardeloos zijn. De hemelse maatstaven zijn zo anders dan de aardse. Bedenk, dat uit het standpunt van de Grote Vakman bezien, een slecht werktuig, dat constant werkt, maar ondeugdelijk werk oplevert, van weinig waarde is in vergelijking met het scherpe, sterke, volmaakte stuk gereedschap, dat slechts korte tijd wordt gebruikt, maar perfect werk produceert.

Het eenvoudige leven

De gave van het eeuwige leven is een zeer kostbare. Een ieder die deze ontvangt, moet dat tonen door blijdschap en vertrouwen en een stralende geest; uitgedrukt in zijn wezen en zijn houding toont hij de kwaliteit van het leven dat hij bezit. Dat andere leven is bestaan - net niet de dood.
Kracht en vreugde moeten uit je stralen. Dat zijn de uitingen van eeuwig leven. Het eeuwige leven is de Vader te kennen en Mij, Zijn Zoon, die Hij gezonden heeft.

- 27 februari

De stem van de Geest

Neem tijd voor gebed. Neem meer tijd om met Mij alleen te zijn. Enkel zo zal het je wèl gaan.
Besef, dat het horen van de stem van de Geest meer betekent dan het horen van alle aardse stemmen. Ik ben met je. Laat dat je genoeg zijn, nee, meer nog, laat dat je intens blij maken.
Soms moet je Mij zelfs zoeken om Mijn stem te horen. Zoek een stilte met Mij, waarin wij elkaar in de geest over en weer kunnen begrijpen. Vrees niet. Alles is in orde. Denk veel na over wat Ik heb gedaan en wat Ik heb gezegd.
Herinner je, Ik 'raakte haar hand aan en de koorts verliet haar'. Niet veel woorden, slechts heel even een aanraking, en de koorts verliet haar totaal. Zij was genezen, gezond, kalm, in staat om op te staan en 'hen te dienen'. Mijn aanraking heeft nog steeds het vermogen om machtig te genezen. Vóel deze aanraking! Besef Mijn tegenwoordigheid en de koorts van werk en van zorg en angst smelt gewoon weg en in plaats daarvan komt gezondheid, blijdschap en vrede.

Mijn onvermoeide zoeken

Deel met Mij het onvermoeide zoeken naar de verlorenen, de pijn der teleurstelling, de sublieme moed, de tederheid van een volkomen vergiffenis. Deel de vreugden, de smarten, de liefde, de smaad. Ik wandel nog altijd langs het meer en houd stil, terwijl Ik tot die en gene dezelfde oproep uit die Ik in Galiléa uitte: 'Komt en Ik zal u vissers van mensen maken'.

- 26 februari

Snelle hulp

Er ontbreekt niets in je leven, omdat werkelijk alles 'het uwe' is, alleen ontbreekt je het geloof om je dat te realiseren. Jullie zijn als koningsdochters, die in lompen zitten, terwijl om hen heen voorraden zijn van alles, wat zij zich maar zouden kunnen wensen.
Bid om meer geloof, zoals een dorstig mens in de woestijn om regen bidt, om water. Snel komt Mijn hulp, krachtig en snel. Ken je dat zekere gevoel, dat Ik je nooit in de steek kan laten? Zoals je er zeker van bent, dat je nog ademhaalt? Wat is het geloof van de mens toch arm! Zo armzalig. Heb je evenveel vertrouwen in Mij als in een vriend, gesteld dat die vriend kwam en zei, dat hij je hulp zou sturen? Bid dagelijks en met de grootste ijver of je geloof mag groeien.

Als van Mij

Beschouw elke kleine vriendelijkheid, elke trouwe dienst, elk teken van attentie en van liefde - als van Mij. Naarmate je - en zij die met en voor Mij leven - anderen goedertierenheid betoont omdat je bezield wordt door Mijn Geest, trek je anderen binnen de cirkel van de steeds groter wordende invloed van Mijn Geest.
Dit is onfeilbaar het geval. Het is een geestelijke wet. Hoewel er misschien geen woord over Mij wordt gesproken, worden er op die manier toch zielen aangetrokken, totdat ze op den duur Mij vinden, het centrum en de bezieling van alles.
Daarom spoorde Ik Mijn volgelingen aan vissers van mensen te worden. Voor dit zielenreddende werk is geen grote welsprekendheid of persoonlijkheid nodig. Volg Mij gewoon als kleine kinderen.

- 25 februari

Hoe te overwinnen

Blijdschap is de onovertroffen balsem voor alle ziekten van de wereld, het geestelijk geneesmiddel voor iedere kwaal. Er is niets, wat blijdschap en liefde niet kunnen doen.
Hef je banier heel hoog. Streef ernaar een wereld te overwinnen, de wereld om je heen. Zeg tegen iedere twijfel, elke zonde, elk kwaad, iedere angst, alleen maar: 'Jezus overwint' - 'Jezus redt'.
Geen kwaad kan daartegen standhouden, want 'er is ook onder de hemel geen andere naam de mensen gegeven, waardoor zij gered kunnen worden'. Zeg tegen iedere gedachte aan gebrek of gemis: 'Jezus redt van armoede', tegen elke vrees: 'Jezus verlost van vrees'.
Doe zo bij alle kwaad en het zal verdwijnen, zoals de nacht verdwijnt, wanneer de zon opgaat.

De strijd vanbinnen

En hij was stom, omdat hij niet geloofde.
Er bestaat een wisselwerking tussen het lichaam en geloof en twijfel.
Dit is vooral zo onder hen die Mij willen dienen. Want in tegenstelling tot anderen worden zij niet zo geregeerd door de wet van materieel succes of mislukking, maar staan ze onder de rechtstreekse macht van de wetten van Mijn Koninkrijk.
Daarom kun je in vele gevallen een goede gezondheid waarnemen bij iemand die onwetend is omtrent Mij en een slechte gezondheid bij een van Mijn volgelingen, totdat deze de volledige beheersing van het tastbare door het geestelijke heeft geleerd. In zijn geval kan de onderlinge strijd van het tastbare en het geestelijke, een lichamelijk slechte gezondheid, of een niet welbevinden veroorzaken.
Tob dus niet over het lichamelijke aspect, richt je in toenemende mate op beheersing door Mijn Geest.

- 24 februari

Deel alles

Het werk van de Geest gebeurt in stilte.
Reeds trekt de Liefde anderen tot je. Beschouw allen die komen, als door Mij gezonden en heet hen hartelijk welkom. Het zal je verbazen, wat ik allemaal voor je heb uitgedacht.
Verwelkom allen, die bij jullie komen met de liefde van je hart. Jij zult misschien niet zien, wat er gebeurt. Vandaag hebben ze je wellicht niet nodig. Morgen misschien wel. Het kan zijn, dat Ik je vreemde bezoekers stuur. Zorg er voor, dat iedereen graag terug wil komen. Niemand, die je bezoekt, mag het gevoel krijgen niet welkom te zijn.
Deel je liefde, je blijdschap, je geluk, je tijd, je eten, graag met allen. Wonderen zullen er dan plaatsvinden. Nu zie je het alles slechts in knop - de pracht van de open bloem is niet te beschrijven. Liefde, blijdschap, vrede, in rijke overvloed - alleen: geloof. Deel liefde uit en alles wat je kunt met een blij hart en met milde hand. Gebruik al wat je maar kunt voor anderen, en dan zullen er talloze goederen en zegeningen voor terug komen.

Altijd vijandschap

En Hij ging midden tussen hen door.
Treed het kwade onverschrokken tegemoet en het zal wijken en je laten passeren om je werk voor Mij te doen.
De woedende menigte had geprobeerd Mij van de steilte te werpen, maar ze gingen voor Mij uit de weg en ongehinderd ging Ik midden tussen hen door.
Wees niet verbaasd vijandschap te vinden daar waar je het kwade ontmoet, omdat je een woning bent van Mijn Geest en Mijn Geest is het die de vijandschap verwekt. Ga heel kalm je gang en vertrouw op Mij.
In Mijn kracht behoeft Mijn volgeling niet terug te deinzen, maar moedig het kwade tegemoet tredende, zal hij het kwade overwinnen door het goede.
Je volgt de onbevreesde Christus.

- 23 februari

Het geheim van de genezing

Houd van het drukke leven. Het is een leven vol blijdschap. Ik heb jullie beiden lief en vraag je welgemoed te zijn. Geniet volop van het voorjaar.
Verkeer in de buitenlucht wanneer het maar kan. Zon en frisse lucht zijn Mijn grote genezende krachten, evenals die innerlijke vreugde, die onzuiver bloed in een zuivere, gezonde léven-gevende stroom verandert.
Vergeet nooit, dat echte genezing van geest, ziel en lichaam van binnenuit komt, door de innige liefdevolle gemeenschap van jouw geest met Mijn Geest.

Overwinnende en om te overwinnen

Zoek altijd de een of andere overwinning, want geestelijke groei heeft dat nodig. In de natuurlijke wereld zie je hoe nodig dit streven is, en in de intellectuele en geestelijke werelden moet er eveneens strijd zijn. Dus wanneer je voorwaarts gaat in je geestelijk leven, zul je altijd een nieuwe verovering zien die je inspanning vraagt.
Mijd stagnatie. Wees nimmer ontmoedigd wanneer je telkens weer een tekortkoming ziet die overwonnen, een of ander obstakel dat uit de weg geruimd moet worden.
En zo ga je voorwaarts met Mij, overwinnende en om te overwinnen.